ќновлено
2014-10-10
14:34

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” », ћќЋќƒ≤ “ј —ѕќ–“”  ” –јѓЌ»

„≈–Ќ≤¬≈÷№ »…  Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“

≤ћ≈Ќ≤  ё–≤я ‘≈ƒ№ ќ¬»„ј

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ћј√≤—“≈–—№ ј ѕ–ќ√–јћј —ѕ≈÷≤јЋ№Ќќ—“≤

 

8.010101 – «ƒќЎ ≤Ћ№Ќј ќ—¬≤“ј»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„≈–Ќ≤¬÷≤ 2012


”ƒ  373.21(073)

ћ

ЅЅ 

–екомендовано до друку ¬ченою радою факультету педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича

 

–ецензенти:

Ћисенко Ќ.¬. – доктор педагог≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри теор≥њ та методики дошк≥льноњ осв≥ти ѕрикарпатського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ¬. —тефаника;

 оваленко ј.Ѕ. - доктор психолог≥чних наук, професор, зав≥дувач кафедри соц≥альноњ педагог≥ки  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥м. “. Ўевченка.

 

ћ

 

јвтори:

ќл≥йник ћ.≤., ƒв≥жона ќ.¬., —трунн≥кова ƒ.≤,  ом≥сарик ћ.≤., ‘ед≥рчик “.ƒ.

 

ћаг≥стерська програма спец≥альност≥ 8.01010101 - «ƒошк≥льна осв≥та». ћетодичний пос≥бник /”кл. ќл≥йник ћ.≤., ƒв≥жона ќ.¬., —трунн≥кова ƒ.≤,  ом≥сарик ћ.≤., ‘ед≥рчик “.ƒ. – „ерн≥вц≥. - 2012. – 80 с.

 

¬иданн€ м≥стить навчальн≥ програми курс≥в циклу профес≥йноњ та практичноњ п≥дготовки фах≥вц≥в напр€мку 8.01010101 - «ƒошк≥льна осв≥та», осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ «ћаг≥стр», розроблених за кредитно-модульною системою. ѕос≥бник адресований викладачам та студентам вищих навчальних педагог≥чних заклад≥в.

 

 

ѕередмова

–озбудова украњнськоњ державност≥, ≥нтеграц≥€ в Ївропейське та св≥тове сп≥втовариства, передбачають ор≥Їнтац≥ю на людину, нац≥ю, на пр≥оритети нац≥ональноњ культури, що й визначаЇ основн≥ напр€ми реформуванн€ осв≥тньоњ галуз≥.

ѕеребудова системи осв≥ти в ”крањн≥ потребуЇ великих зусиль творчих педагог≥чних колектив≥в у справ≥ адаптац≥њ методичного базису процесу п≥дготовки фах≥вц≥в осв≥тньоњ галуз≥ до вимог Ївропейських стандарт≥в осв≥ти. «окрема, це стосуЇтьс€ створенн€ наповненого оновленим зм≥стом навчально-методичного забезпеченн€ курс≥в за €кими зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка маг≥стр≥в напр€му «ƒошк≥льна осв≥та».

ћаг≥стр, в≥дпов≥дно до «акону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту», це осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень вищоњ осв≥ти особи, €ка на основ≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ бакалавра здобула повну вищу осв≥ту, спец≥альн≥ ум≥нн€ та знанн€, достатн≥ дл€ виконанн€ профес≥йних завдань та обов’€зк≥в (роб≥т) ≥нновац≥йного характеру певного р≥вн€ профес≥йноњ д≥€льност≥, що передбачен≥ дл€ первинних посад у певному вид≥ економ≥чноњ д≥€льност≥.

ѕ≥дготовка маг≥стр≥в напр€му «ƒошк≥льна осв≥та» спр€мована на забезпеченн€ фундаментальноњ теоретичноњ, практичноњ та науковоњ п≥дготовки висококвал≥ф≥кованих кадр≥в, €к≥ б набули глибоких м≥цних знань дл€ виконанн€ профес≥йних завдань науково-досл≥дницького та ≥нновац≥йного характеру в галуз≥ сучасноњ дошк≥льноњ педагог≥ки, здатност≥ до самост≥йноњ науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ в умовах вищих навчальних заклад≥в р≥зного р≥вн€ акредитац≥њ.

ѕрактична п≥дготовка маг≥стра зд≥йснюЇтьс€ €к у процес≥ засвоЇнн€ нормативних та спец≥альних курс≥в, так ≥ п≥д час педагог≥чноњ (асистентськоњ) практики на кафедр≥ педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти, п≥д час €коњ студенти маг≥стратури виконують у повному обс€з≥ профес≥йн≥ обов’€зки асистента випускноњ кафедри.

«апропонований методичний пос≥бник м≥стить навчальн≥ програми п≥дготовки ќ – «ћаг≥стр» з≥ спец≥альност≥ 8.010101 «ƒошк≥льна осв≥та», розроблен≥ на основ≥ ќѕѕ ≥ затверджен≥ викладацьким складом кафедри педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ” них в≥дображен≥ сучасн≥ здобутки психолого-педагог≥чноњ науки та ≥сторичний досв≥д вихованн€ й осв≥ти д≥тей раннього та дошк≥льного в≥ку. «м≥ст навчальних дисципл≥н побудований за кредитно-модульною системою ≥ розкриваЇтьс€ через основн≥ питанн€ до кожного модулю.

”пор€дкований викладачами кафедри перел≥к основноњ та додатковоњ л≥тератури до кожного курсу допоможе у розкритт≥ зм≥сту навчального предмету, а також в орган≥зац≥њ самост≥йноњ навчально-досл≥дницькоњ д≥€льност≥ студент≥в.

«м≥ст навчальноњ дисципл≥ни може бути доповнений викладачем у в≥дпов≥дност≥ до специф≥ки рег≥ону проживанн€, а також дос€гнень сучасноњ науки. ¬ажливо сформувати у студент≥в ц≥л≥сне у€вленн€ про дисципл≥ну, що вивчаЇтьс€. “аке знанн€ допоможе њм у б≥льш усв≥домлен≥й орган≥зац≥њ самост≥йноњ роботи з кожноњ навчальноњ дисципл≥ни. —аме з метою п≥двищенн€ ефективност≥ студентськоњ самост≥йноњ роботи п≥дготовлений даний методичний пос≥бник. 

 

ќксана ƒв≥жона, кандидат психолог≥чних наук, доцент кафедри педагог≥ки та  психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти  „ерн≥вецького на­ц≥о­нально­го  ун≥­верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича  

 


≤. ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я ѕ–ќ ¬»ѕ”— јё„”  ј‘≈ƒ–”

 

 афедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти

«ав≥дувач кафедри педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти – кандидат педагог≥чних наук, доцент ќл≥йник ћар≥€ ≤ван≥вна.

Ќа кафедр≥ педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти працюЇ 15 викладач≥в, з них: доктор≥в наук – 1; кандидат≥в наук – 5; професор≥в – 1, доцент≥в – 5; асистент≥в – 9; асп≥рант≥в – 4.

 

¬икладач≥ кафедри педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти

 

є

ѕр≥звище, ≥м′€ та по-батьков≥

Ќауковий ступ≥нь

¬чене званн€

ѕосада

Ўтат

(сум≥сництво)

1

ќл≥йник ћар≥€ ≤ван≥вна

канд. пед. наук

доцент

зав.

каф.

доцент

штат 

2

 ом≥сарик ћар≥€ ≤ван≥вна

канд. пед. наук

доцент

доцент

штат 

3

—трунн≥кова ћар≥€ ≤ван≥вна

канд. пед. наук

доцент

доцент

штат 

4

ƒв≥жона ќксана ¬олодимир≥вна

канд. псих. наук

доцент

доцент

штат 

5

Ѕеспалько √анна ћихайл≥вна

 

 

асистент

штат 

6

 васецька ярина јндр≥њвна

 

 

асистент

штат 

7

–удницька-ёр≥йчук ≤рина –оман≥вна

асп≥рант

 

асистент

штат 

8

ѕ≥ковська ћирослава ярослав≥вна

 

 

асистент

штат 

9

ѕерепелюк ≤нна –оман≥вна

асп≥рант

 

асистент

штат 

10

Ѕрухальська ќксана јнатол≥њвна

 

 

асистент

сум≥сництво

11

 олтунович “ет€на јнатол≥њвна

асп≥рант

 

асистент

сум≥сництво

12

Ћисенко Ќелл≥ ¬асил≥вна

доктор пед. наук

професор

доцент

сум≥сництво

13

Ћуган ќльга ≤ван≥вна

 

 

асистент

сум≥сництво

14

—ичова ћирослава ≤ван≥вна

канд. пед. наук

доцент

доцент

сум≥сництво

15

—крипник Ќатал€ ¬олодимир≥вна

асп≥рант

 

асистент

сум≥сництво

 

Ќапр€м п≥дготовки «ƒошк≥льна осв≥та» функц≥онувала з перших рок≥в д≥€льност≥ педагог≥чного факультету у склад≥: кафедри педагог≥ки (з 1991 р., зав≥дувач кафедрою кандидат педагог≥чних наук, доцент ѕен≥шкевич ƒ.≤.); кафедри психолог≥њ та соц≥олог≥њ (з 1998 р., зав≥дувач кафедрою кандидат психолог≥чних наук, доцент ј. . ƒмитренко); кафедри психолог≥њ 2001р. зав≥дувач кафедрою кандидат психолог≥чних наук, доцент —.Ћ. ћарков, кафедри прикладноњ психолог≥њ (з 2006 р., зав≥дувач кафедрою кандидат психолог≥чних наук, доцент ¬.ћ. –адчук).

 афедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти функц≥онуЇ у склад≥ факультету педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи з 1 вересн€ 2007 року (Ќаказ є 121 в≥д 31 серпн€ 2007 року).  еруЇ кафедрою кандидат педагог≥чних наук, доцент ќл≥йник ћар≥€ ≤ван≥вна.

—ьогодн≥ на кафедр≥ працюють 9 штатних викладач≥в, серед них четверо кандидат≥в наук, доцент≥в: ќл≥йник ћ.≤.; —трунн≥кова ƒ.≤.;  ом≥сарик ћ.≤., ƒв≥жона ќ.¬; три асистенти: Ѕеспалько √.ћ., ѕ≥ковська ћ.я.,  васецька я.ј., два асп≥ранти: –удницька-ёр≥йчук ≤.–., ѕерепелюк ≤.–. та 5 сум≥сник≥в: професор Ћисенко Ќ.¬., кандидат педагог≥чних наук —ичова ћ.≤., асистент Ћуган ќ.≤., асп≥ранти  олтунович “.ј., —крипник Ќ.¬.

ƒоценти та асистенти кафедри сп≥впрацюють: ≥з ¬ищою школою сусп≥льно-техн≥чних наук в –адом≥, з ѕедагог≥чною академ≥Їю ≥мен≥  ом≥с≥њ ≈дукац≥њ Ќародовоњ у  раков≥, з факультетом виховних наук —учавського педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ Ўтефана ¬еликого, з лаборатор≥Їю дошк≥льного вихованн€ ≤нституту проблем вихованн€ јѕЌ ”крањни, з ≤нститутом педагог≥ки јѕЌ ”крањни, ≥з «акарпатським угорським ≥нститутом ≥мен≥ ‘еренца –акоц≥ ≤≤, з  ам’€нець-ѕод≥льським нац≥ональним ун≥верситетом ≥мен≥ ≤вана ќг≥Їнка, з ѕрикарпатським нац≥ональним ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника, з “ерноп≥льським нац≥ональним педагог≥чним ун≥верситетом ≥м. ¬.√натюка (“Ќѕ”), з Ќац≥ональним ун≥верситетом «ќстрозька академ≥€», з –≥вненським нац≥ональним гуман≥тарним ун≥верситетом, з ѕ≥вденноукрањнським нац≥ональним педагог≥чним ун≥верситетом ≥мен≥   .ƒ. ”шинського, з „ерн≥вецьким педагог≥чним коледжем, з управл≥нн€м осв≥ти „ерн≥вецькоњ обласноњ держадм≥н≥страц≥њ та управл≥нн€м осв≥ти „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, зокрема: ќл≥йник ћ.≤,  ом≥сарик ћ.≤., —трунн≥кова ƒ.≤. €к члени жур≥ брали участь у проведенн≥ конкурсу «¬ихователь року»; ƒв≥жона ќ.¬., Ѕрухальська ќ.ј. рецензують авторськ≥ програми, дидактичн≥ пос≥бники, розроблен≥ виховател€ми ƒЌ« м. „ерн≥вц≥; виступають на наукових та методичних сем≥нарах.

ƒоцентами та асистентами кафедри видано 31 навчальний, навчально-методичний та методичний пос≥бник. —еред €ких одна монограф≥€ Ћисенко Ќ.¬. та 3 п≥дручники з грифом ћќЌћ—” дл€ п≥дготовки маг≥стр≥в спец≥альност≥ «ƒошк≥льна осв≥та».  

1.  ƒанилюк ™.ѕ.,  ом≥сарик ћ.≤., ’удожн€ прац€ (практикум).- „ерн≥вц≥: –ута, 2003.- 66с.

2.  ƒв≥жона ќ.¬., ќл≥йник ћ.≤. «асоби корекц≥њ емоц≥йно-почуттЇвоњ сфери д≥тей та п≥дл≥тк≥в ≥з дистантних с≥мей: Ќавчально-методичний пос≥бник. – „ерн≥вц≥: –ута, 2006. – 214 с.

3.  ƒв≥жона ќ.¬., –уснак ≤.—. ћетодика викладанн€ психолог≥њ: Ќавчальний пос≥бник. – „ерн≥вц≥: –ута, 2006. – 231 с.

4.  ƒв≥жона ќ.¬., “имоф≥Їва ћ.ѕ. ѕрактичний зошит з психолог≥њ здоров’€. (¬иданн€ друге) – „ерн≥вц≥:  ниги – ’’≤, 2010. – 92 с.

5.   ƒокаш ¬.≤., ѕопелишко ќ.ј., „угаЇвський ¬.ј. ≈тика та психолог≥€ д≥лового сп≥лкуванн€. Ќавчально-методичний пос≥бник. - „ерн≥вц≥: –ута, 1990.-68с.

6.  ƒошк≥льн€тко-«доров’€тко (ћодель методичноњ роботи в дошк≥льному навчальному заклад≥): ћетодичний пос≥бник / «а редакц≥Їю ќл≥йник ћ.≤. „ерн≥вц≥: ниги ’’≤, 2012. – 120 с.

7.  ∆укотинська ¬.ƒ., ѕолюл€х Ќ.≤., —крипник Ќ.¬. ћетодичн≥ рекомендац≥њ слухачам курс≥в п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ логопед≥в. – „ерн≥вц≥, 2009. - 56 с.

8.  ≤стор≥€ дошк≥лл€ Ѕуковини / ћ.≤. ќл≥йник, я.ј.  васецька; – „ерн≥вц≥: «елена Ѕуковина, 2011. – 56с.

9.  ≤стор≥€ психолог≥њ: античн≥сть.  онспект лекц≥й / ”кл. √.¬. „уйко, “.ј.  ривко. – „ерн≥вц≥: –ута, 2006. – 80 с.

10.     олтунович “.ј. ≈тичний кодекс психолога. Ќавчально-методичний пос≥бник. – „ерн≥вц≥: –ута, 2007. – 232с.

11.     ом≥сарик ћ.≤., Ћеко Ѕ.ј., „уйко √.¬. ќснови психолог≥њ спорту: Ќавчально-методичний пос≥бник.- „ерн≥вц≥: –ута, 2004.-400с.

12.    Ћисенко Ќ.¬. “еор≥€ ≥ практика еколог≥чноњ  осв≥ти: дошк≥льник-педагог. Ќавчально-методичний пос≥бник дл€ ¬Ќ«.- .: ¬идавничий д≥м ”—лово”, 2009.- 400с.

13.    Ћисенко Ќ.¬. “еор≥€ ≥ практика еколог≥чноњ осв≥ти: педагог-дошк≥льник: ћонограф≥€.-≤вано-‘ранк≥вськ, 2007.-626с.

14.    Ћисенко Ќ.¬.,  ирста Ќ.–. ѕедагог≥ка украњнського дошк≥лл€: Ќавчально-методичний пос≥бник. - ≤вано-‘ранк≥вськ: ѕлай,  2002. - 108с.

15.    Ћисенко Ќ.¬. ≈тнопедагог≥ка дитинства. Ќавчально-методичний пос≥бник. –  .: ¬идавничий ƒ≥м ”—лово”, 2011. – 720с.

16.    Ќаступн≥сть дошк≥льного навчального закладу ≥ початковоњ школи в етн≥чному вихованн≥ д≥тей: навчально-методичний пос≥бник / ¬.≤  ононенко Ќ.¬. Ћисенко, ≤.ћ. Ўоробура, ќ.Ѕ. Ѕудник, Ћ.—. ѕ≥соцька, ќ.ћ. Ћисенко, ћ.≤. ќл≥йник, ƒ.≤. —трунн≥кова [та ≥н.]; за ред. проф. Ќ. Ћисенко.-  .; ≤вано-‘ранк≥вськ, 2011. – 256с.

17.    ќл≥йник ћ.≤. ƒо проблеми деривац≥њ у д≥тей дошк≥льного в≥ку// науков≥ записки. —ер≥€ «ѕсихолог≥€ ≥ педагог≥ка». – ќстрог: ¬ид-во : «ќстрозька академ≥€», 2006. - ¬ип.7.-—.356-361

18.    ќл≥йник ћ.≤. «асоби корекц≥њ емоц≥йно-почуттЇвоњ сфери д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в ≥з дистантних с≥мей: Ќавч.-метод. пос≥бник. –„ерн≥вц≥: –ута,2006.-214с.

19.    ќл≥йник ћ.≤., ƒанилюк ™.ѕ. ”крањнознавство в дошк≥льному виховному заклад≥. –„ерн≥вц≥: „Ќ”, 2002. – 32 с.

20.    ќл≥йник ћ.≤.,  ом≥сарик ћ.≤. –озвиток р≥дноњ мови д≥тей дошк≥льного в≥ку. – „ерн≥вц≥: „Ќ”, 2002. – 20 с.

21.    ѕроф≥лактика та корекц≥€ важковиховуваност≥: ÷икл трен≥нгових вправ. Ќавчально-методичний пос≥бник / ”кл. ј.—. Ѕорисюк, ќ.¬. ƒв≥жона. – „ерн≥вц≥, книга ’’≤. - 2006. – 87 с.

22.    ѕсихолог≥чна служба в закладах осв≥ти. / ”кл. ќ.ј. ѕопелишко. – „ерн≥вц≥: „ƒ”, 1999.-43с.

23.    —трунн≥кова ƒ.≤. ƒошк≥льна педагог≥ка. ћетодичний пос≥бник.- „ерн≥вц≥, –ута.- 2002. -88с.

24.    —трунн≥кова ƒ.≤. ќснови образотворчого мистецтва та кер≥вництво образотворчою д≥€льн≥стю д≥тей. ћетодичн≥ вказ≥вки. – „ерн≥вц≥, –ута.-2002.

25.    —трунн≥кова ƒ.≤. ќснови природознавства та методика ознайомленн€ д≥тей з природою. ћетодичн≥ поради. – „ерн≥вц≥, –ута.-2000.-32с.

26.    —трунн≥кова ƒ.≤. “еор≥€ та методика ф≥зичного вихованн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку. ћетодичн≥ вказ≥вки.- „ерн≥вц≥, „Ќ”.-2003.

27.    “ворча гра в прцес≥ соц≥ально-педагог≥чноњ реаб≥л≥тац≥њ з ф≥зичними вадами: ћетодичн≥ вказ≥вки/”кл. ћ.≤.ќл≥йник-„ерн≥вц≥: –ута, 2002.-32с.

28.    “имоф≥Їва ћ.ѕ., ƒв≥жона ќ.¬. ѕрактичний зошит з психолог≥њ здоров’€. – „ерн≥вц≥:  ниги – ’’≤, 2009. – 44 с.

29.    “имоф≥Їва ћ.ѕ., ƒв≥жона ќ.¬. ѕсихолог≥€ здоров’€: Ќавчальний пос≥бник.– „ерн≥вц≥: 2009. – 296 с. (з грифом ћќЌ”)

30.    “рищук ћ. ƒ., ќл≥йник ћ.≤. ‘ормуванн€ основ валеолог≥чноњ компетентност≥ у д≥тей середнього дошк≥льного в≥ку. Ќавчальний пос≥бник.- „ерн≥вц≥, 2010. - 80с.

31.    „уйко √.¬.,  ом≥сарик ћ.≤. —оц≥он≥ка. Ќавчально-методичний пос≥бник.- „ерн≥вц≥: –ута, 2003.-104с.

” 2010 роц≥ кафедра виступила орган≥затором м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «јктуальн≥ проблеми п≥дготовки педагог≥чних кадр≥в до роботи з д≥тьми та молоддю в пол≥культурному середовищ≥ Ївропейських крањн»,  сп≥ворган≥затором м≥жнародного науково-практичного сем≥нару «Ќародн≥ звичањ, традиц≥њ та обр€ди: етнорег≥ональний вим≥р у пол≥культурному простор≥ осв≥ти», ≤V ћ≥жнародного науково-практичного форуму «Ќародознавч≥ технолог≥њ охорони ≥ збереженн€ здоров’€ д≥тей та молод≥», ≤≤≤ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «≈тновиховний прост≥р сучасних заклад≥в осв≥ти в умовах глобал≥зац≥њ: стан ≥ перспективи», V ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «ќновленн€ зм≥сту профес≥йноњ осв≥ти майбутн≥х педагог≥в ƒЌ« ≥ «ќЎ ≤ ступен€: парадигми ’’≤ стор≥чч€». “акож викладач≥ кафедри беруть активну участь у всеукрањнських  та м≥жнародних конференц≥€х , зокрема, ќл≥йник ћ. ≤. стала учасником ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ «ƒошк≥льна ≥ початкова осв≥та в контекст≥ вимог ’’≤ стол≥тт€» у м. √данську (ѕольща).

«а пер≥од свого функц≥онуванн€ кафедра  випустила 211 бакалавр≥в  за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем «¬ихователь д≥тей дошк≥льного в≥ку», 166 спец≥ал≥ст≥в за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем «¬ихователь д≥тей дошк≥льного в≥ку, практичний психолог в закладах осв≥ти» та 23 маг≥стр≥в (квал≥ф≥кац≥€ «ћаг≥стр дошк≥льноњ осв≥ти, викладач дошк≥льноњ педагог≥ки та психолог≥њ»).

ƒипломован≥ спец≥ал≥сти напр€му «ƒошк≥льна осв≥та» працевлаштован≥ в закладах осв≥ти: „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – кандидат психолог≥чних наук, доцент ƒв≥жона ќ.¬. (кафедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти); ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника - асп≥рант кафедри загальноњ та експериментальноњ психолог≥њ  олтунович “.ј. (кафедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти „Ќ”); „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича - асп≥рант кафедри теор≥њ та методики початковоњ осв≥ти –удницька-ёр≥йчук ≤.–. (кафедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти „Ќ”); „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – асистенти  ан≥вець “.ћ., √аличанська ј.¬. (кафедри практичноњ психолог≥њ). «ав≥дувачами дошк≥льних навчальних заклад≥в працюють:  олесник Ћ.ј. (ƒЌ« є 42); √ульчак √.ё. (ƒЌ« є52); –уссу –.¬. (ƒЌ« є35). ¬ипускники осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ «бакалавр», «спец≥ал≥ст», «маг≥стр» напр€му п≥дготовки «дошк≥льна осв≥та» працевлаштован≥ в дошк≥льних навчальних закладах м.„ерн≥вц≥, „ерн≥вецькоњ та ≥нших областей ”крањни.

 афедра педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти Ї досить «молодою», тому найближчим часом  плануЇтьс€ захист наукових дисертац≥й 3 асп≥рант≥в: –удницькоњ-ёр≥йчук ≤рини –оман≥вни,  олтунович “ет€ни јнатол≥њвни та —крипник Ќатал≥њ ¬олодимир≥вни.

ƒержавною науково-досл≥дною роботою кафедри Ї «≤сторичн≥, психолого-педагог≥чн≥ проблеми вихованн€ ≥ навчанн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку та ≥нновац≥йн≥ технолог≥њ п≥дготовки педагог≥чних кадр≥в дл€ системи дошк≥льноњ осв≥ти».

ћета роботи вивченн€ ≥ узагальненн€ ≥сторико-педагог≥чних теор≥й та св≥товоњ практики вихованн€ ≥ навчанн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку; розробка й впровадженн€ нових технолог≥й профес≥йноњ п≥дготовки виховател≥в ≥ практичних психолог≥в дл€ системи дошк≥льноњ осв≥ти.

ѕрацюючи над проблемою, викладач≥ кафедри вивчають ≥стор≥ю ≥ досв≥д дошк≥льноњ осв≥ти ”крањни ≥ за кордоном, психолого-педагог≥чн≥ проблеми навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку. –озробл€ють ≥нновац≥йн≥ технолог≥њ розвитку особистост≥ дошк≥льника та п≥дготовки педагог≥чних кадр≥в дл€ системи дошк≥льноњ осв≥ти.

 

 

 


≤≤. ќЅ√–”Ќ“”¬јЌЌя ѕќ“–≈Ѕ»

ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ » ‘ј’≤¬÷≤¬

ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќќ√ќ –≤¬Ќя «ћј√≤—“–»

¬ умовах нац≥онально-культурного в≥дродженн€ сусп≥льство в≥дчуваЇ гостру потребу у висококвал≥ф≥кованих, конкурен-тоспроможних спец≥ал≥стах з високим р≥внем загальноњ та профес≥йноњ п≥дготовки.

—учасна соц≥ально-економ≥чна ситуац≥€ вимагаЇ принципово нових п≥дход≥в до профес≥йноњ п≥дготовки фах≥вц≥в вищого навчального закладу.  ¬изначальними тенденц≥€ми розвитку св≥товоњ осв≥тньоњ системи стають њњ фундаментал≥зац≥€, посиленн€ гуман≥стичноњ спр€мованост≥, духовноњ та загальнокультурноњ складовоњ осв≥ти, формуванн€ в маг≥странт≥в системного п≥дходу до анал≥зу складних соц≥альних ситуац≥й, стратег≥чного мисленн€, розвиток соц≥альноњ та профес≥йноњ моб≥льност≥.

Ќеобх≥дн≥сть п≥дтриманн€ високоњ конкурентоспроможност≥ на динам≥чному ринку прац≥ вимагаЇ набутт€ профес≥йних компетенц≥й особистост≥, здатноњ продуктивно д≥€ти в р≥зноман≥тних життЇвих ситуац≥€х.

–еформуванн€ системи осв≥ти поставило проблему вдосконаленн€ п≥дготовки кадр≥в у галуз≥ дошк≥льноњ осв≥ти. –еал≥зац≥€ вимоги часу – забезпеченн€ фах≥вц€ми нового покол≥нн€ заклад≥в осв≥ти, здатних на високому профес≥йному р≥вн≥ надавати профес≥йн≥ послуги, ор≥Їнтуватись ≥ волод≥ти науковою ≥нформац≥Їю, досв≥дом науковоњ та практичноњ роботи.

Ќов≥тн≥ тенденц≥њ розвитку сусп≥льства, ринкова економ≥ка, кон’юнктурний запит  визначили потребу у п≥дготовц≥ маг≥стр≥в у сфер≥ дошк≥льноњ осв≥ти, працевлаштуванн€ €ких визначаЇтьс€ на€вн≥стю в≥льних н≥ш: осв≥тн≥ заклади, п≥дприЇмницька, осв≥т€нська, управл≥нська д≥€льн≥сть у „ерн≥вецьк≥й област≥ та сум≥жних рег≥онах, де фах≥вц≥ мають змогу працювати в≥дпов≥дно до типових, галузевих та ≥нших посад.

«абезпечен≥сть такими фах≥вц€ми в рег≥он≥ ще недостатн€. ÷е пов’€зано з≥ специф≥кою рег≥ону, де€ким зм≥нами умов прац≥ та конкуренц≥њ, €к≥ Ї передумовою економ≥чного, пол≥тичного та ≥нтелектуального розвитку сусп≥льства.

—ьогодн≥ йде активний пошук нових форм та метод≥в навчально-виховного процесу щодо ефективноњ п≥дготовки маг≥стр≥в дошк≥льноњ осв≥ти у вищих навчальних закладах з метою розвитку њх профес≥йноњ майстерност≥. ™ нагальна необх≥дн≥сть формуванн€ спец≥ал≥зованого наукового п≥дходу, €кий мав би спри€ти ефективному вивченню та розвитку особист≥сних та профес≥йних утворень у майбутн≥х спец≥ал≥ст≥в даного проф≥лю.

јдже, ефективн≥сть роботи осв≥тн≥х заклад≥в залежить не лише в≥д програм навчанн€ ≥ вихованн€, а й в≥д особистост≥ педагога, його взаЇмин з д≥тьми. Ѕезперечно, кожен талановитий, висококвал≥ф≥кований, вдумливий педагог поЇднуЇ у своњй практиц≥ загальнотеоретичн≥ дос€гненн€ педагог≥ки, власний досв≥д, особист≥сн≥ переваги та особливост≥ д≥тей, з €кими в≥н працюЇ. “ому нав≥ть найдосконал≥ша теор≥€ не може дати вичерпноњ в≥дпов≥д≥, €ким бути педагогу, однак вона Ї основою, на €ку мусить опиратис€ нав≥ть найобдарован≥ший з них.

Ќа сьогодн≥ „ерн≥вецький Ќац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича Ї одним ≥з пров≥дних навчальних заклад≥в у рег≥он≥, €кий маЇ давн≥ традиц≥њ п≥дготовки фах≥вц≥в у галуз≥ дошк≥льноњ осв≥ти та наукову школу, в €к≥й працюють пров≥дн≥ науковц≥, що дозвол€Ї готувати фах≥вц≥в за€вленоњ спец≥альност≥ за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем „маг≥стр”. ўо дозволить  забезпечити „ерн≥вецьку область та «ах≥дний рег≥он квал≥ф≥кованими фах≥вц€ми, €к≥ зможуть брати участь у комплексному та збалансованому вир≥шенн≥ завдань соц≥ального розвитку ≥з застосуванн€м сучасних ≥нновац≥йних технолог≥й.

” п≥дготовц≥ фах≥вц≥в даноњ спец≥альност≥ зац≥кавлен≥ середн≥ та вищ≥ навчальн≥ заклади м≥ста ≥ област≥, у зв’€зку ≥з реформуванн€м системи осв≥ти в ”крањн≥.

—укупн≥сть спец≥альних ≥ наукових дисципл≥н, €к≥ вивчаютьс€ в ун≥верситет≥, дозвол€ють фах≥вцю всеб≥чно п≥дготуватис€ до профес≥йноњ д≥€льност≥ в галуз≥ дошк≥льноњ осв≥ти, при п≥дготовц≥ маг≥стр≥в з≥ спец≥альност≥ 8.01010101 – «ƒошк≥льна осв≥та».


≤≤≤. ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќј ’ј–ј “≈–»—“» ј

—пец≥альн≥сть 8.01010101 «ƒошк≥льна осв≥та»

 вал≥ф≥кац≥€ 8.01010101 – маг≥стр дошк≥льноњ осв≥ти, викладач дошк≥льноњ педагог≥ки ≥ психолог≥њ.

ћета програми: зор≥Їнтувати маг≥стр≥в спец≥альност≥ «ƒошк≥льна осв≥та» у своњй профес≥йн≥й д≥€льност≥ керуючись вивченн€м педагог≥ки ≥ психолог≥њ вищоњ школи, методики викладанн€ педагог≥чних дисципл≥н; сформувати ум≥нн€ ≥ навички орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ навчально-виховного процесу у ¬Ќ« ≤-≤V р≥вн€ акредитац≥њ.

 омпетенц≥њ €кими повинн≥ оволод≥ти випускники маг≥стратури:

«нати:структуру курс≥в фахових навчальних дисципл≥н в≥дпов≥дно до навчального плану;  теоретичн≥ засади зм≥сту навчальноњ дисципл≥ни, фах≥вцем €коњ вони Ї; методику роботи за певними фаховими курсами; систему та критер≥њ  оц≥нюванн€ знань студент≥в.

”м≥ти:орган≥зовувати р≥зн≥ форми зан€ть з≥ студентами; педагог≥чно доц≥льно використовувати  теоретичн≥ знанн€  й ≥люструвати њх прикладами; в≥льно й майстерно викладати теоретичний матер≥ал, орган≥зовувати п≥знавально-практичну д≥€льн≥сть студент≥в; оптимально використовувати “«Ќ; розробл€ти завданн€ дл€ самост≥йноњ роботи студент≥в; будувати лог≥чно завершений педагог≥чний процес у навчальних закладах р≥зного типу ≥ р≥вн€ акредитац≥њ; формувати у студент≥в профес≥йну спр€мован≥сть та громад€нськ≥ €кост≥. 

¬ипускник≥в маг≥стратури готують до: роботи асистента, викладача вищого навчального закладу; проведенн€ власноњ науковоњ роботи; кер≥вництва науково-досл≥дною роботою студент≥в; орган≥зац≥йно-управл≥нськоњ д≥€льност≥ в р≥зних ланках системи дошк≥льноњ осв≥ти.

Ќавчанн€ в маг≥стратур≥ передбачаЇ ознайомленн€ студент≥в з  психолого-педагог≥чною теор≥Їю педагог≥ки та психолог≥њ вищоњ школи,  њњ методолог≥чними основами ≥ категор≥€ми; новими осв≥тн≥ми та ≥нформац≥йними технолог≥€ми; сучасними засобами навчанн€; основними предметами навчанн€ та вихованн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку та методиками; рац≥ональними способами п≥двищенн€ профес≥йноњ компетентност≥; менеджментом осв≥ти. јсистентська практика спри€Ї п≥двищенню профес≥йно-практичного р≥вн€; формуЇ профес≥йну майстерн≥сть фах≥вц≥в.

–езультатом науковоњ д≥€льност≥ маг≥стра Ї написанн€ ≥ захист дипломноњ роботи ќ – «маг≥стр».

Ѕазою дл€ проходженн€ маг≥страми асистентськоњ практики Ї кафедра “ѕедагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ осв≥ти ” „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ≥ кафедра ““еор≥њ та методики дошк≥льноњ осв≥ти”   ѕрикарпатського нац≥онального  ун≥верситету ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника.

ћаг≥стр дошк≥льноњ осв≥ти, викладач дошк≥льноњ педагог≥ки ≥ психолог≥њ може займати посади виховател€ ƒЌ«, викладача у навчальних закладах ≤-≤V р≥вн€ акредитац≥њ, навчатис€ в асп≥рантур≥.

 


V. «ћ≤—“ ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ » —ѕ≈÷≤јЋ№Ќќ—“≤

«ƒќЎ ≤Ћ№Ќј ќ—¬≤“ј» «ј

ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќ»ћ –≤¬Ќ≈ћ “ћј√≤—“–”

 

V курс, 9 семестр

ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€ вищоњ школи

2.06.

ќ

108

3

ћетодика викладанн€ дошк≥льноњ педагог≥ки у ¬Ќ«

2.01.

ќ

180

5

—учасн≥ технолог≥њ викладанн€ методик дошк.вих

2.02.

ќ

180

5

ћетодолог≥€ науково-педагог≥чних досл≥джень у ¬Ќ«

1.05.

ќ

126

3,5

ѕроблеми профес≥йного ≥ особист≥сного становленн€ викладача

2.09.

ќ

108

3

÷ив≥льний захист

1.04.

ќ

36

1

ћетодика соц≥ально-виховноњ роботи в сучасних умовах

2.03.

ќ

36

1

јкмеолог≥€ з основами психолог≥њ кар’Їри

2.04.

ќ

144

4

јктуальн≥ проблеми сучасноњ дошк≥льноњ осв≥ти

2.10.

ќ

144

4

ќхорона прац≥ в галуз≥ осв≥ти

1.02.

ќ

36

1

–азом

1098

30,5

 

 

 

V курс, 10 семестр

¬ища осв≥та ”крањни ≥ Ѕолонський процес

1.01.

ќ

36

1

”правл≥нн€ навчально-виховним процесом у ¬Ќ«

2.08.

ќ

72

2

≤нтелектуальна власн≥сть

1.03.

ќ

36

1

ќснови профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€

2.05.

ќ

126

3,5

јсистентська практика

2.07.

ќ

432

12

«ахист маг≥стерськоњ роботи

 

ќ

360

10

–азом

 

 

1062

29,5

¬сього за навчальний р≥к

2160

60

                 

 

V. Ќј¬„јЋ№Ќ≤ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ќ – «ћј√≤—“–»

 

«ѕедагог≥ка та психолог≥€ вищоњ школи»

Ўифр 2.06.

¬сього – 108 годин (3 кредити)

‘орма контролю: ≥спит

ћетою даного навчального курсу Ї ознайомленн€ студента, €к майбутнього викладача, з психолого-педагог≥чними особливост€ми навчально-виховного процесу у вищ≥й школ≥, озброЇнн€ його сучасними психолого-педагог≥чними технолог≥€ми, методами орган≥зац≥њ творчого пошуку майбутнього фах≥вц€; засобами вихованн€ та розвитку особистост≥; теоретична п≥дготовка студент≥в до профес≥йно-педагог≥чноњ та науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ у вищ≥й школ≥, формуванн€ ≥нтересу ≥ готовност≥ до самост≥йного п≥знанн€ проблем дидактики, теор≥њ та методики профес≥йноњ осв≥ти, сучасних тенденц≥й розвитку осв≥ти та ≥нтеграц≥йних процес≥в у н≥й шл€хом опануванн€ засад загальноњ методолог≥њ педагог≥чного знанн€ та методики психолого-педагог≥чноњ д≥агностики; удосконаленн€ практичних навичок та вм≥нь студент≥в щодо реал≥зац≥њ методик психолого-педагог≥чноњ д≥агностики, розширенн€ њх особист≥сного профес≥йного досв≥ду орган≥зац≥њ безперервноњ самоосв≥тньоњ д≥€льност≥ та науково-досл≥дноњ роботи в умовах сучасного педагог≥чного процесу вищоњ школи, њњ ≥нтеграц≥њ в ™вропейський осв≥тн≥й прост≥р.

ѕ≥сл€ опануванн€ зм≥сту даноњ навчальноњ дисципл≥ни студент повинен оволод≥ти наступними компетенц≥€ми:

«нанн€:- специф≥ки педагог≥ки та психолог≥њ вищоњ школи €к науки та галуз≥ профес≥йноњ д≥€льност≥; пон€т≥йно-категор≥ального апарату ≥нтегрованого навчального курсу; принцип≥в, метод≥в, форм орган≥зац≥њ педагог≥чного процесу та науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ у ¬Ќ«; сучасного стану ≥ перспективи розвитку системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥; специф≥ки застосуванн€ нов≥тн≥х технолог≥й навчанн€ у вищ≥й школ≥; особливостей управл≥нськоњ д≥€льност≥ у ¬Ќ«; психолог≥чних законом≥рностей психолого-педагог≥чних умов ефективност≥ орган≥зац≥њ процесу навчанн€ ≥ вихованн€ у вищ≥й школ≥.

- психолого-педагог≥чних основ д≥€льност≥ основних п≥дрозд≥л≥в вищого навчального закладу; форм та метод≥в орган≥зац≥њ навчально-виховноњ роботи у вищ≥й школ≥ ”крањни в контекст≥ вимог ™вропейського осв≥тнього простору, основних метод≥в профор≥Їнтац≥њ студент≥в; психолого-педагог≥чний зм≥ст навчальноњ та п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в, метод≥в ≥ форм актив≥зац≥њ самост≥йного наукового пошуку студент≥в; психолого-педагог≥чних характеристик педагог≥чноњ майстерност≥ викладача; в≥ков≥ особливост≥ студентського в≥ку, основн≥ компоненти структури особистост≥ студента, його ц≥нн≥сно-мотивац≥йну систему, будову та законом≥рност≥ формуванн€ ≥ про€ву я-концепц≥њ студента; особист≥сних €костей викладача ¬Ќ« ≥ профес≥йних вимог до нього.

¬м≥нн€: - проектувати елементи навчального процесу, зокрема навчальну програму, лекц≥ю, тести тощо та оц≥нювати €к≥сть навчального процесу;

- орган≥зовувати навчальну д≥€льн≥сть студент≥в, актив≥зувати њх самост≥йну роботу та наукову творч≥сть; готувати, орган≥зовувати й проводити на високому р≥вн≥ лекц≥њ, практичн≥ та сем≥нарськ≥ зан€тт€, застосовувати сучасн≥ осв≥тн≥ технолог≥њ, добирати оптимальн≥ форми та методи педагог≥чноњ д≥€льност≥, керувати процесом особист≥сного розвитку студент≥в, стимулювати самост≥йну роботу студент≥в; забезпечувати управл≥нн€ ¬Ќ«; використовувати педагог≥чний досв≥д заруб≥жних вищих навчальних заклад≥в; орган≥зовувати виховну роботу з≥ студентами; зд≥йснювати саморозвиток, самоосв≥ту, самовихованн€, самоорган≥зац≥ю; анал≥зувати сучасний стан ≥ головн≥ тенденц≥њ розвитку осв≥ти в ”крањн≥ ≥ за рубежем, шл€хи ≥нтеграц≥њ системи в≥тчизн€ноњ осв≥ти в Ївропейську ≥ св≥тову осв≥тню систему.

Ќавчальним планом на вивченн€ ≥нтегрованого курсу "ѕедагог≥ка та психолог≥€ вищоњ школи" передбачено 108год.(3 кредити), два модул≥: модуль «ѕедагог≥ка вищоњ школи» та модуль «ѕсихолог≥€ вищоњ школи», кожен з €ких м≥стить своњ зм≥стов≥ модул≥ («ћ).  ожен зм≥стовий модуль м≥стить навчальн≥ елементи (Ќ≈) – теми лекц≥йних зан€ть.

ѕ≥сл€ вивченн€ дисципл≥ни проводитьс€ п≥дсумковий модуль-контроль-екзамен.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ ќ—Ќќ¬» ѕ≈ƒј√ќ√≤ » ¬»ўќѓ Ў ќЋ»

Ќ≈.1.1. ѕедагог≥ка вищоњ школи €к наука

ѕредмет педагог≥ки вищоњ школи. ќсновн≥ категор≥њ педагог≥ки вищоњ школи. ћ≥сце педагог≥ки вищоњ школи в систем≥ педагог≥чних наук. «в'€зок педагог≥ки вищоњ школи з ≥ншими науками. ќснови наукового педагог≥чного досл≥дженн€. ћетодолог≥€ ≥ принципи орган≥зац≥њ наукового досл≥дженн€. Ћог≥ка педагог≥чного досл≥дженн€. ћетоди наукового педагог≥чного досл≥дженн€.

Ќ≈.1.2. —истема вищоњ осв≥ти в ”крањн≥

—труктура вищоњ осв≥ти в ”крањн≥. ќсв≥тн≥ та осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йн≥ р≥вн≥ вищоњ осв≥ти. ƒокументи про вищу осв≥ту. –≥вн≥ акредитац≥њ та типи вищих навчальних заклад≥в. ѕринципи побудови системи вищоњ осв≥ти в ”крањн≥. ѕерспективи розвитку вищоњ осв≥ти ”крањни в рамках Ѕолонського процесу. Ѕолонський процес €к зас≥б ≥нтеграц≥њ ≥ демократизац≥њ вищоњ осв≥ти.  редитно-модульна система орган≥зац≥њ навчального процесу у вищих навчальних закладах ”крањни. ”правл≥нн€ вищою осв≥тою в ”крањн≥.

«ћ ≤≤. ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќ»… ѕ–ќ÷≈— ” ¬»ў≤… Ў ќЋ≤

Ќ≈.2.1. “еоретичн≥ основи процесу навчанн€ у вищ≥й школ≥

—утн≥сть ≥ структура процесу навчанн€ у вищ≥й школ≥. ќсновн≥ ланки процесу навчанн€ та њх характеристика. ‘ункц≥њ навчанн€. ƒидактика €к галузь педагог≥ки вищоњ школи. «аконом≥рност≥ дидактики вищоњ школи. ’арактеристика принцип≥в дидактики вищоњ школи. —труктура д≥€льност≥ суб’Їкт≥в навчального процесу.

Ќ≈.2.2. 3м≥ст осв≥ти у вищ≥й школ≥ та способи його реал≥зац≥њ

«м≥ст осв≥ти у вищ≥й школ≥. ѕон€тт€ про зм≥ст осв≥ти у вищ≥й школ≥. ’арактеристика навчальних план≥в, програм ≥ п≥дручник≥в дл€ вищоњ школи. ћетоди ≥ засоби навчанн€ у вищ≥й школ≥. ќсобливост≥ використанн€ загальних метод≥в навчанн€ у вищ≥й школ≥. ’арактеристика метод≥в навчанн€ за ё. . Ѕабанським. «асоби навчанн€ у вищ≥й школ≥.

Ќ≈.2.3. ‘орми орган≥зац≥њ навчанн€ у вищ≥й школ≥

’арактеристика основних форм орган≥зац≥њ навчанн€ у вищ≥й школ≥. Ћекц≥њ, њх види, методика п≥дготовки ≥ проведенн€. —ем≥нарськ≥ зан€тт€, њх види, методика п≥дготовки ≥ проведенн€. Ћабораторн≥ та практичн≥ зан€тт€, методика њх п≥дготовки ≥ проведенн€. ‘акультативи, спецкурси та спецсем≥нари, методика њх п≥дготовки ≥ проведенн€. —амост≥йна робота студент≥в. Ќавчальна ≥ виробнича практика у профес≥йн≥й п≥дготовц≥ фах≥вц≥в.

Ќ≈.2.4. —учасн≥ технолог≥њ навчанн€ у вищ≥й школ≥

ѕон€тт€ про педагог≥чн≥ технолог≥њ. ѕроблемне навчанн€ у вищ≥й кол≥. ¬икористанн€ д≥лових та рольових ≥гор у навчальному процес≥ ¬Ќ«.  редитно-модульна (рейтингова) система навчанн€ у вищ≥й школ≥. ≤нформац≥йн≥ технолог≥њ навчанн€ у ¬Ќ«.

Ќ≈.2.5.  онтроль ≥ оц≥нюванн€ знань, ум≥нь та навичок студент≥в

‘ункц≥њ контролю знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в. ¬имоги до орган≥зац≥њ контролю. ¬иди контролю. ћ≥жсес≥йний контроль. ѕ≥дсумковий контроль. ћетоди контролю. ”сний контроль. ѕисьмовий контроль. “естовий контроль. ѕрограмований контроль. ѕрактична перев≥рка. ћетоди самоконтролю ≥ самооц≥нки. ‘орми контролю знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в. ≤ндив≥дуальна перев≥рка усп≥шност≥ студент≥в. ‘ронтальна перев≥рка. ќц≥нюванн€ результат≥в навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в. ќб'Їкти оц≥нюванн€.  ритер≥њ ≥ норми оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студент≥в. –ейтингова система оц≥нюванн€ знань.

Ќ≈.2.6. ¬иховна робота з≥ студентською молоддю

—уть процесу вихованн€. ѕон€тт€ процесу вихованн€. ќсновн≥ завданн€ вихованн€ студентськоњ молод≥. ≈тапи процесу вихованн€. «аконом≥рност≥ ≥ принципи вихованн€. ќсновн≥ напр€ми зм≥сту вихованн€ студентськоњ молод≥. ћоральне вихованн€ студент≥в. ѕравове вихованн€ студент≥в. ≈колог≥чне вихованн€ студент≥в. ≈стетичне вихованн€ студент≥в. ‘≥зичне вихованн€ студент≥в. Ўл€хи реал≥зац≥њ зм≥сту вихованн€ студент≥в. ‘орми виховноњ роботи у ¬Ќ«. ћетодика виховноњ роботи куратора в академ≥чн≥й груп≥.

«ћ ≤≤≤. ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ¬»ўќё Ў ќЋќё

Ќ≈.3.1. ”правл≥нн€ навчально-виховним процесом вищого навчального закладу

¬ищий навчальний заклад. —труктура вищого навчального закладу та плануванн€ його д≥€льност≥. ”правл≥нн€ навчально-виховним процесом у ¬Ќ«. ќргани громадського самовр€дуванн€ у вищих навчальних закладах. —тудентське самовр€дуванн€ у ¬Ќ«.

 

ћќƒ”Ћ№ «ѕ—»’ќЋќ√≤я ¬»ўќѓ Ў ќЋ»»

«ћ ≤. «ј√јЋ№Ќ≤ «ј—јƒ» ѕ—»’ќЋќ√≤ѓ

¬»ўќѓ Ў ќЋ»

ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќј ’ј–ј “≈–»—“» ј —“”ƒ≈Ќ“—№ ќ√ќ ¬≤ ”

Ќ≈.1.1. ѕсихолог≥€ вищоњ школи €к наука: предмет, завданн€ та методи психолог≥чних досл≥джень

ѕсихолог≥€ вищоњ школи €к галузь психолог≥чноњ науки: предмет, завданн€, зв’€зок з ≥ншими галуз€ми психолог≥чних знань. ѕринципи, методи та методики психолог≥чних досл≥джень. ƒосл≥дницьк≥ вм≥нн€ викладача вищоњ школи. ¬иникненн€ психолог≥њ вищоњ школи €к новоњ галуз≥ психолог≥чних знань. ѕредмет, основн≥ категор≥њ та завданн€ психолог≥њ вищоњ школи. «в'€зок психологи вищоњ школи з ≥ншими галуз€ми психолог≥чних знань. ѕринципи, класиф≥кац≥€ метод≥в, та методик психолог≥чного досл≥дженн€.

Ќ≈.1.2 «агальна психолог≥чна характеристика студентського в≥ку та студентськоњ групи

ѕсихолог≥чна характеристика студентського в≥ку €к пер≥оду п≥зньоњ юност≥ або ранньоњ дорослост≥. —уперечливост≥ та кризи студентського в≥ку. “иполог≥чн≥ особливост≥ сучасних студент≥в. ¬ищий навчальний заклад - один ≥з пров≥дних фактор≥в соц≥ал≥зац≥њ особистост≥ студента €к фах≥вц€ (адаптац≥€, ≥ндив≥дуал≥зац≥€, ≥нтеграц≥€)

«ћ ≤≤. ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќ≤ «ј—јƒ» ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ ѕ–ќ÷≈—” Ќј¬„јЌЌя ≤ ¬»’ќ¬јЌЌя ” ¬»ў≤… Ў ќЋ≤ “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя Ќј¬„јЋ№Ќќ-ѕ–ќ‘≈—≤…Ќќё ƒ≤яЋ№Ќ≤—“ё —“”ƒ≈Ќ“≤¬

Ќ≈.2.1. —тановленн€ особистост≥ студента €к майбутнього фах≥вц€ з вищою осв≥тою у навчально-профес≥йн≥й д≥€льност≥

Ќавчально-профес≥йна д≥€льн≥сть €к пров≥дна, њњ ознаки. ѕрофес≥онал≥зац≥€ особистост≥ студента €к новоутворенн€ в≥ку: а) профес≥онал≥зац≥€ п≥знавальноњ сфери; б)формуванн€ мотивац≥йно-профес≥йноњ спр€мованост≥ особистост≥; в) розвиток «я-концепц≥њ» €к показника профес≥йного зростанн€; г) формуванн€ профес≥йних зд≥бностей. ‘ахова компетентн≥сть €к показник психолог≥чноњ готовност≥ студента до профес≥йноњ д≥€льност≥. –оль самовихованн€ в профес≥йному зростанн≥ студента.

Ќ≈.2.2. ѕсихолог≥чний анал≥з уч≥нн€ студент≥в

—тудент €к суб'Їкт власноњ навчально-профес≥йноњ д≥€льност≥. –оль мотивац≥њ в навчально-профес≥йн≥й д≥€льност≥. ќрган≥зац≥€ самост≥йноњ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в та розвиток њх творчого потенц≥алу €к майбутн≥х фах≥вц≥в. ѕсихолог≥чн≥ передумови ≥ показники усп≥шност≥ студент≥в у навчально-профес≥йн≥й д≥€льност≥, причини неусп≥шност≥ ≥ шл€хи њх усуненн€.

Ќ≈.2.3. ѕсихолог≥€ вихованн€ особистост≥ студента €к фах≥вц€ з вищою осв≥тою

—учасн≥ вимоги до особистост≥ фах≥вц€ з вищою осв≥тою та мета, зм≥ст, завданн€ вихованн€ студент≥в. ѕсихолог≥чн≥ механ≥зми формуванн€ €костей особистост≥ та анал≥з в≥дпов≥дних функц≥й вихованн€. ќсновн≥ напр€ми реал≥зац≥њ виховних функц≥й у вищому навчальному заклад≥ та њх характеристика.

Ќ≈.2.4. ѕсихолог≥чний анал≥з функц≥й управл≥нн€ навчально-виховним процесом у вищ≥й школ≥

ќсв≥та €к система, характерн≥ дл€ нењ особливост≥. Ќеобх≥дн≥сть ≥ об'Їктивн≥ можливост≥ управл≥нн€ системою осв≥ти. ѕсихолог≥чний анал≥з функц≥й педагог≥чного управл≥нн€.

«ћ ≤≤≤. ѕ—»’ќЋќ√≤я ќ—ќЅ»—“ќ—“≤ “ј ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ¬» Ћјƒј„ј ¬Ќ«

Ќ≈.3.1. ѕсихолог≥чна характеристика науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ та особистост≥ викладача вищоњ школи

ѕсихолог≥чний анал≥з вид≥в науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ викладач≥в ¬Ќ«. ѕсихолого-педагог≥чна структура д≥€льност≥ викладача.

Ќ≈.3.2. ѕсихолог≥€ педагог≥чноњ комун≥кативноњ взаЇмод≥њ викладача з≥ студентами

ѕсихолог≥чна характеристика педагог≥чноњ взаЇмод≥њ. ѕедагог≥чне сп≥лкуванн€ €к форма контактноњ взаЇмод≥њ. “руднощ≥ та бар'Їри в профес≥йно-педагог≥чному сп≥лкуванн≥ викладач≥в ≥ студент≥в. ƒ≥алог≥чне сп≥лкуванн€, його психолог≥чна характеристика.

Ќ≈.3.3. ѕсихолог≥чний анал≥з протир≥ч ≥ конфл≥кт≥в у педагог≥чн≥й взаЇмод≥њ, шл€хи њх запоб≥ганн€ та вир≥шенн€

ѕротир≥чч€ ≥ конфл≥кти в педагог≥чн≥й взаЇмод≥њ та засоби њх регулюванн€. ѕсихолог≥чн≥ передумови запоб≥ганн€ та шл€хи вир≥шенн€ педагог≥чного конфл≥кту.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. ¬≥твицька —.—. ќснови педагог≥ки вищоњ школи. -  .: центр. Ќавчальноњ л≥тератури, 2003. – 316 с.

2. ¬≥твицька —.—. ѕрактикум з педагог≥ки вищоњ школи: Ќавч. пос≥б. за модульно-рейтинговою системою навчанн€ дл€ студент≥в маг≥стратури. –  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005. – 396 с.

3.  узьм≥нський ј.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи: Ќавч. пос≥б. –  .: «нанн€, 2005. – 486 с.

4. ѕедагог≥ка вищоњ школи: Ќавч. пос≥бник /«а ред. «.Ќ. урл€нд. –  .: «нанн€, 2005. – 399 с.

5. ‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥ка вищоњ школи: Ќавчальний пос≥бник. –  .: «јкадемвидав», 2007. – 352 с.

6. ќрган≥зац≥€ самост≥йноњ роботи студент≥в в умовах ≥нтенсиф≥кац≥њ навчанн€. –  ., 1993.

7. —лЇпкань «.≤. Ќауков≥ засади педагог≥чного процесу у вищ≥й школ≥. –  ., 2005.

8. ¬аськов ё.¬. ѕедагог≥чн≥ теор≥њ, технолог≥њ, досв≥д (ƒидактичний аспект). - X.: —корп≥он, 2000. - 120 с.

9. Ѕолюбаш я.я. ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю навчального процесу у вищому навчальному заклад≥. -  ., 1996

10.ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю навчального процесу в кредитно-модульн≥й систем≥ п≥дготовки фах≥вц≥в. - “ерноп≥ль: ¬ид-во “Ќѕ” ≥м. ¬.√натюка, 2004. - 48 с.

11.јвдЇЇва ≤.ћ., ћельникова ≤.ћ. ≤нновац≥йн≥ комун≥кативн≥ технолог≥њ в робот≥ куратора академгрупи. –  ., 2007. – 304 с.

12.¬иховна робота з≥ студентською молоддю . Ќавч. пос≥бник. – ќдеса, 2006. – 288.

13.¬иховна робота з≥ студентською молоддю. –  онцепц≥€ виховноњ роботи. - “ерноп≥ль, 2001.

14.ћороз ¬.ƒ. —учасн≥ проблеми управл≥нн€ вищою школою // ѕедагог≥ка ≥ психолог≥€. - 2002. - є3.

15.ѕодол€к Ћ.√., ёрченко ¬.≤. ѕсихолог≥€ вищоњ школи  .: 2000, – 313с.

16.—мирнов —.ƒ. ѕедагогика и психологи€ высшего образовани€ ћ.: 2005. – 392 с.

17.ѕодол€к Ћ.√., ёрченко ¬.≤. ѕсихолог≥€ вищоњ школи (ѕрактикум), –  .: 2008, – 333 с.


«¬ища осв≥та ”крањни ≥ Ѕолонський процес»

Ўифр 1.01.

¬сього – 36 год.(1кредит)

‘орма контролю: зал≥к

ћета курсу «¬ища осв≥та та Ѕолонський процес» пол€гаЇ в тому, щоб ознайомити студент≥в з основними завданн€ми, принципами та документами, прийн€тими в рамках Ѕолонського процесу, спри€ти оволод≥нню студентами методами та засобами запровадженн€ вимог Ѕолонськоњ декларац≥њ у систему вищоњ осв≥ти ”крањни.

” результат≥ вивченн€ дисципл≥ни студент повинен оволод≥ти наступними компетенц≥€ми:

знати: пон€тт€ «вища осв≥та», загальн≥ засади формуванн€ ≥ функц≥онуванн€ системи вищоњ осв≥ти та њњ ≥нститути; хронолог≥ю та зм≥ст под≥й з налагодженн€ сп≥вроб≥тництва ”крањни ≥ ™—; зм≥ст основних документ≥в Ѕолонського процесу; механ≥зми адаптац≥њ законодавства ”крањни до законодавства ™—; забезпеченн€ участ≥ ™— у нац≥ональних досл≥дницьких програмах, входженн€ осв≥ти ≥ науки ”крањни у Ївропейське ≥нформац≥йне та осв≥тнЇ поле; основн≥ засади науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва ”крањни та ™—; специф≥ку функц≥онуванн€ системи вищоњ осв≥ти у крањнах ™вропи ≥ јмерики; основн≥ п≥дходи, завданн€, принципи та етапи формуванн€ «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти; характерн≥ особливост≥ ≈—“S, базов≥ елементи системи; загальн≥ умови користуванн€ ≈—“S, зобов'€занн€ з боку навчального закладу; структуру кредит≥в ≈—“S, њх призначенн€, зв'€зок з академ≥чним навантаженн€м студента; особливост≥ призначенн€ ≥ присвоЇнн€ кредит≥в ≈—“S; зм≥ст ≥ призначенн€ шкали оц≥нюванн€ ≈—“S; принципи, шл€хи ≥ засоби адаптац≥њ ™вропейськоњ системи перезарахуванн€ кредит≥в (≈—“S) у вищу осв≥ту ”крањни; заходи щодо запровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу у вищих навчальних закладах ≤≤≤-IV р≥вн≥в акредитац≥њ.

ум≥ти: анал≥зувати Ївро≥нтеграц≥йн≥ процеси ”крањни €к чинник соц≥ально-економ≥чного розвитку держави; анал≥зувати роль осв≥ти в розвитку партнерства ”крањни з ≥ншими державами; анал≥зувати сучасн≥ принципи побудови та завданн€ вищоњ осв≥ти у розвинених крањнах: ¬елик≥й Ѕритан≥њ, ≤спан≥њ, ≤тал≥њ, Ќ≥меччин≥, ѕольщ≥, –ос≥њ, ‘ранц≥њ, —Ўј, япон≥њ; зд≥йснювати пор≥вн€льний анал≥з систем вищоњ осв≥ти у крањнах ™вропи; характеризувати чинники Ївро≥нтеграц≥њ вищоњ осв≥ти; анал≥зувати зм≥ст та посл≥довн≥сть д≥й дл€ дос€гненн€ ц≥лей Ѕолонського процесу; формувати зм≥ст та структуру ≥нформац≥йного пакету навчального закладу, факультету, навчальноњ дисципл≥ни, зм≥стового кредиту та ≥н.; використовувати Ївропейську систему «полегшеноњ шкали оц≥нюванн€» навчальних дос€гнень студента; визначати сум≥сн≥сть р≥зних систем оц≥нюванн€ з≥ шкалою ≈—“S.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. «ј√јЋ№Ќ≤ «ј—јƒ» ‘ќ–ћ”¬јЌЌя «ќЌ» ™¬–ќѕ≈…—№ ќѓ ¬»ўќѓ ќ—¬≤“»

Ќ≈.1.1. ™вро≥нтеграц≥€ ”крањни €к чинник соц≥ально-економ≥чного розвитку держави. –оль осв≥ти в розвитку партнерства ”крањни з ≥ншими державами

™вропейський виб≥р ”крањни – нев≥д'Їмна складова њњ подальшого розвитку. ’ронолог≥€ та коротка характеристика под≥й з налагодженн€ сп≥вроб≥тництва ”крањни ≥ ™—. јдаптац≥€ законодавства ”крањни до законодавства ™— – один ≥з важливих ≥нструмент≥в створенн€ в ”крањн≥ новоњ правовоњ системи та громад€нського сусп≥льства. Ќауково-техн≥чне сп≥вроб≥тництво ”крањни та ™—. «абезпеченн€ участ≥ ™— у нац≥ональних досл≥дницьких програмах. ¬ходженн€ осв≥ти ≥ науки ”крањни у Ївропейське ≥нформац≥йне та осв≥тнЇ поле €к вагомий чинник економ≥чного, соц≥ального, ≥нтелектуального, ≥нновац≥йно-технолог≥чного та культурного розвитку.

Ќ≈.1.2. —истеми вищоњ осв≥ти у крањнах ™вропи ≥ јмерики

‘ормуванн€ системи вищоњ осв≥ти ™вропейських крањн. —учасн≥ принципи побудови та завданн€ вищоњ осв≥ти у розвинених крањнах: ¬елик≥й Ѕритан≥њ, ≤спан≥њ, ≤тал≥њ, Ќ≥меччин≥, ѕольщ≥, –ос≥њ, ‘ранц≥њ, —Ўј, япон≥њ. ¬ища осв≥та ”крањни. ƒоступ громад€н до осв≥ти. «аклади осв≥ти. —тупенев≥сть осв≥ти.  вал≥ф≥кац≥њ. ќрган≥зац≥€ навчанн€, академ≥чний р≥к ≥ екзамени. ћетоди ≥ засоби навчанн€. Ќавчанн€ студент≥в-≥ноземц≥в. ѕор≥вн€льний анал≥з систем вищоњ осв≥ти у крањнах ™вропи.

Ќ≈.1.3. Ѕолонський процес €к зас≥б ≥нтеграц≥њ ≥ демократизац≥њ вищоњ осв≥ти крањн ™вропи. ƒокументи Ѕолонського процесу

™вро≥нтеграц≥€ €к соц≥ально-економ≥чний процес. „инники Ївро≥нтеграц≥њ вищоњ осв≥ти. ќсновн≥ п≥дходи та етапи формуванн€ «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти. ’ронолог≥€ под≥й Ѕолонського процесу. «алученн€ Ївропейських держав у Ѕолонський процес. ќсновн≥ документи Ѕолонського процесу: —п≥льна декларац≥€ про гармон≥зац≥ю арх≥тектури, Ївропейськоњ системи вищоњ осв≥ти чотирьох м≥н≥стр≥в, що презентують ¬еликобритан≥ю, Ќ≥меччину, ≤тал≥ю ≥ ‘ранц≥ю (—орбонна, 25травн€ 1998 р.). «она Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти: —п≥льна за€ва Ївропейських м≥н≥стр≥в осв≥ти (Ѕолонь€, 18-19 червн€ 1999 р.). ‘ормуванн€ майбутнього.  онференц≥€ Ївропейських вищих навчальних заклад≥в ≥ осв≥тн≥х орган≥зац≥й ( —аламанка, 29-30 березн€ 2001 р.). ƒо «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти:  омюн≥ке зустр≥ч≥ Ївропейських м≥н≥стр≥в, в≥дпов≥дальних за вищу осв≥ту(ѕрага, 13-19 травн€ 2001 р.). —творенн€ загальноЇвропейського простору вищоњ осв≥ти:  омюн≥ке  онференц≥њ ћ≥н≥стр≥в, в≥дпов≥дальних за ¬ищу осв≥ту (Ѕерл≥н, 19-20 вересн€ 2003 р.).

Ќ≈.1.4. ќсновн≥ завданн€, принципи та етапи формуванн€. «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти

√армон≥зац≥€ арх≥тектури системи Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти €к основне завданн€ Ѕолонського процесу. ¬изначальн≥ властивост≥ Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти: €к≥сть, конкурентоспроможн≥сть вищих навчальних заклад≥в ™вропи, взаЇмна дов≥ра держав ≥ вищих навчальних заклад≥в, сум≥сн≥сть структури осв≥ти та квал≥ф≥кац≥й на доступеневому ≥ п≥сл€ступеневому р≥вн€х, моб≥льн≥сть студент≥в, приваблив≥сть осв≥ти.

ќсновн≥ завданн€ та принципи створенн€ «они ™вропейськоњ вищоњ осв≥ти (ш≥сть ц≥лей Ѕолонського процесу): уведенн€ двоциклового навчанн€; запровадженн€ кредитноњ системи; формуванн€ системи контролю €кост≥ осв≥ти; розширенн€ моб≥льност≥ студент≥в ≥ викладач≥в; забезпеченн€ працевлаштуванн€ випускник≥в та привабливост≥ Ївропейськоњ системи осв≥ти.

ѕодальш≥ д≥њ дл€ дос€гненн€ шести ц≥лей Ѕолонського процесу: прийн€тт€ системи легкозрозум≥лих ≥ адекватних ступен≥в; прийн€тт€ системи двоцикловоњ осв≥ти (доступеневе ≥ п≥сл€ступеневе навчанн€); запровадженн€ системи кредит≥в - системи накопиченн€ кредит≥в (≈—“S) або ≥нших сум≥сних з нею систем, €к≥ здатн≥ забезпечити €к диференц≥йно-розр≥знювальну, так ≥ функц≥њ накопиченн€; спри€нн€ моб≥льност≥ студент≥в ≥ викладач≥в (усуненн€ перешкод в≥льному пересуванню студент≥в ≥ викладач≥в); забезпеченн€ високо€к≥сних стандарт≥в вищоњ осв≥ти; спри€нн€ Ївропейському п≥дходу до вищоњ осв≥ти (запровадженн€ програм, курс≥в, модул≥в ≥з "Ївропейським" зм≥стом); навчанн€ прот€гом усього житт€; сп≥льна прац€ вищих навчальних заклад≥в ≥ студент≥в €к компетентних, активних ≥ конструктивних партнер≥в у заснуванн≥ та формуванн≥ «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти.

«ћ ≤≤. ™¬–ќѕ≈…—№ ј —»—“≈ћј ѕ≈–≈«ј–ј’”¬јЌЌя  –≈ƒ»“≤¬ (≈—“S) ” ¬»ў≤… ќ—¬≤“≤ ” –јѓЌ»

Ќ≈.2.1. ™вропейська кредитно-трансферна система та система накопиченн€ (≈—“S)

’арактерн≥ особливост≥ ≈—“S. Ѕазов≥ елементи системи: ≥нформац≥€ (стосовно навчальних програм ≥ здобутк≥в студент≥в), взаЇмна угода (м≥ж закладами-партнерами ≥ студентом), використанн€ кредит≥в ≈—“S (визначенн€ навчального навантаженн€ студент≥в). ќсновн≥ документи ≈—“S: ≥нформац≥йний пакет, навчальний контракт, перел≥к оц≥нок дисципл≥н.

«агальн≥ умови користуванн€ ≈—“S. «обов'€занн€ з боку навчального закладу.

 редити ≈—“S: структура, призначенн€, зв'€зок з академ≥чним навантаженн€м студента (години зан€ть). ќсобливост≥ призначенн€ ≥ присвоЇнн€ кредит≥в ≈—“S.

 оординатори ≈—“S: ун≥верситетський координатор, факультетський координатор.

«м≥ст та структура ≥нформац≥йного пакету навчального закладу, факультету, навчальноњ дисципл≥ни, зм≥стового кредиту.

—труктура курсу з присвоЇнн€ ступен≥в (структурно-лог≥чна схема, навчальний план). ќпис предмета курсу. ќпис дисципл≥ни курсу.

Ўкала оц≥нюванн€ ≈—“S. ™вропейська система «полегшеноњ шкали оц≥нюванн€» навчальних дос€гнень студента. —ум≥сн≥сть р≥зних систем оц≥нюванн€ з≥ шкалою ≈—“S.

Ќ≈.2.2. ѕринципи, шл€хи ≥ засоби адаптац≥њ ™вропейськоњ системи перезарахуванн€ кредит≥в (≈—“S) у вищу осв≥ту ”крањни

—тратег≥чн≥ завданн€ розвитку осв≥ти ”крањни. ”згодженн€ ≥ поЇднанн€ нац≥ональних компонент≥в вищоњ осв≥ти р≥зних крањн ≥з вимогами Ѕолонського процесу щодо створенн€ «они Ївропейськоњ вищоњ осв≥ти.

“енденц≥њ розвитку вищоњ осв≥ти ”крањни на сучасному етап≥. ¬≥дм≥нн≥сть та под≥бн≥сть систем вищоњ осв≥ти ”крањни ≥ ™вропейських держав.

ѕередумови входженн€ вищоњ осв≥ти ”крањни до Ѕолонського процесу: адаптац≥€ законодавства, структурн≥ зм≥ни осв≥ти, запровадженн€ у систему вищоњ осв≥ти ™вропейськоњ кредитно-трансферноњ та акумулюючоњ системи (≈—“S), проведенн€ педагог≥чного експерименту щодо запровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV р≥вн≥в акредитац≥њ.

ќсновн≥ завданн€ дл€ створенн€ умов щодо запровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу у навчальних закладах III - IV р≥вн≥в акредитац≥њ (розробленн€ структурно-лог≥чних схем п≥дготовки фах≥вц≥в за ус≥ма напр€мами та спец≥альност€ми; запровадженн€ модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу, системи тестуванн€ та рейтингового оц≥нюванн€ знань студент≥в; орган≥зац≥€ навчального процесу на баз≥ програм навчанн€, €к≥ формуютьс€ €к наб≥р зал≥кових кредит≥в; введенн€ граничного терм≥ну навчанн€ за програмою навчанн€, включаючи граничний терм≥н бюджетного ф≥нансуванн€; створенн€ нового покол≥нн€ галузевих стандарт≥в вищоњ осв≥ти; розробленн€ ≥ндив≥дуальних граф≥к≥в навчального процесу з урахуванн€м особливостей кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу; зарахуванн€ на навчанн€ до вищого навчального закладу т≥льки за напр€мами п≥дготовки; вдосконаленн€ на€вного та створенн€ нового навчально-методичного, матер≥ально-техн≥чного та ≥нформац≥йного забезпеченн€ навчанн€ в умовах кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу; формуванн€ програм навчанн€ ус≥х осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в на основ≥ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних характеристик випускник≥в та осв≥тньо-профес≥йних програм п≥дготовки, €к≥ передбачають можлив≥ зм≥ни сп≥вв≥дношенн€ обс€г≥в кредит≥в осв≥тньоњ та квал≥ф≥кац≥йноњ складових п≥дготовки; введенн€ ≥нституту викладач≥в-куратор≥в ≥ндив≥дуальних програм навчанн€).

Ќ≈.2.3. «апровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу ( ћ—ќЌѕ) у ¬Ќ« ”крањни

ќсновн≥ заходи з п≥дготовки та програма проведенн€ педагог≥чного експерименту щодо запровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу у вищих навчальних закладах ≤≤≤-IV р≥вн≥в акредитац≥њ.

–озробленн€ та експериментальна перев≥рка технолог≥њ застосуванн€ елемент≥в ™вропейськоњ кредитно-трансферноњ та акумулюючоњ системи (≈—“S) в систем≥ вищоњ осв≥ти ”крањни та створенн€ сучасноњ системи управл≥нн€ €к≥стю осв≥тньоњ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в навчального процесу.

ќрган≥зац≥€ навчального процесу у вищих навчальних закладах ”крањни за кредитно-модульною системою п≥дготовки фах≥вц≥в. ѕон€тт€ про кредитно-модульну систему орган≥зац≥њ навчального процесу €к модель орган≥зац≥њ навчального процесу; зал≥ковий кредит €к одиницю вим≥ру навчального навантаженн€; модуль €к задокументовану завершену частину осв≥тньо-профес≥йноњ програми; зм≥стовий модуль €к систему поЇднаних навчальних елемент≥в, в≥дпов≥дних певному навчальному об'Їктов≥.

—труктура ≥ вимоги до складанн€ основних компонент≥в  ћ—ќЌѕ: ≥нформац≥йний пакет; догов≥р про навчанн€ м≥ж студентом ≥ вищим навчальним закладом; академ≥чна дов≥дка. ‘ормуванн€ та реал≥зац≥€ ≥ндив≥дуального навчального плану студента.  онтроль за ≥ндив≥дуальним навчальним планом студента.

‘орми орган≥зац≥њ навчанн€ в умовах  ћ—ќЌѕ. ќрган≥зац≥йно-методичне забезпеченн€  ћ—ќЌѕ.  онтроль усп≥шност≥ студента та шкала оц≥нюванн€ навчальних дос€гнень студента. ƒержавна атестац≥€ студент≥в. Ќормуванн€ навчального навантаженн€ студента ≥ викладача.

ќсобливост≥ переведенн€, в≥драхуванн€, поновленн€ студент≥в, перериванн€ њхнього навчанн€. —типенд≥альне забезпеченн€ студент≥в.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. ¬ища осв≥та ”крањни ≥ Ѕолонський процес: Ќавчальний пос≥бник./ «а ред. ¬.√. ремен€. – “ерноп≥ль, 2004. – 384 с.

2. ∆уравський ¬.—., «гуровський ћ.«. Ѕолонський процес: головн≥ принципи входженн€ в ™вропейський прост≥р вищоњ осв≥ти. –  .: ≤¬÷ ¬идавництво“ѕол≥техн≥ка”, 2003. – 200 с.

3. ≤ванюк ≤.¬. ќц≥нюванн€ осв≥тн≥х проект≥в та програм. Ќавч. пос≥б. –  .: “аксон, 2004. – 208 с. (¬ища осв≥та в сучасному св≥т≥).

4.  ремень ¬.√. ќсв≥та ≥ наука в ”крањн≥: ≥нновац≥йн≥ аспекти. —тратег≥€. –еал≥зац≥€. –езультати. –  .: √рамота, 2005. – 448 с.

5.  ремень ¬.√. ќсв≥та ≥ наука ”крањни: шл€хи модерн≥зац≥њ (факти, роздуми, перспективи). –  .: √рамота, 2003. – 216 с.

6. ћодерн≥зац≥€ вищоњ осв≥ти ”крањни ≥ Ѕолонський процес / ”клад. ћ.‘. —тепко, я.я. Ѕоголюбаш,  .ћ. Ћевк≥вський. –  ., 2004. – 24 с.

7. ћороз ≤.¬.  редитно-модульна система орган≥зац≥њ навч. процесу: ƒов≥дник дл€ студент≥в. –  .: «ќсв≥та ”крањни», 2005. – 90 с.

8. ћороз ≤.¬. ѕедагог≥чн≥ умови запровадженн€ кредитно-модульноњ системи орган≥зац≥њ навчального процесу. –  .: «ќсв≥та ”крањни», 2005. – 278 с.

9. ќрган≥зац≥€ навчального процесу у навчальних закладах. / ”пор€д. ќ.¬. —ит€шенко. –  .: «адруга, 2004. – 338 с.

10. ќсновн≥ засади розвитку вищоњ осв≥ти в контекст≥ Ѕолонського процесу: ƒокументи ≥ матер≥али / ”пор€д. —тепко ћ.‘. та ≥н. – “ерноп≥ль: ¬ид-во “Ќѕ” ≥м. ¬. √натюка, 2005. – 188 с.

11. ѕоважн€нський Ћ.Ћ. —окол ™.≤.,  лименко Ѕ.¬. Ѕолонський процес: цикли, ступен≥, кредити. – ’арк≥в: Ќ“” “’ѕ≤”, 2004. – 144 с.

12. —≥корський ѕ.≤.  редитно-модульна система навчанн€: Ќавч. пос≥б. –  .: ¬ид.-во ™вроп. ун-ту, 2004. – 127 с.

13. —тепко ћ.‘.,  лименко Ѕ.¬., ѕоважн€нський ѕ.Ћ. Ѕолонський процес ≥ навчанн€ впродовж житт€:. – ’арк≥в: Ќ“” «’ѕ≤», 2004. – 112 с.

 

«ћетодика викладанн€ дошк≥льноњ педагог≥ки у ¬Ќ«»

Ўифр 2.01.

¬сього – 180 год. (5 кредит≥в)

‘орма контролю: ≥спит

ћета викладанн€ дисципл≥ни: формуванн€ системи педагог≥чних знань, ум≥нь ≥ навичок та готовност≥ њх практичного використанн€ у процес≥ викладанн≥ курсу «ƒошк≥льна педагог≥ка» у ¬Ќ«;

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «ћетодолог≥€ науково-педагог≥чних досл≥джень у ¬Ќ«» студент маЇ набути таких компетенц≥й:

знанн€ про: сутн≥сть методолог≥чних засад курсу “ћетодика викладанн€ дошк≥льноњ педагог≥ки у ¬Ќ«; науков≥ п≥дходи щодо орган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥ у процес≥ вивченн€ дошк≥льноњ педагог≥ки у ¬Ќ«; сучасн≥ вимоги до п≥дготовки фах≥вц≥в дошк≥льноњ осв≥ти;

ум≥нн€: орган≥зовувати навчально-виховний процес, практику та позаурочну творчу науково-досл≥дницьку д≥€льн≥сть, враховуючи в≥ков≥ та ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥, р≥вень сформованост≥ уч≥нн€; використовувати традиц≥йн≥ та ≥нновац≥йн≥ форми навчанн€.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. «ј√јЋ№Ќ≤ ќ—Ќќ¬» ¬» ЋјƒјЌЌя ƒќЎ ≤Ћ№Ќќѓ ѕ≈ƒј√ќ√≤ » ” ¬Ќ«

Ќ≈.1.1. ћета ≥ завданн€ курсу дошк≥льноњ педагог≥ки, њњ значенн€ у п≥дготовц≥ фах≥вц≥в дошк≥льного вихованн€

ѕредмет ≥ завданн€ курсу. ћетодолог≥чн≥ п≥дходи щодо орган≥зац≥њ педагог≥чного процесу.

Ќ≈.1.2. ¬имоги до профес≥йноњ компетентност≥ виховател€ ƒЌ«

—утн≥сть та складов≥ педагог≥чноњ компетентност≥. ¬имоги до знань студент≥в. ѕсихолого-педагог≥чн≥, конкретно методичн≥ та спец≥альн≥ ум≥нн€.

Ќ≈.1.3. Ќавчально-виховний процес у ¬Ќ« €к ц≥л≥сна система

—утн≥сть, структура навчально-виховного процесу. “ипи викладацько-студентськоњ д≥€льност≥. «аконом≥рност≥ та принципи навчальноњ д≥€льност≥.

«ћ ≤≤. ћ≈“ќƒ»„Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ¬» ЋјƒјЌЌя ƒќЎ ≤Ћ№Ќќѓ ѕ≈ƒј√ќ√≤ »

Ќ≈.2.1. ћетоди викладанн€ дошк≥льноњ педагог≥ки

—утн≥сть пон€ть методи ≥ прийоми навчанн€ та њх функц≥њ.  омпоненти навчального процесу.  ласиф≥кац≥€ метод≥в навчанн€. «асоби навчанн€.

Ќ≈.2.2. ‘орми орган≥зац≥њ п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в у процес≥ викладанн€ дошк≥льноњ педагог≥ки

≤сторичний розвиток р≥зних форм орган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥. Ћекц≥€ та њњ р≥зновиди. Ќетрадиц≥йн≥ та позаурочн≥ форми орган≥зац≥њ вивченн€ ≥ поглибленн€ знань з дошк≥льноњ педагог≥ки.

Ќ≈.2.3. јктив≥зац≥€ п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в на р≥зних етапах оволод≥нн€ знанн€ми з дошк≥льноњ педагог≥ки

ќрган≥зац≥€ активноњ п≥знавальноњ д≥€льност≥ студент≥в п≥д час вивченн€ навчального матер≥алу. —амост≥йна д≥€льн≥сть студент≥в та методичн≥ особливост≥ кер≥вництва нею. ƒиференц≥ац≥€ та ≥ндив≥дуал≥зац≥€ навчанн€.

Ќ≈.2.4. ѕерев≥рка ≥ оц≥нюванн€ результат≥в п≥знавальноњ та практичноњ д≥€льност≥ студент≥в

—утн≥сть контролю навчанн€ €к дидактичного пон€тт€. ћетоди ≥ форми контролю знань. ¬имоги до знань та њх оц≥нюванн€.

Ќ≈.2.5. ѕозаурочна робота викладача дошк≥льноњ педагог≥ки

ћетоди формуванн€ профес≥йноњ св≥домост≥.—труктура та кер≥вництво науковою роботою з дошк≥льноњ педагог≥ки. —амост≥йна робота студент≥в.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1.  узминський ј.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи. –  ., 2005.

2. ѕон≥манська “.≤. ƒошк≥льна педагог≥ка. –  ., 2005.

3. √ура ќ.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи: вступ до спец≥альност≥. –  ., 2005.

4. Ќавчальний процес у вищ≥й педагог≥чн≥й школ≥ / за ред. ќ.√.ћороза. – Ќѕ” ≥м.ƒрагоманова, 2001.

5. ƒв≥жона ќ.¬., –уснак ≤.—. ћетодика викладанн€ психолог≥њ. – „ерн≥вц≥: рута, 2006.

6. —лепкань «.≤. Ќауков≥ засади пед. процесу у вищ≥й школ≥. –  ., 2005.

 

«—учасн≥ технолог≥њ викладанн€ методик

дошк≥льного вихованн€»

Ўифр 2.02.

¬сього – 180 год. (5кредит≥в)

‘орма контролю: ≥спит

ћета викладанн€ дисципл≥ни: п≥двищенн€ теоретичного р≥вн€ знань студент≥в, законом≥рностей та механ≥зм≥в орган≥зац≥њ дидактичного процесу у ¬Ќ« при викладанн≥ методик психолого-педагог≥чних дисципл≥н, формуванн€ практично-методичних ум≥нь в орган≥зац≥њ навчального процесу.

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «—учасн≥ технолог≥њ викладанн€ методик дошк≥льного вихованн€» студент маЇ набути таких компетенц≥й:

знанн€ про: роль ≥ м≥сце методик навчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку в систем≥ педагог≥чних наук, запровадженн€ ≥нновац≥йних технолог≥й у навчальний процес, ви€вленн€ р≥вн€ профес≥йноњ п≥дготовки до самост≥йноњ роботи.

ум≥нн€: зд≥йснювати теоретичний анал≥з ≥ використовувати оптимальн≥ педагог≥чн≥ технолог≥њ орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу; п≥дбирати зм≥ст навчального матер≥алу, форми орган≥зац≥њ та методи кер≥вництва п≥знавальною д≥€льн≥стю студент≥в, анал≥зувати результати своЇњ д≥€льност≥.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. ќ—¬≤“Ќ≤ “≈’ЌќЋќ√≤ѓ ” ¬Ќ«

Ќ≈.1.1. ќсобливост≥ навчальних технолог≥й

—учасн≥ навчальн≥ технолог≥њ, њх класиф≥кац≥€. ≤стор≥€ виникненн€ технолог≥й навчанн€. ќсобливост≥ ≥ в≥дм≥нност≥ осв≥тн≥х технолог≥й. ќсв≥тн≥ технолог≥њ та њх класиф≥кац≥€.

Ќ≈.1.2. ќсобист≥сно-ор≥Їнтован≥ технолог≥њ навчанн€

ќсобист≥сно-ор≥Їнтоване навчанн€ ≥ технолог≥њ. “ехнолог≥њ розвивального навчанн€. Ќов≥тн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ навчанн€, њх характеристика.

«ћ ≤≤. ѕ–ќ‘≈—≤…Ќќ-ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќј ƒ≤яЋ№Ќ≤—“№

Ќ≈.2.1. ќрган≥зац≥€ навчального процесу у вищому навчальному заклад≥

«м≥ст осв≥ти у ¬Ќ«.  вал≥ф≥кац≥йна характеристика спец≥ал≥ста дошк≥льного вихованн€. јктивн≥ методи навчанн€. Ѕолонський процес.

Ќ≈.2.2. ‘орми навчальних зан€ть та методика њхнього проведенн€

 редитно-модульна система навчанн€. Ћекц≥€ €к форма навчанн€. ћетодика проведенн€ лекц≥й. ѕрактичн≥, сем≥нарськ≥ та лабораторн≥ зан€тт€.

Ќ≈ 2.3. ≤нтенсивн≥ осв≥тн≥ технолог≥њ викладанн€ методик дошк≥льного вихованн€.

ћетодичн≥ особливост≥ викладанн€ методик формуванн€ математичних у€влень у дошк≥льник≥в, ознайомленн€ д≥тей з образотворчим мистецтвом, ознайомленн€ дошк≥льник≥в з украњнознавством.

Ќ≈ 2.4.. ќсобливост≥ методики викладанн€ педагог≥ки у ¬Ќ«.

Ќавчальн≥ задач≥ та навчальн≥ д≥њ. ‘ормуванн€ навчальноњ д≥€льност≥. јктивн≥ методи навчанн€. ‘орми зан€ть ≥ методика њх проведенн€.

Ќ≈.2.5.. ќсобливост≥ методики викладанн€ психолог≥њ у ¬Ќ«

ѕсихолог≥€ навчальноњ д≥€льност≥ студента. ћетодичн≥ особливост≥ викладанн€ теоретичноњ та прикладноњ психолог≥њ.

Ќ≈.2.6.ѕедагог≥чний мон≥торинг: технолог≥њ проведенн€ науко-досл≥дноњ роботи

Ќаписанн€ курсових, квал≥ф≥кац≥йних та дипломних роб≥т з методик дошк≥льного вихованн€. ќсобливост≥ самост≥йноњ роботи студент≥в.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1.  узминський ј.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи. –  ., 2005.

2. ѕон≥манська “.≤. ƒошк≥льна педагог≥ка. –  ., 2005.

3. ѕон≥манська “.≤, ƒичк≥вська ≤.ћ. —ем≥нарськ≥ та практичн≥ зан€тт€ з дошк≥льноњ педагог≥ки. –  ., 2004.

4. √ура ќ.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи: вступ до спец≥альност≥. –  ., 2005.

5. Ќавчальний процес у вищ≥й педагог≥чн≥й школ≥ / за ред. ќ.√.ћороза. – Ќѕ” ≥м. ƒрагоманова, 2001.

6. јртемова Ћ.¬. ѕедагог≥ка ≥ методика вищоњ школи: Ќавчально-методичний пос≥бник дл€ викладач≥в. –  .:  ондор, 2008. – 272с.

 

«ћетодолог≥€ науково-педагог≥чних досл≥джень у ¬Ќ«»

Ўифр 1.05.

¬сього – 126 год. (3,5 кредити)

‘орма контролю: ≥спит

ћета викладанн€ дисципл≥ни: формуванн€ системи теоретичних знань щодо принцип≥в ≥ метод≥в проведенн€ наукових досл≥джень та практичних ум≥нь ≥ навичок њх використанн€ в науков≥й д≥€льност≥.

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «ћетодолог≥€ науково-педагог≥чних досл≥джень» студент маЇ набути таких компетенц≥й: знанн€ про: сутн≥сть наукового п≥знанн€, вид≥в науковоњ д≥€льност≥; вимоги до орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ наукового досл≥дженн€; вимоги до оформленн€ та ≥нтерпретац≥њ результат≥в наукового досл≥дженн€; ум≥нн€: користуватис€ найнов≥шою методолог≥ю анал≥зу психолого-педагог≥чних проблем ≥ €вищ; розробл€ти концепц≥ю досл≥дженн€, методику його проведенн€; анал≥зувати й оформлювати результати досл≥дженн€.

«ћ ≤. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ «ј—јƒ»

Ќј” ќ¬ќ-ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќ»’ ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈Ќ№

Ќ≈.1.1. Ќаука €к сфера людськоњ д≥€льност≥

—утн≥сть наукового п≥знанн€ ≈тапи становленн€ ≥ розвитку науки. ‘ункц≥њ науки.  ласиф≥кац≥€ наукових теор≥й. ќрган≥зац≥€ науковоњ роботи.

Ќ≈.1.2. ћетодолог≥€ психолого-педагог≥чних досл≥джень

ѕон€тт€ методолог≥њ в осв≥т≥ та њњ функц≥њ.  атегор≥ально-науковий апарат досл≥дженн€ ≥ осв≥та. ¬иди досл≥джень та принципи њх проведенн€.

Ќ≈.1.3. Ќауково-досл≥дна робота студент≥в у ¬Ќ«

«агальна орган≥зац≥€ та зд≥йсненн€ науково-досл≥дноњ д≥€льност≥ студент≥в. ¬иди наукових роб≥т студент≥в та вимоги до них.

«ћ ≤≤. ќ–√јЌ≤«ј÷≤я “ј ѕ–ќ¬≈ƒ≈ЌЌя ѕ—»’ќЋќ√ќ-ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќќ√ќ ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя

Ќ≈.2.1. Ћог≥ка та структура психолого-педагог≥чного досл≥дженн€

ѕрограма психолого-педагог≥чного досл≥дженн€. ¬изначенн€ наукового апарату й обірунтуванн€ методики проведенн€ досл≥дженн€.

Ќ≈.2.2. ≈ксперимент €к складова наукового досл≥дженн€

≈ксперимент, його види й особливост≥ структури. ≈тапи педагог≥чного експерименту, њх плануванн€ ≥ проведенн€.

Ќ≈.2.3. —постереженн€, його види та методика проведенн€

—утн≥сть наукового спостереженн€., його види, переваги та недол≥ки. ћетодика та етапи орган≥зац≥њ ≥ проведенн€ спостережень.

Ќ≈.2.4. ќпитуванн€ ≥ рейтингов≥ методи досл≥дженн€. ћетоди соц≥ометр≥њ, тестов≥ методики

«агальна характеристика метод≥в досл≥дженн€. —оц≥ометричн≥ методи та методика њх проведенн€. “естов≥ методики: пон€тт€, види, етапи проведенн€ та вимоги до них.

Ќ≈.2.5. ќбробка ≥ оформленн€ результат≥в досл≥дженн€

¬икористанн€ метод≥в математичноњ статистики ≥ корел€ц≥њ. ¬имоги до оформленн€ результат≥в досл≥дженн€. ќформленн€ та захист науковоњ роботи.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. Ўейко ¬.ћ.,  ушнаренко Ќ.ћ. ќрган≥зац≥€ та методи науково-досл≥дницькоњ д≥€льност≥. –  : «нанн€, 2004.

2.  рушельницька ќ.¬. ћетолог≥€ ≥ орган≥зац≥€ наукових досл≥джень. -  ., 2006.

3. ‘≥л≥пченко ј.—. ќснови наукових досл≥джень. –  ., 2004.

4. ћетодолог≥€ ≥ методи соц≥ально-педагог≥чних досл≥джень / ”кл. —.ќ. Ѕорисик, ј.≤.  онончук та ≥н. – Ќ≥жин, 2002.

5. Ѕорытко Ќ.ћ. ћетодологи€ и методы психолого-педагогыческого исследовани€. – ћ., 2008.

6.  овальчук ¬.¬., ћойсЇЇв Ћ.ћ., яц≥й ќ.ћ. ќснови наукових досл≥джень. - ќдеса, 2001.

 

«ѕроблеми профес≥йного ≥ особист≥сного становленн€ викладача»

Ўифр 2.09.

¬сього - 108 год. (3 кредити)

‘орма контролю: зал≥к

ћета вивченн€ дисципл≥ни: формуванн€ знань маг≥странт≥в про ≥стор≥ю становленн€, сучасний стан та перспективи розвитку профес≥њ викладача вищоњ школи, особливост≥ його профес≥йно-особист≥сного становленн€.

«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни: Ї розвиток у майбутн≥х викладач≥в вищоњ школи знань та ум≥нь творчого анал≥зу €вищ та процес≥в, що в≥дбуваютьс€ в систем≥ вищоњ осв≥ти ”крањни, розум≥нн€ про особливост≥ науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ та можливост≥ профес≥йного та особист≥сного розвитку викладача у цьому процес≥.

 омпетенц≥њ, €кими маЇ оволод≥ти студент у процес≥ вивченн€ курсу «ѕрофес≥йно-особист≥сне становленн€ викладача вищоњ школи»  :

- знанн€ про:

·    ≥стор≥ю становленн€ та розвитку профес≥њ педагога  вищоњ школи;

·    сучасний стан та перспективи розвитку профес≥йноњ д≥€льност≥ педагога вищоњ школи;

·    специф≥ку профес≥йноњ д≥€льност≥ педагога вищоњ школи на сучасному етап≥;

·    психолог≥чну структуру профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача;

·    основн≥ напр€ми науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ викладача вищоњ школи;

·    особливост≥ адаптац≥њ педагога у процес≥ профес≥йноњ д≥€льност≥ у ¬Ќ«;

·    самоменеджмент викладача ¬Ќ« у процес≥ профес≥йного та особист≥сного зростанн€;

·    вплив профес≥йних криз на розвиток профес≥онал≥зму викладача вищоњ школи;

·    шл€хи профес≥йного та особист≥сного розвитку викладача в умовах д≥€льност≥ у ¬Ќ«;

- ум≥нн€:

·    анал≥зувати педагог≥чн≥ €вища, процеси, факти з точки зору сучасних п≥дход≥в до системи вищоњ осв≥ти;

·    розр≥зн€ти р≥зн≥ типи вищих навчальних заклад≥в;

·    характеризувати систему управл≥нн€ у ¬Ќ«;

·    планувати основн≥ напр€ми науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ в ≥ндив≥дуальному план≥ викладача;

·    обирати та застосовувати способи профес≥йного та особист≥сного розвитку профес≥онал≥зму;

·    залучатис€ до реал≥зац≥њ на практиц≥ основних напр€м≥в науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ у вищ≥й школ≥.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. ≤—“ќ–≤я становленн€ “ј —”„ј—Ќ≤ “≈ƒ≈Ќ÷≤ѓ –ќ«¬»“ ” профес≥њ викладача

¬»ўќѓ ќ—¬≤“»

Ќ≈.1.1. ѕроблема профес≥онал≥зму викладача ¬Ќ« в контекст≥ соц≥ально-економ≥чного розвитку вищоњ осв≥ти ”крањни

ѕон€тт€ вищоњ осв≥ти. ƒержавна пол≥тика у галуз≥ вищоњ осв≥ти. —труктура вищоњ осв≥ти. ќсв≥тн≥ та осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йн≥ р≥вн≥ вищоњ осв≥ти. ƒокументи про вищу осв≥ту. ќсновн≥ учасники зд≥йсненн€ державноњ осв≥тньоњ пол≥тики та учасники навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах (¬Ќ«). ќсновн≥ вимоги до викладача вищоњ школи.

Ќ≈.1.2. ≤стор≥€ становленн€ та розвитку профес≥њ педагога вищоњ школи

јнал≥з ≥стор≥њ становленн€  та розвитку профес≥њ викладача вищих навчальних заклад≥в у р≥зн≥ ≥сторичн≥ епохи. ≤стор≥€ зародженн€ та становленн€ викладацькоњ д≥€льност≥ в ™вроп≥. ѕрофес≥€ викладача кр≥зь призму розвитку вищоњ школи ”крањни. ѕрофес≥йна д≥€льн≥сть викладача вищоњ школи на сучасному етап≥ та перспективи њњ розвитку в св≥товому осв≥тньому простор≥. ѕрофес≥€ викладача в систем≥ роботи сучасних вищих навчальних заклад≥в. јнал≥з нормативно-правовоњ бази ”крањни щодо профес≥йноњ д≥€льност≥ педагог≥чних кадр≥в вищоњ школи.

Ќ≈.1.3. «агальна характеристика та особливост≥ профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача ¬Ќ«

—утн≥сть та специф≥чн≥ особливост≥ профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача  вищого навчального закладу. Ќапр€ми науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ викладача вищоњ школи. ѕсихолог≥чна структура профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача ¬Ќ«. јнал≥з сучасних вимог до викладача вищоњ школи.

Ќ≈.1.4. –еал≥зац≥€ основних напр€м≥в науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ викладача в умовах сучасного ¬Ќ«

≤ндив≥дуальний план роботи науково-педагог≥чного прац≥вника. Ќавчальна робота викладача в структур≥ науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥. ћетодична робота викладача: сутн≥сть та особливост≥ зд≥йсненн€. ќсновн≥ напр€ми та результати науковоњ роботи викладача ¬Ќ«. ¬иховна робота викладача вищоњ школи з≥ студентами. ќсобливост≥ орган≥зац≥йноњ роботи викладача ¬Ќ«.

«ћ ≤≤. особливост≥ профес≥йно-особист≥сного становленн€ та розвитку профес≥онал≥зму викладача ¬Ќ«

Ќ≈.2.1. ѕедагог≥чний профес≥онал≥зм викладача €к показник €кост≥ його науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥

–оль педагог≥чного профес≥онал≥зму викладача у забезпеченн≥ €к≥сноњ вищоњ осв≥ти. Ќауковий феномен «педагог≥чний профес≥онал≥зм викладача» у психолого-педагог≥чних досл≥дженн€х. —труктурно-зм≥стовий анал≥з педагог≥чного профес≥онал≥зму викладача вищоњ школи.

Ќ≈.2.2. Ўл€хи становленн€ та розвитку педагог≥чного профес≥онал≥зму викладача вищоњ школи на акмеолог≥чних засадах

–еал≥зац≥€ д≥€льн≥сних складових педагог≥чного профес≥онал≥зму викладача: фахово-педагог≥чноњ компетентност≥ (фахова компетентн≥сть; методична компетентн≥сть; психолого-педагог≥чна компетентн≥сть) профес≥йно-педагог≥чноњ майстерност≥ (техн≥ка вербальноњ та невербальноњ взаЇмод≥њ; емоц≥йно-вольова саморегул€ц≥€; техн≥ка реал≥зац≥њ науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥;техн≥ка профес≥йного саморозвитку) та особист≥сних складових: профес≥йно значущих €костей (природн≥ €кост≥; €кост≥ €к насл≥док осв≥ти|утворенн€| ≥ вихованн€; €кост≥ €к насл≥док профес≥йноњ д≥€льност≥ ≥ життЇвого досв≥ду|досл≥ду|); ≥ндив≥дуального ≥м≥джу викладача (вербальний ≥м≥дж педагога; к≥нетичний ≥м≥дж; габ≥тарний ≥м≥дж).

Ќ≈.2.3. јдаптац≥€ молодого викладача в умовах науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥ у вищому навчальному заклад≥

«агальн≥ питанн€ адаптац≥њ. ¬иди адаптац≥њ (за видами адаптивного середовища, до €кого пристосовуЇтьс€ (або пристосовуЇ до себе) ≥ндив≥д (виробнича, подружн€, сус≥дсько-при€тельська, пол≥тико-правова, навчальна адаптац≥€ та ≥н.); за структурними компонентами адаптивного середовища (предметно-д≥€льн≥сна, особист≥сна адаптац≥€ до соц≥ально-психолог≥чного кл≥мату колективу ≥ до дом≥нуючих у ньому настроњв, ц≥нн≥сних ор≥Їнтац≥й, особливостей м≥жособист≥сних стосунк≥в, стилю кер≥вництва й системи ролей, що випливають ≥з соц≥ального статусу цього прац≥вника тощо). ¬ар≥анти взаЇмод≥њ людини з новим середовищем та њњ насл≥дки: перед адаптац≥€, дезадаптац≥€,  перед адаптац≥€,  дезадаптац≥€. ќзнаки психолог≥чноњ адаптованост≥ ≥ дисадаптованост≥. ќсобливост≥ профес≥йноњ адаптац≥њ педагога вищоњ школи.

Ќ≈.2.4. —амоменеджмент €к умова усп≥шного профес≥йно-особист≥сного становленн€ та розвитку викладача

—амоменеджмент у профес≥йн≥й д≥€льност≥. ‘актори самоменеджменту особистост≥. ќсновн≥ шл€хи само менеджменту (самоанал≥з, само плануванн€ та прогнозуванн€ результат≥в д≥€льност≥, самоорган≥зац≥€ профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача, самоконтроль науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥, корекц≥€ науково-педагог≥чноњ д≥€льност≥).

Ќ≈.2.5. ¬плив профес≥йних криз на розвиток профес≥онал≥зму викладача вищоњ школи

—тресогенн≥ ситуац≥њ у педагог≥чн≥й д≥€льност≥. —тресогенн≥ умови д≥€льност≥. ѕрофес≥йн≥ стрес-фактори. “ипи психолог≥чного стресу у педагог≥чн≥й д≥€льност≥. ¬иди стресу (ф≥з≥олог≥чний, психолог≥чний; ≥нформац≥йний, емоц≥йний).  ѕрофес≥йн≥ кризи та деформац≥њ профес≥йного розвитку педагога вищоњ школи.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1.  јлексюк ј.ћ. ѕедагог≥ка вищоњ осв≥ти ”крањни. ≤стор≥€, теор≥€ / ј.ћ.јлексюк. –  ињв: Ћиб≥дь, 1998.

2.  Ѕолюбаш я.я ќрган≥зац≥€ навчального процесу у вищих закладах осв≥ти / я.я.Ѕолюбаш. –  .:  омпас, 1997.

3.  ¬≥твицька —.—. ѕрактикум з педагог≥ки вищоњ школи: Ќавчальний пос≥бник за модульно-рейтинговою системою навчанн€ студент≥в маг≥стратури / —в≥тлана —ерг≥њвна ¬≥твицька. –  .: центр навчальноњ л≥тератури, 2005. – 396с.

4.  ¬ища осв≥та в ”крањн≥: Ќавч. пос≥б. / ¬.√. ремень, —.ћ.Ќ≥колаЇнко, ћ.‘.—тепко та ≥н. / «а ред. ¬.√. ремен€, —.ћ.Ќ≥колаЇнка. –  .: «нанн€, 2005. – 327 с.

5.  √ура ќ.≤. ѕедагог≥ка вищоњ школи: вступ до спец≥альност≥: Ќавчальний пос≥бник / ќлександр ≤ванович √ура. –  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005. – 224с.

6.  «айченко ≤.¬. ”н≥верситетська осв≥та: Ќавчальний пос≥бник. – 2-е вид. уточн. ≥ доповн. – „ерн≥г≥в, 2010. – 200 с.

7.  «акон ”крањни “ѕро вищу осв≥ту” // ќсв≥та в ”крањн≥. Ќормативна база (3–Ї вид., зм≥н. та доп.) / ѕашутинський ™. . –  .:  Ќ“, 2007. – 520 с.

8.   ремень ¬.√. ќсв≥та ≥ наука ”крањни: шл€хи модерн≥зац≥њ (‘акти, роздуми, перспективи) / ¬.√. ремень. –  .: √рамота, 2003. – 216 с.

9.   узьмина Ќ.¬. ѕрофессионализм де€тельности преподавател€ и мастера производственного обучени€ / Ќ.¬. узьмина. – ћ.: ¬ысша€ школа, 1989. – 119с.

10.    ћаркова ј. . ѕсихологи€ профессионализма /ј. .ћаркова. – ћ.: ¬ысша€ школа, 1996. – 308с.

11.    Ќ≥колаЇнко —.ћ. ¬ища осв≥та – джерело соц≥ально–економ≥чного ≥ культурного розвитку сусп≥льства / —.ћ.Ќ≥колаЇнко. –  .: ќсв≥та ”крањни, 2005. – 319 с.

12.    ѕодол€к Ћ.√., ёрченко ¬.≤. ѕсихолог≥€ вищоњ школи: Ќавчальний пос≥бник дл€ маг≥странт≥в та асп≥рант≥в /Ћюдмила  √ригор≥вна ѕодол€к, ¬≥ктор ≤ванович ёрченко. –  .: “ќ¬»‘≥л-студ≥€», 2006. – 320с.

13.    ‘≥цула ћ.ћ. ѕедагог≥ка вищоњ школи: Ќавчальний пос≥бник /ћихайло ћиколайович ‘≥цула .-  .: «јкадемвидав», 2006. – 352с.

 

«”правл≥н€ навчально-виховним процесом у ¬Ќ«»

Ўифр 2.08.

¬сього - 72 год. (2 кредити)

‘орма контролю: ≥спит

ћета викладанн€ дисципл≥ни: формуванн€ загальних у€влень студент≥в про становленн€ та розвиток осв≥тнього менеджменту, розкритт€ теоретичного п≥дірунт€ управл≥нн€ вищим навчальним закладом, ознайомленн€ з формами, методами та засобами д≥€льност≥ сучасного кер≥вника ¬Ќ« щодо управл≥нн€ навчально-виховним процесом.

” результат≥ вивченн€ курсу студент маЇ набути таких компетенц≥й: зд≥йснювати плануванн€, орган≥зац≥ю, контроль та анал≥з д≥€льност≥ осв≥тнього закладу; обирати творчий п≥дх≥д до вир≥шенн€ педагог≥чних ситуац≥й, що складаютьс€ в процес≥ управл≥нськоњ педагог≥чноњ д≥€льност≥; приймати  найоптимальн≥ш≥ р≥шенн€ в≥дпов≥дно до законом≥рностей, принцип≥в педагог≥чного процесу ¬Ќ«; реал≥зовувати на практиц≥ сучасн≥ форми, методи, та прийоми управл≥нн€ осв≥тн≥ми процесами.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ «ј—јƒ» ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя

Ќ≈.1.1. ≈волюц≥€ управл≥нськоњ думки

≤стор≥ограф≥€ менеджменту. ћенеджмент €к вид д≥€льност≥ та наука про управл≥нн€. ѕередфаза наукового управл≥нн€. ѕогл€ди стародавн≥х ф≥лософ≥в на проблему управл≥нн€.

Ќ≈.1.2. Ќауков≥ школи та концепц≥њ менеджменту

Ўкола наукового управл≥нн€.  ласична школа (адм≥н≥стративно-бюрократичного п≥дходу). Ќеокласична школа (школа людських стосунк≥в). Ўкола повед≥нкових наук. ≈мп≥рична школа (школа науки управл≥нн€, к≥льк≥сна школа, прагматична школа).

Ќ≈.1.3. ќсновн≥ ≥дењ та модел≥ сучасного менеджменту

ќсновн≥ теор≥њ менеджменту: м≥жнародний контекст. ћодел≥ сучасного менеджменту: американська, Ївропейська, €понська, арабська. √оловн≥ стратег≥њ управл≥нн€ ’’≤ стол≥тт€.

Ќ≈.1.4. Ќауков≥ основи управл≥нн€ осв≥тою

ѕ≥дходи до визначенн€ пон€ть: «управл≥нн€», «кер≥вництво», «менеджмент». ѕон€тт€ соц≥ального управл≥нн€. ѕедагог≥чне управл≥нн€ та менеджмент. ћета, об’Їкт, суб’Їкт педагог≥чного управл≥нн€. «акони, законом≥рност≥, принципи управл≥нн€ осв≥тою. ѕроблеми управл≥нн€ навчальним закладом.  онцептуальний п≥дх≥д до управл≥нн€ навчальним закладом.

Ќ≈.1.5.  онцепц≥њ сучасних п≥дход≥в до управл≥нн€ осв≥тою

 онцепц≥€ процесного п≥дходу до управл≥нн€ (пон€тт€ функц≥й управл≥нн€ та управл≥нського циклу).  онцепц≥€ системного п≥дходу до управл≥нн€ (начальний заклад €к соц≥ально-педагог≥чна система, вимоги системного п≥дходу до управл≥нн€ навчальним закладом, система управл≥нн€ навчальним закладом, управл≥нська д≥€льн≥сть €к система).  онцепц≥€ ситуац≥йного п≥дходу до управл≥нн€ (методика ситуац≥йного п≥дходу, ситуац≥йн≥ зм≥ни зовн≥шнього та внутр≥шнього середовища).

«ћ ≤≤. ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ¬Ќ« ” —”„ј—Ќ»’ ”ћќ¬ј’

Ќ≈.2.1. —истема управл≥нн€ ¬Ќ«

Ќормативно-правова база управл≥нн€ вищим навчальним закладом: «акон ”крањни «ѕро вищу осв≥ту». —труктура управл≥нн€ у ¬Ќ« (факультет, кафедра). ќргани управл≥нн€ у ¬Ќ« (збори трудового колективу, вчена рада ¬Ќ«, вчена рад факультету). ќргани самовр€дуванн€ у ¬Ќ«.

Ќ≈.2.2.  ер≥вник вищого навчального закладу

ќсобливост≥ д≥€льност≥ менеджера, вимоги до сучасного кер≥вника ¬Ќ« та його профес≥йноњ п≥дготовки (квал≥ф≥кац≥йн≥, профес≥йн≥, соц≥ально-психолог≥чн≥ вимоги). ћайстерн≥сть кер≥вника ¬Ќ«. ћистецтво управл≥нн€. ≈фективн≥сть та €к≥сть управл≥нн€. ѕ≥дходи кер≥вника до управл≥нн€ (≥нтуњтивний, науковий, емп≥ричний).

Ќ≈.2.3. ћакротехнолог≥€ управл≥нн€ вищим навчальним закладом

”правл≥нський цикл. ‘ункц≥њ управл≥нн€ ¬Ќ«: анал≥з, плануванн€, орган≥зац≥€, регулюванн€, контроль.

Ќ≈.2.4. ћетоди управл≥нн€ д≥€льн≥стю ¬Ќ«

ћоделюванн€ метод≥в управл≥нн€ ¬Ќ«. ћетоди отриманн€ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл€ кер≥вництва ¬Ќ«. ћетоди розробки управл≥нських р≥шень. ћетоди доведенн€ управл≥нських р≥шень до виконавц≥в. ќрган≥зац≥йно-методичн≥ методи управл≥нн€ ¬Ќ«.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. ЅесЇд≥н ћ.ќ., Ќагаев ¬.ћ. ќснови менеджменту.-  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2005.- 496 с.

2. √≥рн€к ќ.ћ., Ћазановський ѕ.ѕ. ћенеджмент: теоретичн≥ основи ≥ практикум, -  .: ћагнол≥€ плюс - Ћьв≥в: Ќовий св≥т, 2003.- 336 с.

3. ƒемчук ¬.—. ќснови осв≥тнього менеджменту. -  .: Ћев≥т, 2007. – 263 с.

4.  узьм≥н ќ.™., ћельник ќ.√. ќснови менеджменту,-  .: јкадемвидав, -2003.— 416 с.

5. ћармаза ќ.≤. ћенеджмент в осв≥т≥. - ’.: ¬идав. група «ќснова», 2007. – 448 с.

6. ћартиненко ћ.ћ. ќснови менеджменту. -  .:  аравела, 2005.- 496 с.

7. —крипко “.ќ., ѕанда ќ.ќ. ћенеджмент. - .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006.- 176 с.

8. ќсв≥тн≥й менеджмент / «а ред. Ћ.ƒаниленко, Ћ. арамушки. -  .: Ўк≥льний св≥т, 2003.- 400 с.

9. ’м≥ль ‘.≤, ќснови менеджменту: ѕ≥дручник.- .:јкадемвидав, 2003.- 608с.

10. ’риков ™.ћ. ”правл≥нн€ навчальним закладом. –  .: «нанн€, 2006. –365 с.

11. ÷ехм≥строва √.—., ‘оменко Ќ.ј. ”правл≥нн€ в осв≥т≥ та педагог≥чна д≥агностика. –  .: ¬идавничий ƒ≥м «—лово», 2005. – 280 с.

 

«÷ив≥льний захист»

Ўифр 1.04.                                                     

¬сього - 36 год. (1 кредити)

‘орма контролю: зал≥к

ћета викладанн€ дисципл≥ни: Ї формуванн€ у студент≥в здатност≥ творчо мислити, вир≥шувати складн≥ проблеми ≥нновац≥йного характеру й приймати продуктивн≥ р≥шенн€ у сфер≥ цив≥льного захисту (÷«), з урахуванн€м особливостей майбутньоњ профес≥йноњ д≥€льност≥ випускник≥в, а також дос€гнень науково-техн≥чного прогресу.

«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни передбачаЇ засвоЇнн€ студентами нов≥тн≥х теор≥й, метод≥в ≥ технолог≥й з прогнозуванн€ Ќ—, побудови моделей њхнього розвитку, визначенн€ р≥вн€ ризику та обірунтуванн€ комплексу заход≥в, спр€мованих на в≥дверненн€ Ќ—, захисту персоналу, населенн€, матер≥альних та культурних ц≥нностей в умовах Ќ—, локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ њхн≥х насл≥дк≥в.

ќсвоњвши програму навчальноњ дисципл≥ни "÷ив≥льний захист" спец≥ал≥сти (маг≥стри) у в≥дпов≥дних напр€мах п≥дготовки, повинн≥ бути здатними вир≥шувати профес≥йн≥ завданн€ з урахуванн€м вимог ÷« та волод≥ти наступними головними профес≥йними компетенц≥€ми дл€ забезпеченн€ реал≥зац≥њ вказаних завдань.

«агальнокультурн≥ компетенц≥њ охоплюють:

·    вм≥нн€ визначити коло своњх обов’€зк≥в за напр€мом профес≥йноњ д≥€льност≥ з урахуванн€м завдань з ÷«;

·    знанн€ метод≥в та ≥нструментар≥ю мон≥торингу Ќ—, побудови моделей (сценар≥њв) њх розвитку та оц≥нки њх соц≥ально-економ≥чних насл≥дк≥в;

·    здатн≥сть приймати р≥шенн€ з питань ÷« в межах своњх повноважень.

ѕрофес≥йн≥ компетенц≥њ за видом д≥€льност≥ охоплюють:

·     проведенн€ ≥дентиф≥кац≥њ,  досл≥дженн€ умов виникненн€ ≥ розвитку Ќ— та забезпеченн€ скоординованих д≥й щодо њх попередженн€ на ќ√ в≥дпов≥дно до своњх профес≥йних обов’€зк≥в;

·     обранн€ ≥ застосовуванн€ методик з прогнозуванн€ та оц≥нки обстановки в зон≥ Ќ—,  розрахунку параметр≥в уражальних чинник≥в джерел Ќ—, що контролюютьс€ ≥ використовуютьс€ дл€ прогнозуванн€, визначенн€ складу сил, засоб≥в ≥ ресурс≥в дл€ подоланн€ насл≥дк≥в Ќ—;

·     розум≥нн€, розробка ≥  впровадженн€ превентивних та оперативних (авар≥йних) заход≥в цив≥льного захисту;

·     ≥нтерпретуванн€ нов≥тн≥х дос€гнень в теор≥њ та практиц≥ управл≥нн€ безпекою у Ќ—.

·     забезпеченн€ €к≥сного навчанн€ прац≥вник≥в ќ√ з питань ÷«, наданн€ допомоги та консультац≥й прац≥вникам орган≥зац≥њ (п≥дрозд≥лу) з практичних питань захисту у Ќ—;

·     оц≥нюванн€ стану готовност≥ п≥дрозд≥лу до роботи в умовах загрози ≥ виникненн€ Ќ— за встановленими критер≥€ми та показниками;

ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни «÷ив≥льний захист» складаЇтьс€ ≥з двох розд≥л≥в - ««агальна п≥дготовка» ≥ «ѕроф≥льна п≥дготовка».

«м≥ст курсу

«ћ ≤. «ј√јЋ№Ќј ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј

Ќ≈.1.1. ћон≥торинг небезпек, що можуть спричинити Ќ—

«м≥ст теми. Ќ—, причини виникненн€ та складов≥ системи њх мон≥торингу. √алузевий мон≥торинг за станом безпеки у в≥дпов≥дн≥й сфер≥ в≥дпов≥дальност≥ центральних орган≥в виконавчоњ влади. Ќайменуванн€ та визначенн€ основних показник≥в джерел природних Ќ— та номенклатура, позначенн€, розм≥рн≥сть ≥ пор€док визначенн€ параметр≥в уражальних чинник≥в джерел техногенних Ќ—, €к≥ контролюютьс€ ≥ п≥дл€гають прогнозуванню.

“еритор≥альний мон≥торинг за об’Їктами, ресурсами, процесами ≥ системами захисту та л≥кв≥дац≥њ Ќ—, стану впровадженн€ превентивних заход≥в щодо зменшенн€ њхн≥х масштаб≥в. ћережа спостереженн€ ≥ лабораторного контролю.

”р€дова ≥нформац≥йно-анал≥тична система з Ќ—, збиранн€, обробленн€, передаванн€ та збереженн€ мон≥торинговоњ ≥нформац≥њ.

ћетодичн≥ положенн€ ≥дентиф≥кац≥њ та паспортизац≥њ об’Їкт≥в господарюванн€ щодо визначенн€ потенц≥йноњ небезпеки. ¬изначенн€ та анал≥з небезпек, пов’€заних з порушенн€м умов безпечноњ експлуатац≥њ ќ√. ¬и€вленн€ небезпечних речовин та критичних умов њх про€ву.

ћетоди розв’€занн€ типових завдань щодо ≥дентиф≥кац≥њ потенц≥йно-небезпечних об’Їкт≥в (ѕЌќ).

ќсновн≥ етапи анал≥зу  Ќ— та прогнозуванн€ њхн≥х насл≥дк≥в. ќпис €вищ, що прогнозуютьс€, перел≥к вих≥дних даних. —пособи ви€вленн€ потенц≥йно-небезпечних зон з ≥мов≥рними джерелами Ќ—. «онуванн€ територ≥й за ступенем небезпеки.

Ќ≈.1.2. ѕлануванн€ заход≥в з питань цив≥льного захисту

«м≥ст теми. —труктурно-функц≥ональна модель протид≥њ Ќ— (попереджувальна, компенсац≥йна, комплексна тощо). «агальн≥ принципи превентивного та оперативного (авар≥йного) плануванн€ заход≥в щодо зниженн€ ризик≥в ≥ зменшенн€ масштаб≥в Ќ—. ¬имоги до складу, зм≥сту та форми плануючоњ документац≥њ.

ћетодика розробленн€ план≥в з попередженн€ Ќ—.  омплекс орган≥зац≥йних та ≥нженерно-техн≥чних заход≥в щодо запоб≥ганн€ та м≥н≥м≥зац≥њ насл≥дк≥в Ќ— природного характеру.

ќсобливост≥ плануванн€ д≥й персоналу щодо локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥йних ситуац≥й ≥ авар≥й на ѕЌќ та пом'€кшенн€ њхн≥х насл≥дк≥в. ¬имоги до складанн€ та зм≥сту анал≥тичноњ ≥ оперативноњ частини плану локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥йних ситуац≥й.

ћетодика плануванн€ заход≥в ≥з ф≥зичного, функц≥онального, та комб≥нованого захисту персоналу, а також л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в Ќ—, на основ≥ прогнозу вар≥ант≥в (сценар≥њв) розвитку обстановки, анал≥зу власних та ресурс≥в трет≥х стор≥н щодо реагуванн€ на Ќ— та л≥кв≥дац≥њ њхн≥х насл≥дк≥в з урахуванн€м режиму функц≥онуванн€ системи.

Ќормативно-методичн≥ документи ≥з створенн€ ≥ управл≥нн€ д≥€льн≥стю спец≥ал≥зованих служб та (або) функц≥ональних п≥дсистем ™диноњ державноњ системи цив≥льного захисту в залежност≥ в≥д проф≥льного напр€му ¬Ќ«.

ѕлануюч≥ документи з теоретичного ≥ практичного навчанн€ персоналу ќ√ до д≥й у Ќ—, орган≥зац≥€ ≥ проведенн€ спец≥альних об’Їктових навчань, тренувань з в≥дпрацюванн€ заход≥в за планами реагуванн€ на Ќ—, локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ авар≥й.

Ќ≈.1.3. ћетоди розрахунку зон ураженн€ в≥д техногенних вибух≥в ≥ пожеж та противибуховий ≥ протипожежний захист ќ√

«м≥ст теми.  ласиф≥кац≥€ вибухо-, пожежонебезпечних зон. ’арактеристика ступен≥в руйнуванн€. ћетоди розрахунку характеристик зон ураженн€ (рад≥ус≥в зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, газопов≥тр€них, паливно-пов≥тр€них сум≥шей у в≥дкритому та замкнутому простор≥. ќц≥нка ст≥йкост≥ роботи ќ√ внасл≥док вибуху газопов≥тр€ноњ сум≥ш≥.

¬изначенн€ категор≥й прим≥щень, будинк≥в ≥ споруд за вибухопожежною та пожежною небезпекою. ¬изначенн€ ступеню њхньоњ вогнест≥йкост≥. ќц≥нка масштабу ≥ характеру (виду) пожеж≥, прогнозуванн€ њњ розвитку, швидкост≥ та напр€мку поширенн€ , площ≥ зон задимленн€ ≥ часу збер≥ганн€ диму. ѕротивибуховий та протипожежний захист ќ√, основн≥ заходи захисту в≥д техногенних вибух≥в та пожеж. «асоби усуненн€ пожеж: стац≥онарн≥, ручн≥ та пересувн≥. ¬имоги пожежноњ безпеки до шл€х≥в евакуац≥њ. ѕлануванн€ д≥й персоналу п≥дприЇмств та орган≥зац≥й при пожежах. ћетодика розрахунку необх≥дного часу на евакуац≥ю людей ≥з прим≥щень р≥зного призначенн€, у €ких виникаЇ пожежа

–озв’€зуванн€ типових завдань з противибухового та протипожежного захисту:

оц≥нки ≥нженерноњ та пожежноњ обстановки в зонах ураженн€, що створюютьс€ п≥д час техногенних вибух≥в;

протипожежний захист буд≥вель ≥ споруд та заходи ≥ способи його дос€гненн€;

загальн≥ розрахунки пожежноњ небезпеки прим≥щень та њхнього захисту за допомогою автоматичних пристроњв пожежогас≥нн€.

Ќ≈.1.4. ѕрогнозуванн€ обстановки та плануванн€ заход≥в захисту в зонах рад≥оактивного, х≥м≥чного ≥ б≥олог≥чного зараженн€

«м≥ст теми. ’арактеристики зон рад≥оактивного, х≥м≥чного та б≥олог≥чного зараженн€. ¬изначенн€ параметр≥в зон забрудненн€ рад≥оактивними (––) та небезпечними х≥м≥чними речовинами (Ќ’–) п≥д час авар≥йного прогнозуванн€ можливоњ обстановки за в≥дпов≥дними таблиц€ми (класу ст≥йкост≥ атмосфери, напр€му розповсюдженн€ хмари, потужност≥ р≥вн€ рад≥ац≥њ, доз опром≥ненн€ людей, приведеноњ величини часу початку ≥ тривалост≥ опром≥ненн€, довжини та ширини зон забрудненн€ (дл€ ––) та площ≥ зони, глибини, часу п≥дходу хмари забрудненого пов≥тр€ до ќ√ (дл€ Ќ’–), тривалост≥ д≥њ ураженн€ ––, Ќ’–. –озрахунок масштаб≥в х≥м≥чного забрудненн€ при довгостроковому прогнозуванн≥ за екв≥валентними значенн€ми небезпечно х≥м≥чних речовин в первинн≥й ≥ вторинн≥й хмар≥. ћетодика розрахунку зон проведенн€ загальноњ та частковоњ негайноњ евакуац≥њ на ранн≥й фаз≥ розвитку рад≥ац≥йноњ авар≥њ;

ѕор€док нанесенн€ зон рад≥оактивного та х≥м≥чного забрудненн€ на картограф≥чну схему (план, карту).

–озв’€зуванн€ типових завдань з оц≥нки рад≥ац≥йноњ та х≥м≥чноњ обстановки.

ѕревентивн≥ заходи щодо зниженн€ масштаб≥в рад≥ац≥йного та х≥м≥чного впливу на ќ√ та ј“ќ. ¬изначенн€ комплексу заход≥в захисту персоналу ≥ матер≥альних ц≥нностей ќ√ та ј“ќ у раз≥ виникненн€ авар≥њ на рад≥ац≥йно чи х≥м≥чно небезпечному об’Їкт≥. ѕротирад≥ац≥йний захист (терм≥нов≥, нев≥дкладн≥, довгостроков≥ контрзаходи) в умовах рад≥ац≥йноњ авар≥њ, критер≥њ дл€ прийн€тт€ р≥шенн€ щодо њхнього запровадженн€. “ипов≥ режими рад≥ац≥йного захисту ≥ функц≥онуванн€ ќ√ в умовах рад≥оактивного забрудненн€ м≥сцевост≥.

ѕлануванн€ заход≥в ≥з запоб≥ганн€ поширенню ≥нфекц≥йних захворювань з первинного осередку.

–озрахунок сил ≥ засоб≥в з:

укритт€ виробничого персоналу в захисних спорудах, визначенн€ коеф≥ц≥Їнту њхнього захисту в≥д д≥њ проникноњ рад≥ац≥њ:

-   орган≥зац≥њ спостережень та дозиметричного контролю;

-   проведенн€ роб≥т з дезактивац≥њ ќ√ та ј“ќ;

-   орган≥зац≥њ сан≥тарного обслуговуванн€ людей та знезаражуванн€ од€гу ≥ техн≥ки:

-   обмеженн€ зони х≥м≥чного забрудненн€ створенн€м р≥динних зав≥с;

-   розведенн€ розливу водою;

-   локал≥зац≥њ розливу твердими сипучими матер≥алами.

Ќ≈.1.5. ќц≥нка ≥нженерноњ обстановки та соц≥ально-економ≥чних насл≥дк≥в Ќ—

«м≥ст теми. ’арактеристика зон небезпечних геолог≥чних процес≥в ≥ €вищ. ¬изначенн€ показник≥в, що характеризують ушкодженн€ буд≥вель, споруд та обс€ги завал≥в у зонах Ќ—, спричинених природними чинниками ф≥зичного походженн€. ≤нженерна п≥дготовка зсувних та зсувонебезпечних територ≥й.

’арактеристика зон затоплень, €к≥ виникають п≥д час руйнуванн€ п≥дп≥рних споруд (гребл≥) водосховищ. ¬изначенн€ параметр≥в, характеру руху хвил≥ прориву при повному руйнуванн≥ п≥дп≥рних споруд водосховища. –озрахунок хвил≥ прориву при частковому руйнуванн≥ гребл≥. ѕор€док нанесенн€ на карту д≥л€нки затопленн€ м≥сцевост≥.

–озв’€занн€ типових завдань з оц≥нки обстановки при затопленн€х.

«аходи з м≥н≥м≥зац≥њ небезпечних насл≥дк≥в, €к≥ запроваджуютьс€ завчасно та у раз≥ загрози затопленн€. «аходи щодо захисту населенн€ при катастроф≥чних затопленн€х.

–озрахунок сил ≥ засоб≥в при затопленн≥ (п≥дтопленн≥) населених пункт≥в.

ѕор€док розрахунку збитк≥в за типами Ќ—. –озрахунок загального обс€гу збитк≥в. ћетодика оц≥нки збитк≥в в≥д насл≥дк≥в Ќ— за основними його видами.

¬≥дпов≥дно до проф≥лю п≥дготовки ¬Ќ« розрахунок збитк≥в в≥д:

-    втрати житт€ та здоров’€ населенн€;

-    руйнуванн€ та пошкодженн€ основних фонд≥в виробничого призначенн€;

-    вилученн€ або порушенн€ с≥льськогосподарських уг≥дь;

-    втрат тваринництва;

-    втрати деревини та ≥нших л≥сових ресурс≥в;

-    рибного господарства;

-    знищенн€ або пог≥ршенн€ €кост≥ рекреац≥йних зон;

-    забрудненн€ атмосферного пов≥тр€;

-    забрудненн€ поверхневих ≥ п≥дземних вод та джерел, внутр≥шн≥х морських вод ≥ територ≥ального мор€.

«ћ ≤≤. ѕ–ќ‘≤Ћ№Ќј ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј

√”ћјЌ≤“ј–Ќ»… ѕ–ќ‘≤Ћ№

Ќ≈.2.1. «абезпеченн€ заход≥в ≥ д≥й в межах Їдиноњ системи цив≥льного захисту

«м≥ст теми. ≤нформуванн€ населенн€ про на€вн≥сть загрози або виникненн€ Ќ—, правил повед≥нки та способ≥в д≥й в цих умовах. «авданн€ психолог≥чного захисту. ¬и€вленн€ за допомогою психолог≥чних та соц≥альних метод≥в та нейтрал≥зац≥€ чинник≥в, що спри€ють виникненню соц≥ально-психолог≥чноњ напруги. —воЇчасне визначенн€ контингенту постраждалих та розв’€занн€ соц≥альних потреб. Ќедопущенн€ пан≥ки та недобросов≥сного розпод≥лу допомоги. ќрган≥зац≥€ д≥€льност≥, спр€мованоњ на допомогу д≥т€м, люд€м похилого в≥ку.

ѕсихолог≥чна допомога населенню, €ке постраждало внасл≥док Ќ—. ѕроф≥лактика гострих пан≥чних реакц≥й, психогенних нервово-псих≥чних порушень. ѕринципи та методи психолог≥чноњ допомоги при посттравматичному стрес≥. “ехнолог≥њ проф≥лактики посттравматичних стресових розлад≥в.

ќц≥нка життЇво важливих потреб населенн€ у Ќ—. Ќорми та обірунтован≥ нормативи першочергового життЇзабезпеченн€ населенн€ у Ќ—.

а) ƒодатково дл€ педагог≥чних спец≥альностей:

особливост≥ навчанн€ д≥тей з питань особистоњ безпеки, основ цив≥льного захисту та стереотип≥в повед≥нки в умовах загрози та виникненн€ Ќ—. ѕрактичне закр≥пленн€ знань, отриманих д≥тьми прот€гом навчального року щодо д≥й у Ќ—, в ход≥ “ƒн€ цив≥льноњ оборони” та "“ижн€ безпеки дитини дошк≥льного в≥ку". ћетодика плануванн€, п≥дготовки та проведенн€ цих навчально-практичних заход≥в з цив≥льного захисту.

б) ƒодатково дл€ ≥нших спец≥альностей:

гуман≥тарна допомога у випадках Ќ—. ‘орми орган≥зац≥њ гуман≥тарноњ допомоги. ѕослуги ≥ матер≥альн≥ ресурси в рамках гуман≥тарноњ допомоги, що надаютьс€ у вигл€д≥ благод≥йност≥.

ѕлануванн€ ≥ реал≥зац≥€ заход≥в щодо запоб≥ганн€ та м≥н≥м≥зац≥њ втрат на об'Їктах, €к≥ становл€ть нац≥ональне культурне надбанн€.

Ќ≈.2.2. —пец≥альна функц≥€ у сфер≥ цив≥льного захисту

«м≥ст теми.  ультура безпеки, €к структурна компонента базовоњ культури особистост≥ ≥ нев≥д’Їмна складова профес≥йноњ культури кожного майбутнього фах≥вц€. ќволод≥нн€ системою наукових знань, гуман≥стичних ≥деал≥в, ц≥нностей, переконань ≥ способ≥в д≥€льност≥ у Ќ—. ‘ормуванн€ нового мисленн€, ц≥л≥сного знанн€, практичного вм≥нн€, необх≥дного дл€ прийн€тт€ обірунтованих р≥шень у сфер≥ цив≥льного захисту.

—труктура впливу параметр≥в людського фактору (стрес, недостатн≥й р≥вень знань, ≥нформац≥њ, помилков≥ д≥њ тощо) на управл≥нн€ безпекою у Ќ—. ѕрирода людських помилок. ќбробка ≥нформац≥њ людиною. ¬изначенн€ особистих показник≥в особи, €ка приймаЇ управл≥нськ≥ р≥шенн€ у сфер≥ цив≥льного захисту, на основ≥ систем психолог≥чного тестуванн€. ћетодики визначенн€ показник≥в ≥нтелекту, стилю кер≥вництва, комун≥кабельност≥, ступеню готовност≥ до ризику. ћетодики анал≥зу ≥ врахуванн€ людського фактору. јнал≥з над≥йност≥ роботи персоналу за допомогою побудови дерева помилок.

–озв’€занн€ типових завдань з розрахунку ≥мов≥рност≥ помилки персоналу.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. Ѕикова ќ.¬. Ѕол≥Їв ќ.¬., ƒеревинський ƒ.ћ., ™л≥сеЇв ¬.Ќ., ћиронець —.ћ., ќсипенко —.≤., ѕ≥вень ё.ќ. та ≥нш. ќснови цив≥льного захисту: Ќавч. пос≥бник  : 2008.– 223 с.

2. ¬ас≥йчук ¬.ќ., √ончарук ¬.™.,  ачан —.≤., ћохн€к —.ћ. ќснови цив≥льного захисту: Ќавч. пос≥бник / Ћьв≥в,  2010.- 384 с.

3. √ончарук ¬.™.,  ачан —.≤., ќрел —.ћ., ѕуцило ¬.≤., «ќц≥нка обстановки у надзвичайних ситуац≥€х». Ќавчальний пос≥бник, ¬идавництво Ќ” «Ћьв≥вська пол≥техн≥ка». Ћьв≥в, 2004р.,-136с.

4. ™вд≥н ќ.ћ., ћогильниченко ¬.¬. та ≥н. «ахист населенн€ ≥ територ≥й в≥д надзвичайних ситуац≥й. “.1. "“ехногенна та природна небезпека". “.3."≤нженерно-техн≥чн≥ заходи цив≥льного захисту (цив≥льноњ оборони) та м≥стобудуванн€".ѕос≥бник.-  .:  ≤ћ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

5. ћихайлюк ¬.ќ. ÷ив≥льний захист: Ќавчальн≥й пос≥бник. „.3: ÷ив≥льна оборона. – ћиколањв: ”ƒћ“”, 2002.- 155 с.

6 ћихайлюк ¬.ќ., ’алмурадов Ѕ.ƒ. ÷ив≥льна безпека: Ќавч. пос≥бник.–  : ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008.– 158 с.

7. ќсипенко —.≤., ≤ванов ј.¬. "ќрган≥зац≥€ функц≥онального навчанн€ у сфер≥ цив≥льного захисту".  Ќавчальний пос≥бник. - ., 2008. -286с.

8. –усаловський ј.¬., ¬ендичанський ¬.Ќ. ÷ив≥льний захист: Ќавч. ѕос≥бн./«а наук.ред. «апорожц€ ќ.≤., - .: јћ”, 2008, -250с.

9. —теблюк ћ.≤. ÷ив≥льна оборона та цив≥льний захист: ѕ≥дручник.–  : «нанн€-ѕрес, 2007.– 487 с.

10. —усло —.“., «аплатинський ¬.ћ., ’арамда √.ћ. ÷ив≥льний захист: Ќавч. пос≥бник/ «а ред.. проф. ћ.ќ. Ѕ≥л€ковича.–  .: јр≥стей, 2007.– 386 с.


«ћетодика соц≥ально-виховноњ роботи в сучасних умовах»

Ўифр 2.03.

¬сього годин 36 годин (1 кредит)

‘орма роботи: зал≥к

ћета курсу – забезпечити грунтовну й всеб≥чну п≥дготовку студент≥в до орган≥зац≥њ, зд≥йсненн€ ≥ управл≥нн€ соц≥ально-виховною роботою у навчальному заклад≥ в≥дпов≥дно до основних ор≥Їнтир≥в сучасного вихованн€ учн≥в 1-12 клас≥в.

«агальн≥ компетенц≥њ:

- знати теоретико-методолог≥чн≥ основи вихованн€ д≥тей та учн≥вськоњ молод≥ в сучасних умовах; ≥нновац≥йний комплекс технолог≥й оптим≥зац≥њ виховного процесу на р≥зних осв≥тн≥х р≥вн€х; стратег≥њ зд≥йсненн€ соц≥ально-педагог≥чноњ експертизи стану вихованн€ особистост≥ в сучасному осв≥тньому простор≥; механ≥зми розробки навчально-методичного супроводу становленн€ ≥ розвитку виховних систем, програм вихованн€ у дошк≥льних, загальноосв≥тн≥х, профес≥йно-техн≥чних ≥ позашк≥льних навчальних закладах, дит€чих та молод≥жних громадських орган≥зац≥€х ≥ об'Їднанн€х;

- ум≥ти зд≥йснювати посл≥довний системний анал≥з реальноњ практики вихованн€ д≥тей та учн≥вськоњ молод≥; планувати, орган≥зовувати, зд≥йснювати та контролювати реал≥зац≥ю програмно-методичних комплекс≥в психолого-педагог≥чноњ п≥дтримки розвитку особистост≥, процес≥в њњ соц≥альноњ ≥нтеграц≥њ.

«ћ ≤. “≈ќ–≤я ≤ “≈’ЌќЋќ√≤ѓ ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ, «ƒ≤…—Ќ≈ЌЌя “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя —ќ÷≤јЋ№Ќќ-¬»’ќ¬Ќќё –ќЅќ“ќё ” —”„ј—≈ќћ” Ќј¬„јЋ№Ќќћ” «ј Ћјƒ≤

Ќ≈.1.1. ќснови теор≥њ управл≥нн€ навчальним закладом

«агальн≥ основи управл≥нн€. ѕроцес орган≥зац≥њ управл≥нн€ навчальним закладом. ѕон€тт€ про соц≥альне вихованн€ та соц≥ально-виховний процес у навчальному заклад≥. ”правл≥нн€ процесом вихованн€. —уб’Їкти кер≥вництва ≥ управл≥нн€ соц≥ально-виховною роботою у навчальному заклад≥. ќсновн≥ напр€ми д≥€льност≥ методиста з виховноњ роботи. ќр≥Їнтовн≥ посадов≥ обов’€зки заступника директора школи з виховноњ роботи. ѕосадов≥ обов’€зки класного кер≥вника. ¬имоги до €костей особистост≥ класного кер≥вника. ќсновн≥ функц≥њ класного кер≥вника. «м≥ст роботи класного кер≥вника. «м≥ст виховноњ роботи класного кер≥вника.

Ќ≈.1.2. ѕлануванн€ соц≥ально-виховноњ роботи в школ≥

ѕон€тт€ плануванн€ виховноњ роботи, його призначенн€. ќсновн≥ принципи плануванн€ виховноњ роботи. ¬иди ≥ структура план≥в. јлгоритми плануванн€ виховноњ роботи.

Ќ≈.1.3. «м≥ст та основн≥ форми орган≥зац≥њ соц≥ально-виховноњ роботи в школ≥

ќсновн≥ ор≥Їнтири вихованн€ учн≥в 1-12 клас≥в. ¬≥ков≥ особливост≥ зм≥сту, форм та метод≥в виховноњ д≥€льност≥ в сучасн≥й школ≥.

Ќ≈.1.4. «м≥ст, форми, методи та прийоми методичноњ роботи

—труктура методичноњ роботи з педагог≥чним колективом школи.  ритер≥њ ефективност≥ методичноњ роботи. ћетодичне об’Їднанн€ класних кер≥вник≥в. ѕлануванн€ роботи методичного об’Їднанн€ класних кер≥вник≥в

Ќ≈.1.5. јнал≥з ≥ самоанал≥з ефективност≥ виховноњ роботи навчального закладу

 ритер≥њ та показники оц≥нки стану та результативност≥ виховноњ роботи навчального закладу. јнал≥з ≥ самоанал≥з д≥€льност≥ адм≥н≥стративноњ та управл≥нськоњ ланки (дл€ директор≥в шк≥л). —амоанал≥з роботи за п≥вр≥чч€ (р≥к) (дл€ заступник≥в директор≥в з виховноњ роботи). —амоанал≥з результат≥в роботи психолога. —амоанал≥з виховноњ роботи класного кер≥вника.

«ћ ≤≤. —јћќ—“≤…Ќј –ќЅќ“ј

–озробка програмно-методичного забезпеченн€ соц≥ально-виховноњ роботи у сучасн≥й загальноосв≥тн≥й школ≥.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. Ѕех ≤.ƒ. ¬ихованн€ особистост≥: ” 2 кн. –  н. 1: ќсобист≥сно ор≥Їнтований п≥дх≥д: теоретико-технолог≥чн≥ засади: Ќаук. виданн€. –  .: Ћиб≥дь, 2003. – 280 с.

2. Ѕех ≤.ƒ. ¬ихованн€ особистост≥: ” 2 кн. –  н.. 2: ќсобист≥сно ор≥Їнтований п≥дх≥д: науково-практичн≥ засади: Ќаук. виданн€. –  .: Ћиб≥дь, 2003. – 344 с.

3. Ѕех ≤.ƒ. ¬ихованн€ особистост≥: —ходженн€ до духовност≥: Ќаукове виданн€. –  .: Ћиб≥дь, 2006. – 272 с.

4. ¬ихованн€ моральност≥ п≥дростаючого покол≥нн€: Ќауково-метод. пос≥б. /  .≤.„орна, та ≥н.; «а ред.  .≤.„орноњ. –  .: Ѕогдана, 2005. – 288 с

5. ƒем’€нюк “.ƒ. ќрган≥зац≥€ виховного процесу в сучасному загальноосв≥тньому навчальному заклад≥: науково-методичний пос≥бник. – —уми: “ќ¬ ¬идавництво „јнтей”, 2006. – 384 с.

6.  арпенчук —.√. “еор≥€ ≥ методика вихованн€: Ќавч. пос≥б. – 2-е вид., доповн. ≥ переробл. –  .: ¬ища школа, 2005. – 343 с.

7. Ћ€нна √.ѕ., √оворун “.¬., Ўкарп≥тько Ќ.ќ, яременко Ќ.¬. ‘ормуванн€ іендерноњ культури школ€р≥в: Ќавчально-методичн≥ матер≥али з іендерного вихованн€. – ≤рп≥нь, 2004. – 84с.

8. ќржеховська ¬.ћ., √абора Ћ.≤. «береженн€ репродуктивного здоров’€ неповнол≥тн≥х: Ќавч.-метод. пос≥б. –  .: “ов. «’≤ », 2004. – 124с.

9. ќр≥Їнтовний зм≥ст вихованн€ в нац≥ональн≥й школ≥: ћетодичн≥ рекомендац≥њ /  ол. авт. за заг. ред. ™.≤. оваленко. –  .: ≤«ћЌ, 1996. – 136 с.

10. ‘ормуванн€ навичок здорового способу житт€ у д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в (за проектом “ƒ≥алог): Ќавч.-метод. пос≥б. / ќ.¬.¬≥нда, ќ.ѕ. оструб, ≤.√.—омова, Ќ.ќ.Ѕерез≥на, ћ.ћ.√ал€барник, —.¬. ириленко. – 3-тЇ вид., переробл. ≤ доп. –  .: ¬≥стка, 2006. – 304 с

11. яременко Ќ.¬. ƒозв≥ллЇзнавство: Ќавчальний пос≥бник. – ‘аст≥в: ѕол≥фаст, 2007. – 460с.


«≤нтелектуальна власн≥сть»

Ўифр 1.03.

¬сього 36 год. (1 кредит)

‘орма контролю: зал≥к

ћета викладанн€ дисципл≥ни: сформувати у студент≥в основи правових та економ≥чних аспект≥в ≥нтелектуальноњ власност≥.

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «≤нтелектуальна власн≥сть» студент маЇ набути таких компетенц≥й:

знанн€ про: об'Їкти ≥ суб'Їкти права ≥нтелектуальноњ власност≥, ≥стор≥€, м≥сце ≥ роль ≥нтелектуальноњ власност≥ в соц≥альному розвитку сусп≥льства, способи правовоњ охорони прав ≥нтелектуальноњ власност≥, основн≥ засоби захисту прав ≥нтелектуальноњ власност≥.

ум≥нн€: визначати складов≥ системи ≥нтелектуальноњ власност≥, власн≥сть в нормах загального законодавства ”крањни, об'Їкти та суб'Їкти права ≥нтелектуальноњ власност≥.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. ѕќЌя““я, ќЅ™ “ј “ј —”Ѕ™ “ј ≤Ќ“≈Ћ≈ “”јЋ№Ќќѓ ¬Ћј—Ќќ—“≤

Ќ≈.1.1. ѕон€тт€ ≥нтелектуальноњ власност≥ ≥нтелектуальноњ

ћайновi та немайновi права iнтелектуальноњ власностi. ќб’Їкти ≥ суб’Їкти права iнтелектуальноњ власностi

Ќ≈.1.2. ≤нституц≥йно-правове поле функц≥онуванн€ ≥нтелектуальноњ власност≥

—труктура державноњ системи правовоњ охорони iнтелектуальноњ власност≥. ѕравове поле авторського права.

Ќ≈.1.3. ѕатентно-л≥ценз≥йна пол≥тика ≥нтелектуальноњ власност≥

ѕатентно-лiцензiйна полiтика . —труктурнi реформи та пiдвищенн€ iнновацiйноњ активностi iнтелектуальноњ власност≥.

Ќ≈.1.4. ”правл≥ннн€ ≥нтелектуальною власн≥стю та маркетинг

ћехан≥зм та принципи управлiнн€ iнтелектуальною власнiстю та iнтелектуальним капiталом. ћаркетинг iнтелектуальноњ власност≥.

Ќ≈.1.5. ѕон€тт€ набутт€ та охорона прав на об’Їкти власност≥

—уть правовоњ охорони об’Їктiв iнтелектуальноњ власност≥. Ќабутт€ прав на р≥зн≥ види ≥нтелектуальноњ власност≥.

«ћ ≤≤. ј¬“ќ–—№ ≤ ѕ–ј¬ј “ј ѓ’ «ј’»—“

Ќ≈.2.1. ѕон€тт€, набутт€ ≥ охорона авторського права

јвторське право i сумiжнi права. ќсобливостi авторського права на р≥зн≥ види iнтелектуальноњ власност≥.

Ќ≈.2.2. Ќабутт€ ≥ охорона прав ≥нтелектуальноњ власност≥

Ќабутт€, охорона ≥ ринок майнових прав iнтелектуальноњ власностi. Ѕагатоварiантнiсть охорони об’Їктiв iнтелектуальноњ власност≥

Ќ≈ 2.3. ќбл≥к ≥ оц≥нка вартост≥ ≥нтелектуальноњ власност≥.

ћета, шл€хи та способи комерцiалiзацiњ об’сктiв iнтелектуальноњ власност≥. ¬изначенн€ вартостi) прав на об’Їкт iнтелектуальноњ власностi.

Ќ≈.2.4. «ахист прав на обЇкти ≥нтелектуальноњ власност≥

ћожливостi використанн€ об’Їктiв iнтелектуальноњ власност≥. «ахист прав на iнтелектуальну власнiсть вiд недо6росовiсноњ конкуренц≥њ.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. Ѕазилевич ¬.ƒ.. ≤нтелектуальна власн≥сть. -  .: «нанн€, 2006.

2. «б≥рник законодавчих акт≥в ”крањни з питань ≥нтелектуальноњ власност≥.  ., 2006

3. ≤нтелектуальна власн≥сть: теор≥€ ≥ практика ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥/ «а заг. редакц≥Їю ћ.¬. ¬ачевського: ( ол. јвтор≥в). -  .: ¬идавничий ƒ≥м "ѕрофес≥онал", 2006.

4. ѕатентознавство та авторське право/ ѕ≥д ред. ё.ћ.  узнецова. -  .:  ондор, 2005.

«јкмеолог≥€ з основами психолог≥њ кар’Їри»

Ўифр 2.04

¬сього 144 год. (4 кредити)

‘орма контролю: зал≥к

ћета викладанн€ дисципл≥ни: формуванн€ знань з акмеолог≥њ та психолог≥њ кар’Їри; формуванн€ моральних ц≥нностей, ор≥Їнтир≥в особистост≥ майбутн≥х виховател≥в, викладач≥в педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ, усв≥домленн€ потреби в профес≥йному самовдосконаленн≥.

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «јкмеолог≥€ з основами психолог≥њ кар’Їри» студент маЇ набути таких компетенц≥й:

знанн€ про: основн≥ пон€тт€ та ≥стор≥ю акмеолог≥њ, методолог≥чн≥ основи курсу,характеристики процесу профес≥йноњ соц≥ал≥зац≥њ, кар’Їрноњ стратег≥њ ≥ плануванн€ кар’Їри, причини профес≥йних криз та деформац≥й.

ум≥нн€: оперувати пон€т≥йно-категор≥альним апаратом дисципл≥ни, робити св≥домий виб≥р моделей повед≥нки, визначати власний психолог≥чний статус.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. ј ћ≈ќЋќ√≤я ¬ —»—“≈ћ≤ Ќј”  ѕ–ќ Ћёƒ»Ќ”

Ќ≈.1.1. јкмеолог≥€ €к наука

ѕредмет, мета, методолог≥чн≥ завданн€ акмеолог≥њ. Ќауков≥ ор≥Їнтири акмеолог≥њ. јкмеолог≥чн≥ модел≥. јкмеолог≥чний п≥дх≥д до вивченн€ зр≥лоњ особистост≥. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ дорослост≥ ≥ зр≥лост≥.

Ќ≈.1.2. ѕсихолого-акмеолог≥чна характеристика профес≥онал≥зму особистост≥

ѕон€тт€ профес≥онал≥зму. —торони й р≥вн≥ профес≥онал≥зму. јкмеолог≥чн≥ ≥нвар≥анти профес≥онал≥зму. ќперац≥ональна сфера профес≥онал≥зму. —тад≥њ профес≥онал≥зац≥њ.

Ќ≈.1.3. ‘ормуванн€ продуктивноњ я-концепц≥њ €к акмеолог≥чна умова розвитку профес≥онала

«я»-концепц≥€ в структур≥ самосв≥домост≥. јкмеолог≥чн≥ особливост≥ продуктивноњ «я»-концепц≥њ. —амовизначенн€. ѕараметри профес≥йноњ зр≥лост≥. “ипи профес≥йних самооц≥нок.

Ќ≈.1.4. ћехан≥зми особист≥сно-профес≥йного самовдосконаленн€. јкмеолог≥чна культура особистост≥

—истема особист≥сно-профес≥йного самовдосконаленн€. јкмеолог≥чне забезпеченн€ процесу саморегул€ц≥њ псих≥чних стан≥в. ”мови ≥ чинники розвитку акмеолог≥чноњ культури в осв≥тньому простор≥.

Ќ≈.1.5. јкмеолог≥чн≥ технолог≥њ особист≥сного та профес≥йного розвитку виховател€ (викладача педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ)

јкмеолог≥чн≥ аспекти профес≥йно-педагог≥чноњ д≥€льност≥ виховател€, викладача педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ. ѕрофес≥йна компетентн≥сть. јкмеограма виховател€/викладача педагог≥ки та психолог≥њ дошк≥льноњ.

«ћ ≤≤. ѕ—»’ќЋќ√≤я  ј–’™–»

Ќ≈.2.1. —оц≥ально-психолог≥чний зм≥ст пон€тт€ «кар’Їра»

ѕон€тт€ та типи кар’Їри. „инники, що визначають формуванн€ кар’Їри. “еор≥€ прийн€тт€ кар’Їрних р≥шень.—тад≥њ та етапи ≥ндив≥дуальноњ кар’Їри.

Ќ≈.2.2. ƒ≥лова кар’Їра: плануванн€ та реал≥зац≥€

ѕлануванн€ кар’Їри. ћодел≥ та принципи орган≥зац≥њ пошуку роботи.  онцепц≥€ фактор≥в усп≥шного пошуку роботи. —творенн€ кар’Їрограм.

Ќ≈.2.3. ѕрофес≥йне становленн€ та його особливост≥

¬иб≥р кар’Їри. ћодел≥ вибору. ѕсихолог≥чн≥ особливост≥ криз профес≥йного становленн€ та шл€хи њх подоланн€. ќсобливост≥ кар’Їри виховател€, викладача та кер≥вника.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. јкмеологический словарь / ѕод общ. ред. ј.ј. ƒеркача. – ћ.: »зд-во –ј√—, 2004. - 161 с.

2. јкмеолог≥€ з основами психолог≥њ кар’Їри. Ќавчально-методичний пос≥бник / ”кл. √авалешко ќ.ћ., ѕасн≥ченко ¬.¬.,  ривко “.ј. – „ерн≥вц≥: –ута, 2004. – 84с.

3. Ѕендюков ћ.ј., —оломин ».Ћ. —тупени карьеры: азбука профориентации. – —пб.: –ечь, 2007. – 240с.

4. ћоскаленко ќ.¬. јкмеологи€ профессиональной карьеры личности. ”чебное пособие / ѕод общ. ред. ј.ј. ƒеркача. - ћ., 2007. – 352 с.

5. —елезнева ≈.¬. –азвитие акмеологической культуры личности: ”чебное пособие / ѕод общ. ред. ј.ј. ƒеркача. – ћ.: »зд-во –ј√—, 2007. – 200

 

«ќснови профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€»

Ўифр 2.05.

¬сього – 126 год. (3,5 кредити)

‘орма контролю: зал≥к

ћета викладанн€ дисципл≥ни – ознайомленн€ з основами профес≥йноњ д≥€льност≥ викладача ¬Ќ«, формуванн€ педагог≥чноњ культури та практичних навичок педагог≥чноњ взаЇмод≥њ

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «ќснови профес≥йно-педагог≥чного сп≥лкуванн€» студент маЇ набути таких компетенц≥й:

знанн€ про: теоретичн≥ основи профес≥йноњ д≥€льност≥ педагога; принципи та основн≥ форми орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу у ¬”«≥.

ум≥нн€: користуватис€ методолог≥Їю анал≥зу проблем ≥ €вищ; розр≥зн€ти ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ при орган≥зац≥њ педагог≥чного процесу у ¬”«≥; д≥агностувати емоц≥йн≥ стани ≥ властивост≥ особистост≥.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. “≈ќ–≈“»„Ќ≤ «ј—јƒ» ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤ ¬» Ћјƒј„ј

Ќ≈.1.1. ѕрофес≥йна д≥€льн≥сть ≥ особист≥сть педагога

«агальна характеристика педагог≥чноњ профес≥њ. ѕрофес≥йна д≥€льн≥сть педагога сучасноњ школи. ”читель €к суб’Їкт педагог≥чноњ д≥€льност≥.

Ќ≈.1.2. ѕ≥дготовка педагога у вищому педагог≥чному заклад≥ осв≥ти

¬ищий педагог≥чний заклад осв≥ти ≥ орган≥зац≥€ навчально-виховного процесу. ‘орми орган≥зац≥њ навчанн€ у ¬Ќ«. —амост≥йна робота студента

«ћ ≤≤. ѕ—»’ќЋќ√≤„Ќ≤ ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќќѓ ¬«ј™ћќƒ≤ѓ

Ќ≈.2.1. ѕрофес≥йне сп≥лкуванн€ у структур≥ д≥€льност≥ педагога

ѕедагог≥чне сп≥лкуванн€, його функц≥њ, види, структура. —тиль педагог≥чного сп≥лкуванн€. ћистецтво педагог≥чного сп≥лкуванн€.

Ќ≈.2.2. ѕрофес≥йне самовихованн€ майбутнього педагога

—амовихованн€ майбутнього вчител€ €к система. ≈тапи самовихованн€ студента. —амовизнанн€ €к передумова самовихованн€. ћета ≥ методи самовихованн€. —амовихованн€ ≥ профес≥йний р≥ст педагога.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1. ¬елитченко Ћ. . ѕедагог≥чна взаЇмод≥€: теоретичн≥ основи психолог≥чного анал≥зу. - ќдеса, 2005.-355с.

2. Ћобанов ј.ј. ќсновы профессионально-педагогического общени€. - ћ., 2002.

3. ¬ар≥й ћ.…. ѕсихолог≥€ особистост≥. -  ., 2008. - 592 с.

4. Ѕех ≤.ƒ. ќсобист≥сно-зор≥Їнтоване вихованн€: Ќауково-методичний пос≥бник. -  ., 1998. - 204 с.

5. Ѕоришевський ћ.…. √уман≥зац≥€ м≥жособист≥сних взаЇмин у педагог≥чному процес≥ €к складова ефективност≥ сучасних технолог≥й навчанн€ // ѕсихолого-педагог≥чн≥ аспекти перспективних систем та технолог≥й навчанн€: погл€д у майбутнЇ. - ќдеса, 1993.

 

«јктуальн≥ проблеми сучасноњ дошк≥льноњ осв≥ти»

Ўифр 2.10.

¬сього 144 год. (4 кредити)

‘орма контролю: зал≥к

ћета викладанн€ дисципл≥ни: формуванн€ науково-досл≥дницького св≥тогл€ду маг≥стр≥в, ум≥нь анал≥зувати актуальн≥ проблеми дошк≥льноњ осв≥ти, з’€сувати умови њх вир≥шенн€.

” результат≥ вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни «јктуальн≥ проблеми сучасноњ дошк≥льноњ осв≥ти» студент маЇ набути таких компетенц≥й: знанн€ про: актуальн≥ проблеми осв≥ти, теоретичн≥ засади особист≥сно-ор≥Їнтованоњ системи вихованн€, практичн≥ технолог≥њ розв’€занн€ актуальних виховних завдань; ум≥нн€: анал≥зувати стан системи дошк≥льноњ осв≥ти, визначати проблеми, €к≥ потребують розв’€занн€; досл≥джувати д≥€льн≥сть особист≥сно-ор≥Їнтованоњ системи дошк≥льного вихованн€, заруб≥жний та в≥тчизн€ний досв≥д його реал≥зац≥њ; зд≥йснювати мон≥торинг виховного процесу.

«м≥ст курсу

«ћ ≤. ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ «ј—јƒ» ј “”јЋ№Ќ»’ ѕ–ќЅЋ≈ћ ƒќЎ ≤Ћ№Ќќѓ ќ—¬≤“»

Ќ≈.1.1. ’арактеристика актуальноњ проблематики з дошк≥льноњ педагог≥ки

јнал≥з сучасного стану системи дошк≥льного вихованн€ в ”крањн≥. —оц≥ально-економ≥чн≥ фактори впливу на формуванн€ вимог до в≥тчизн€ноњ системи дошк≥льного вихованн€.

Ќ≈.1.2. ќсобист≥сно-ор≥Їнтована система вихованн€ – шл€х до розв’€занн€ актуальних педагог≥чних завдань

’арактеристика основних компонент≥в особист≥сно-ор≥Їнтованоњ системи вихованн€ (ц≥ль, завданн€, зм≥ст, форми, методи, результати). њх функц≥ональний взаЇмозв'€зок.

Ќ≈.1.3. ¬≥тчизн€ний досв≥д реал≥зац≥њ особист≥сно-ор≥Їнтованих систем вихованн€ дошк≥льник≥в

≤нститут домашн≥х виховател≥в. ѕогл€ди √. —ковороди, ≤.  отл€ревського, ќ. ѕч≥лки, —. –усовоњ, ¬. ¬ерховинц€, ¬. —ухомлинського, я. „еп≥га

«ћ ≤≤. ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј ѕ≈ƒј√ќ√ј ƒќ ¬»–≤Ў≈ЌЌя ј “”јЋ№Ќ»’ ѕ–ќЅЋ≈ћ ƒќЎ ≤Ћ№Ќќѓ ќ—¬≤“»

Ќ≈.2.1. ѕ≥дготовка педагог≥чних прац≥вник≥в до практичного впровадженн€ особист≥сно-ор≥Їнтованих систем вихованн€

ћистецтво – методолог≥€ орган≥зац≥њ навчально-виховного процесу. “ехнолог≥њ творенн€ естетичного пол€. —пр€мован≥сть д≥€льност≥ виховател€ на д≥агностику ≥ розвиток зд≥бностей кожного вихованц€. ¬ихованн€ казкою.

Ќ≈.2.2. ѕ≥дготовка педагог≥чних прац≥вник≥в до реал≥зац≥њ методик мистецькоњ терап≥њ

“ерапевтичн≥, в≥дновлювальн≥, релаксац≥йн≥ функц≥њ мистецтва, специф≥ка њх використанн€. ћистецтво мисленн€,фантаз≥њ,сп≥лкуванн€.

Ќ≈.2.3. ѕ≥дготовка педагог≥чних прац≥вник≥в до вихованн€ дошк≥льник≥в в умовах сучасного ≥нформац≥йного потоку

≤нформац≥йний пот≥к. «асоби масовоњ ≥нформац≥њ. Ќасильницький культурний стиль у мультипл≥кац≥йн≥й продукц≥њ. Ўл€хи його попередженн€

Ќ≈.2.4 ѕ≥дготовка педагог≥чних прац≥вник≥в до реал≥зац≥њ пол≥культурного вихованн€

ћозањчна структура культуролог≥чноњ оболонки земл≥. ÷≥нн≥сть кожноњ культури дл€ цив≥л≥зац≥њ. ќсобист≥сть у культуролог≥чному пол≥.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1.  рут≥й  .Ћ.  онцепц≥€ та методичн≥ засади програми «ƒитина в дошк≥льн≥ роки» - 2-е вид., перероб. - «апор≥жж€: “ќ¬ «Ћ≤ѕ—» Ћ“ƒ, 2003. - 400 с.

2. ѕ≥дласий ≤.ѕ. ѕрактична педагог≥ка або три технолог≥њ. ѕ≥дручник.-¬идавництво «¬идавничий ƒ≥м. —лово», 2004– 616с.

3. ÷ехм≥строва √.—., ‘оменко Ќ.ј. ”правл≥нн€ в осв≥т≥ та педагог≥чна д≥агностика. Ќавч.пос. – ¬ид-во «¬идавничий ƒ≥м. —лово», 2005. – 280 с.

4. ќсв≥та ”крањни – 2007.: ≤нформац≥йно-анал≥тичн≥ матер≥али д≥€льност≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни у 2007 роц≥. /”клад.  .ћ. Ћевк≥вський, ¬.ѕ. ѕогребн€к та ≥н. –  .: «нанн€, 2008. – 287с.

 


«ќхорона прац≥ в галуз≥ осв≥ти»

Ўифр 1.02.

¬сього 36 год. (1 кредити)

‘орма контролю: ≥спит

ћета викладанн€ дисципл≥ни: пол€гаЇ у формуванн≥ у майбутн≥х фах≥вц≥в (спец≥ал≥ст≥в та маг≥стр≥в) ум≥нь та компетенц≥й дл€ забезпеченн€ ефективного управл≥нн€ охороною прац≥ та пол≥пшенн€ умов прац≥ з урахуванн€м дос€гнень науково-техн≥чного прогресу та м≥жнародного досв≥ду, а також в усв≥домленн≥ нерозривноњ Їдност≥ усп≥шноњ профес≥йноњ д≥€льност≥ з обов’€зковим дотриманн€м ус≥х вимог безпеки прац≥ у конкретн≥й галуз≥.

«авданн€ вивченн€ дисципл≥ни передбачаЇ забезпеченн€ гарант≥њ збереженн€ здоров’€ ≥ працездатност≥ прац≥вник≥в у виробничих умовах конкретних галузей господарюванн€ через ефективне управл≥нн€ охороною прац≥ та формуванн€ в≥дпов≥дальност≥ у посадових ос≥б ≥ фах≥вц≥в за колективну та власну безпеку.

ќсновн≥ профес≥йн≥ компетенц≥њ

«асвоњвши програму навчальноњ дисципл≥ни «ќхорона прац≥ в галуз≥» спец≥ал≥сти (маг≥стри) за в≥дпов≥дними напр€мами п≥дготовки, спец≥альност€ми та спец≥ал≥зац≥€ми мають бути здатними вир≥шувати профес≥йн≥ завданн€ з урахуванн€м вимог охорони прац≥ та волод≥ти такими основними профес≥йними компетенц≥€ми з охорони прац≥:

у науково-досл≥дн≥й д≥€льност≥:

·    готовн≥сть застосовувати сучасн≥ методи досл≥дженн€ ≥ анал≥зу ризик≥в, загроз ≥ небезпек на робочих м≥сц€х та виробничих об’Їктах;

·    здатн≥сть поставити завданн€ та орган≥зувати науков≥ досл≥дженн€ з визначенн€ профес≥йних, виробничих ризик≥в, загроз на робочих м≥сц€х.

у педагог≥чн≥й д≥€льност≥:

·    розробка методичного забезпеченн€ ≥ проведенн€ навчанн€ та перев≥рки знань з питань охорони прац≥.

 

«м≥ст курсу

«ћ≤—“ќ¬»… ћќƒ”Ћ№ ≤.

Ќ≈.1.1. ћ≥жнародн≥ норми в галуз≥ охорони прац≥

—оц≥альне партнерство (соц≥альний д≥алог) в охорон≥ прац≥. —оц≥альне партнерство €к принцип законодавчого та нормативно-правового забезпеченн€ охорони прац≥. —оц≥альний д≥алог в ™вропейському —оюз≥.

ќхорона прац≥ €к нев≥д’Їмна складова соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥. ¬изначенн€ та основн≥ принципи соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥. ћ≥жнародн≥ норми соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥. —тандарт SA 8000 «—оц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть». ћ≥жнародний стандарт ISO 26000 «Ќастанова по соц≥альн≥й в≥дпов≥дальност≥». ¬имоги до забезпеченн€ охорони прац≥ в структур≥ соц≥альноњ в≥дпов≥дальност≥.

«аконодавча основа ™вросоюзу з питань охорони прац≥. ќхорона прац≥ - частина соц≥альноњ пол≥тики ™—. ƒирективи ™— з охорони прац≥. –амкова директива 89/391/™— «ѕро введенн€ заход≥в, що спри€ють пол≥пшенню безпеки та г≥г≥Їни прац≥ прац≥вник≥в».

“рудов≥ норми ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥.  онвенц≥њ та –екомендац≥њ ћќѕ. ќсновн≥  онвенц≥њ ћќѕ в галуз≥ охорони прац≥.

ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво в галуз≥ охорони прац≥. ќсновн≥ напр€мки сп≥вроб≥тництва. ќрган≥зац≥€ об’Їднаних нац≥й. ¬сесв≥тн€ орган≥зац≥€ охорони здоров’€. ћ≥жнародна агенц≥€ з атомноњ енерг≥њ. ћ≥жнародна орган≥зац≥€ прац≥. ™вропейський —оюз. —п≥вдружн≥сть незалежних держав.

Ќ≈.1.2. ќсновн≥ законодавч≥ та нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥ в галуз≥

«аконодавч≥ та нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥ в галуз≥. ѕокажчик нормативно-правових акт≥в з питань охорони прац≥. √алузев≥ програми пол≥пшенн€ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища. ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю системи управл≥нн€ охороною прац≥ в галуз≥.

Ќ≈.1.3. —истема управл≥нн€ охороною прац≥ в орган≥зац≥њ

ќсновн≥ вимоги до побудови ≥ функц≥онуванн€ системи управл≥нн€ охороною прац≥ (—”ќѕ). «абезпеченн€ функц≥онуванн€ та побудова —”ќѕ в орган≥зац≥њ. ѕоложенн€ про —”ќѕ, структура та зм≥ст його розд≥л≥в.

≈лементи системи управл≥нн€ охороною прац≥, м≥жнародний стандарт OHSAS 18001:2007. ѕол≥тика в галуз≥ охорони прац≥. ѕлануванн€. ¬провадженн€ ≥ функц≥онуванн€ —”ќѕ. ѕерев≥рки ≥ коригувальн≥ д≥њ. јнал≥з з боку кер≥вництва.

ѕрим≥рний розпод≥л функц≥ональних обов’€зк≥в з охорони прац≥ кер≥вник≥в, посадових ос≥б ≥ фах≥вц≥в п≥дприЇмства галуз≥. ѕр≥оритет функц≥й забезпеченн€ безпеки. ≈фективн≥сть функц≥ональноњ структури —”ќѕ.

ѕлануванн€ заход≥в з охорони прац≥. ¬иди плануванн€ та контролю стану охорони прац≥. ¬и€вленн€, оц≥нка та зменшенн€ ризик≥в небезпечних под≥й. ќбл≥к ≥ анал≥з показник≥в охорони прац≥. ѕлани локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥йних ситуац≥й й авар≥й. ћета та основн≥ параметри план≥в. јнал≥тична та оперативна частини ѕлану.

≤нтегрован≥ системи менеджменту в галуз≥ охорони прац≥. ќсновн≥ складов≥ ≥нтегрованоњ системи менеджменту. ‘ункц≥ональн≥ та орган≥зац≥йн≥ особливост≥.

√алузев≥ системи управл≥нн€ охороною прац≥. ћета та принципи функц≥онуванн€. ќрган≥зац≥йна та функц≥ональна структури —”ќѕ√.

–ег≥ональн≥ системи управл≥нн€ охороною прац≥, мета, принципи та основн≥ функц≥њ. —лужби охорони прац≥ м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€.

Ќ≈.1.4. “равматизм та профес≥йн≥ захворюванн€ в галуз≥. –озсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в

«агальн≥ положенн€ та визначенн€. ћета та завданн€ розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в. ќбов’€зки роботодавц€ щодо розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в. ќбставини, за €ких проводитьс€ розсл≥дуванн€.

¬становленн€ зв’€зку нещасного випадку з виробництвом.

–озсл≥дуванн€ та обл≥к нещасних випадк≥в, хрон≥чних профес≥йних захворювань ≥ отруЇнь на виробництв≥. –озсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в. —пец≥альне розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в. –озсл≥дуванн€ профес≥йних захворювань. ќрган≥зац≥€ розсл≥дуванн€, склад ком≥с≥й з розсл≥дуванн€, основн≥ документи.

–озсл≥дуванн€ та обл≥к авар≥й. –озсл≥дуванн€ ≥нцидент≥в та нев≥дпов≥дностей.

ќсобливост≥ розсл≥дуванн€ та обл≥ку нещасних випадк≥в невиробничого характеру.

ƒосл≥дженн€ та проф≥лактика виробничого травматизму. «в≥тн≥сть та ≥нформац≥€ про нещасн≥ випадки, анал≥з њх причин. ќсновн≥ причини виробничих травм та профес≥йних захворювань. –озпод≥л травм за ступенем т€жкост≥. ћетоди досл≥дженн€ виробничого травматизму.

ќсновн≥ техн≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ заходи щодо проф≥лактики травматизму та профес≥йноњ захворюваност≥ в галуз≥.

Ќ≈.1.5. —пец≥альн≥ розд≥ли охорони прац≥ в галуз≥ профес≥йноњ д≥€льност≥

јнал≥з умов прац≥ у галуз≥ за показниками шк≥дливост≥ та небезпечност≥ чинник≥в виробничого середовища, важкост≥ та напруженост≥ трудового процесу. «агальн≥ вимоги безпеки в галуз≥. ¬имоги безпеки п≥д час експлуатац≥њ основного технолог≥чного обладнанн€, при п≥дготовц≥ сировини та при виробництв≥ продукц≥њ. ¬имоги безпеки до розм≥щенн€ обладнанн€ та утриманн€ робочих м≥сць. «абезпеченн€ безпеки контрольно-вим≥рювальних прилад≥в, автоматизованих систем управл≥нн€, сигнал≥зац≥њ та зв'€зку.

¬имоги до сан≥тарного контролю за станом пов≥тр€ робочоњ зони. ¬имоги до засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту.

ќсобливост≥ заход≥в електробезпеки на п≥дприЇмствах галуз≥.

¬имоги безпеки до виробничих ≥ допом≥жних прим≥щень. ”триманн€ територ≥њ п≥дприЇмств галуз≥. ќсобливост≥ охорони прац≥ при ремонтних роботах, п≥д час вантажно-розвантажувальних роб≥т. ¬имоги безпеки прац≥ п≥д час експлуатац≥њ систем опаленн€, вентил€ц≥њ ≥ кондиц≥юванн€ пов≥тр€.

¬имоги до прац≥вник≥в певних категор≥й ≥ пор€док допуску њх до роботи.

—ан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ вимоги до умов прац≥ в галуз≥. Ўк≥длив≥ х≥м≥чн≥ речовини, б≥олог≥чн≥ чинники, виробничий пил. ¬≥брац≥€, шум, ≥нфразвук, ультразвук. ¬иробнич≥ випром≥нюванн€. ћ≥крокл≥мат робочоњ зони.

¬ажк≥сть прац≥: ƒинам≥чн≥, статичн≥ навантаженн€. Ќапружен≥сть прац≥. ”вага, напружен≥сть анал≥заторних функц≥й, емоц≥йна та ≥нтелектуальна напружен≥сть, монотонн≥сть прац≥.

Ќ≈.1.6. јктуальн≥ проблеми охорони прац≥ в наукових досл≥дженн€х

¬имоги безпеки до лабораторних прим≥щень та обладнанн€ дл€ наукових досл≥джень.

ќрган≥зац≥€ наукових досл≥джень та основн≥ науков≥ проблеми в галуз≥ охорони прац≥. Ќаукова база охорони прац≥. Ќац≥ональний науково-досл≥дний ≥нститут промисловоњ безпеки та охорони прац≥, галузев≥ науково-досл≥дн≥ ≥нститути з питань охорони прац≥, в≥дд≥ли та лаборатор≥њ з питань охорони прац≥ галузевих науково-досл≥дних ≥нститут≥в.  афедри охорони прац≥ та ≥нш≥ п≥дрозд≥ли вищих навчальних заклад≥в.

ѕрограми пол≥пшенн€ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища. «агальнодержавна (нац≥ональна), галузев≥, рег≥ональн≥ програми.

јнал≥з профес≥йного та виробничого ризик≥в. јнал≥з, прогнозуванн€, проф≥лактика травматизму та профес≥йноњ захворюваност≥. ћета ≥ методи анал≥зу. ¬икористанн€ статистичноњ зв≥тност≥ ≥ акт≥в розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в ≥ профес≥йних захворювань в анал≥тичн≥й робот≥. ѕоказники частоти та т€жкост≥ травматизму. јвтоматизован≥ системи управл≥нн≥ охороною прац≥, обл≥ку, анал≥зу та досл≥дженн€ травматизму.

Ќ≈.1.7. ќсновн≥ заходи пожежноњ проф≥лактики на галузевих об’Їктах

 ласи виробничих та складських прим≥щень по вибухов≥й та пожежн≥й небезпец≥. ¬огнест≥йк≥сть буд≥вельних конструкц≥й ≥ матер≥ал≥в.

ѕротипожежн≥ перешкоди. «абезпеченн€ безпечноњ евакуац≥њ персоналу. ѕожежна безпека технолог≥чного устаткуванн€, електрообладнанн€, систем опаленн€, вентил€ц≥њ. ƒержавний пожежний нагл€д. ѕожежна проф≥лактика при проектуванн≥ ≥ експлуатац≥њ промислових об’Їкт≥в, будинк≥в, споруд, технолог≥чного обладнанн€.

ѕожежна сигнал≥зац≥€ ≥ зв'€зок. «асоби гас≥нн€ пожеж. ѕротипожежне водопостачанн€. ѕервинн≥ засоби пожежогас≥нн€. јвтоматичн≥ засоби пожежогас≥нн€ на об'Їктах галуз≥.

Ќ≈.1.8. ƒержавний нагл€д ≥ громадський контроль за станом охорони прац≥

ќргани державного нагл€ду за охороною прац≥. ќсновн≥ принципи державного нагл€ду (контролю) у сфер≥ господарськоњ д≥€льност≥. ƒержг≥рпромнагл€д. ѕрава ≥ в≥дпов≥дальн≥сть посадових ос≥б ƒержг≥рпромнагл€ду. ѕерел≥к питань дл€ зд≥йсненн€ планових заход≥в державного нагл€ду у сфер≥ промисловоњ безпеки та охорони прац≥. ѕроведенн€ державного нагл€ду за охороною прац≥. ¬иди та основн≥ параметри проведенн€ нагл€дових заход≥в.

Ќ≈.1.9. —оц≥альне страхуванн€ в≥д нещасного випадку та профес≥йного захворюванн€ на виробництв≥

«авданн€ страхуванн€ в≥д нещасного випадку. ѕринципи та види страхуванн€. —уб’Їкти та об’Їкти страхуванн€. ¬иди страхуванн€. —траховий ризик ≥ страховий випадок. ‘онд соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в. ѕравл≥нн€ ‘онду. ¬иконавча дирекц≥€ ‘онду. —трахов≥ експерти з охорони прац≥, њх функц≥њ ≥ повноваженн€. ‘≥нансуванн€ страхових виплат, соц≥альних послуг та проф≥лактичних заход≥в. ƒжерела ф≥нансуванн€ ‘онду. —трахов≥ тарифи. —трахов≥ виплати. ќбов’€зки та права суб’Їкт≥в страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в. ќбов’€зки ‘онду. ѕрава та обов’€зки застрахованоњ особи. ѕрава та обов’€зки роботодавц€ €к страхувальника.

Ћ≥тература з навчальноњ дисципл≥ни:

1.  “качук  . Ќ., ’ал≥мовський ћ. ќ., «ацарний ¬. ¬. та ≥н. ќснови охорони прац≥: ѕ≥дручник. – 2-ге вид., допов. ≥ перероб. –  .: ќснова, 2006. – 444 с.

2.  ѕротоЇрейський ќ. —, «апорожець ќ. ≤. ќхорона прац≥ в галуз≥: Ќавч. пос≥б. –  .:  нижкове вид-во Ќј”, 2005. – 268 с.

3.  ќснови охорони прац≥: ѕ≥дручник / «а ред. проф. ¬.¬.Ѕерезуцького – ’.: ‘акт, 2005. – 480 с.

4.  –усаловський ј. ¬. ѕравов≥ та орган≥зац≥йн≥ питанн€ охорони прац≥: Ќавч. пос≥б. – 4-те вид., допов. ≥ перероб. –  .: ”н≥верситет «”крањна», 2009. – 295 с.

5.  “реть€ков ќ.¬., «ацарний ¬.¬., Ѕезсонний ¬.Ћ. ќхорона прац≥: Ќавчальний пос≥бник з тестовим комплексом на CD/ за ред.  .Ќ. “качука. –  .: «нанн€, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

6.  √ог≥ташв≥л≥ √. √.,  арчевськ≥ ™.-“., Ћап≥н ¬. ћ. ”правл≥нн€ охороною прац≥ та ризиком за м≥жнародними стандартами: Ќавч. пос≥б. –  .: «нанн€, 2007. – 367 с.

7.   ∆ел≥бо ™. ѕ., Ѕаранова Ќ. ≤.,  оваленко ¬.¬. ќхорона прац≥ в органах державноњ податковоњ служби. Ќавч. пос≥бник дл€ ¬Ќ«. ≤рп≥нь. - 2002.

8.   атренко Ћ.ј.,  ≥т ё.¬., ѕ≥стун ≤. ѕ. ќхорона прац≥.  урс лекц≥й. ѕрактикум: Ќавч. пос≥б. – —уми: ”н≥верситетська книга, 2009. – 540 с.

9.  ќхорона прац≥ в буд≥вництв≥: Ќавч. пос≥б. пос≥бник / за редакц≥Їю  оржика Ѕ.ћ. ≥ ≤ванова ¬.ћ. – ’арк≥в: ‘орт, 2010. – 388 с.

10.  Ѕерезюк ќ. ¬., Ћемешев ћ. —. ќхорона прац≥ в галуз≥ рад≥отехн≥ки: Ќавч. пос≥б. – ¬≥нниц€: ¬Ќ“”, 2009. – 159 с.

11.  ярошевська ¬.ћ., „абан ¬.…. ќхорона прац≥ в буд≥вельн≥й галуз≥: Ќавч. пос≥б. – –≥вне: Ќ”¬√ѕ, 2005. – 313с.

12.  Ѕатлук ¬. ј. ќхорона прац≥ в галуз≥ телекомун≥кац≥й: Ќавч. пос≥б. Ћьв≥в: јф≥ша, 2003. – 320 с.


V≤. ѕ–ј “»„Ќј ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬ ј

—ѕ≈÷≤јЋ№Ќќ—“≤ «ƒќЎ ≤Ћ№Ќј ќ—¬≤“ј»

«ј ќ—¬≤“Ќ№ќ- ¬јЋ≤‘≤ ј÷≤…Ќ»ћ

–≤¬Ќ≈ћ «ћј√≤—“–»

ћета практичноњ п≥дготовки визначаЇтьс€ ѕоложенн€м про маг≥стратуру в „Ќ” та передбачаЇ проходженн€ студентами педагог≥чноњ (асистентськоњ) практики, €ка Ї завершальним етапом формуванн€ викладача вищоњ школи та даЇ оц≥нку готовност≥ маг≥странт≥в до виконанн€ функц≥ональних обов’€зк≥в викладача ¬Ќ« р≥зного р≥вн€ акредитац≥њ.

ѕрактика маЇ комплексний характер ≥ передбачаЇ забезпеченн€ фаховоњ д≥€льност≥ за такими напр€мами роботи:

1) викладацький – п≥дготовка маг≥странта до забезпеченн€ викладанн€ базових, профес≥йно-ор≥Їнтованих дисципл≥н з≥ спец≥альност≥ та методик њх викладанн€ у ¬Ќ«;

2) орган≥зац≥йно-виховний – п≥дготовка маг≥странта до орган≥зац≥њ виховноњ роботи в академ≥чн≥й груп≥ (на посад≥ куратора академ≥чноњ групи);

4) науково-досл≥дний – п≥дготовка маг≥странта €к науковц€-досл≥дника.

«авданн€ практичноњ п≥дготовки Ї:

        - ознайомленн€ з≥ специф≥чними особливост€ми педагог≥чноњ д≥€льност≥ викладача ¬Ќ« ≤- ≤V р≥вн≥в акредитац≥њ;

        - оволод≥нн€ ум≥нн€ми та навичками орган≥зац≥њ навчально-виховноњ, методичноњ та науково-досл≥дницькоњ роботи з≥ студентами;

        - орган≥зац≥€ науково-досл≥дноњ роботи в умовах педагог≥чноњ д≥€льност≥;

        - виконанн€ маг≥странтом функц≥й: викладача фахових дисципл≥н спец≥альност≥; молодого науковц€; куратора студентськоњ групи.

Ќауково-досл≥дна робота передбачаЇ орган≥зац≥ю самост≥йноњ досл≥дницькоњ д≥€льност≥ студента-маг≥странта, результатом €коњ Ї написанн€ маг≥стерськоњ роботи.

Ќауково-досл≥дницький модуль включаЇ:

        • зб≥р та опрацюванн€ матер≥ал≥в з теми маг≥стерського досл≥дженн€;

        • п≥дготовка тез на студентську наукову конференц≥ю;

        • п≥дготовка науковоњ статт≥ до фахового зб≥рника;

        • консультуванн€ студент≥в ≥з написанн€ наукових допов≥дей, пов≥домлень, курсових роб≥т;

        • анал≥з та п≥дготовка в≥дзиву наукового кер≥вника курсовоњ роботи студента;

        • узагальненн€ результат≥в власного наукового досл≥дженн€ у форм≥ рукопису маг≥стерськоњ роботи;

        • поданн€ науковому кер≥внику завершеного тексту маг≥стерськоњ роботи.

ћаг≥стерська робота Ї квал≥ф≥кац≥йним науково-практичним доробком, що м≥стить науково обірунтован≥ теоретичн≥ чи експериментальн≥ результати, висновки та рекомендац≥њ ≥ св≥дчить про спроможн≥сть студента самост≥йно проводити науков≥ досл≥дженн€ в обран≥й галуз≥ знань.

“ематика маг≥стерських роб≥т визначаЇтьс€ випускною кафедрою, затверджуЇтьс€ њњ р≥шенн€м ≥ доводитьс€ до в≥дома студент≥в на початку навчального року.

—туденту-маг≥странту надаЇтьс€ право обирати тему, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обірунтуванн€м доц≥льност≥ њњ розробки.

“еми маг≥стерських роб≥т пов'€зан≥ з напр€мами основних науково-досл≥дних роб≥т кафедри.

 ер≥вниками маг≥стерських роб≥т Ї професори та доценти даноњ кафедри.

¬иконанн€ маг≥стерських роб≥т проводитьс€ за ≥ндив≥дуальними планами, схваленими кафедрою.

«ахист маг≥стерських роб≥т проводитьс€ на в≥дкритому зас≥данн≥ ƒержавноњ квал≥ф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ, затвердженоњ наказом ректора ун≥верситету у встановленому ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни пор€дку.

 

 

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterВ9µШuµ@rґЕchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.