Оновлено
2016-12-16
12:08

СТАТУТ СТУДЕНТСЬКОГО   НАУКОВОГО   ТОВАРИСТВА

факультету педагогіки психології та соціальної роботи

Чернівецького національного університету

імені Ю.Федьковича

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське наукове товариство Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи (далі - Товариство)  (далі - Університет) є складовою Наукового товариства студентів і аспірантів Чернівецького національного університету імені  Юрія Федьковича.

Студентське наукове товариство є добровільною громадською організацією студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи, які виявляють бажання  і здібності до науково-дослідної роботи.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства  охорони здоров'я України, відповідно до Статуту Університету та на підставі цього Положення.

1.3. Товариство у своїй роботі керується принципами добровільності, гласності, рівноправності всіх членів, колегіальності, самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку  навчання та науково-дослідної роботи, накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва Товариства.

1.4.1. Українською мовою: Студентське наукове товариство Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені  Ю. Федьковича 

      1.4.2. Англійською мовою: Students’ Scientific Society of Chernivtsi National University.

1.5. Товариство функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. Товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями Університету.

1.7. Первинними організаціями Товариства є наукові гуртки, діяльність яких здійснюється на підставі цього Положення та Положення про студентські наукові гуртки факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

 

ІІ. Мета та основні завдання  Товариства

2.1. Метою діяльності  Товариства  є сприяння навчальному процесу, вдосконалення  наукової  роботи студентства, сприяння підготовці студентів як висококваліфікованих професіоналів та резерву для викладацької та  наукової  роботи, створення умов для реалізації талантів та здібностей у  науковій  сфері, розвитку інтелектуального потенціалу особистості молодого вченого.

2.2.  Товариство  ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. Розвиток усіх форм  наукової  діяльності студентів, вивчення та розповсюдження позитивного досвіду у цій сфері.

2.2.2. Представництво та захист інтересів членів  Товариства.

2.2.3. Участь у популяризації  наукової  діяльності студентів та молодих вчених.

2.2.4. Організація та проведення  наукових  конференцій, читань, семінарів, конкурсів, публічних дискусій тощо.

2.2.5. Здійснення видавничої діяльності.

 

ІІІ. Членство в  Товаристві

3.1. Членами  Товариства  можуть бути студенти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені  Ю. Федьковича будь-якої форми навчання, які успішно виконують навчальний план, займаються  науковою  діяльністю та дотримуються чинного  Статуту  СНТ.

3.2. Для вступу до  Товариства  кандидат зобов'язаний подати заяву встановленого зразка. За відсутності зауважень Рада  Товариства  надає кандидату статус члена  Товариства.

3.3. Якщо член СНТ систематично порушує чинний  Статут, він, за рішенням Ради  Товариства, може бути виключений зі складу  Товариства

3.4. Член СНТ автоматично вибуває зі складу  Товариства  по факту закінчення навчання.

 

IV. Права та обов'язки членів СНТ

4.1. Член СНТ  має право:

4.4.1. Обирати та бути обраним до керівних органів  Товариства.

4.1.2. Вирішального голосу на всіх зборах і конференціях СН.

4.1.3. Участі у всіх заходах, що організує СНТ.

4.1.4. Вносити пропозиції щодо покращення роботи СНТ.

4.1.5. На захист та представництво своїх  наукових  інтересів  Товариством.

4.1.6. На методичну, організаційну, технічну, іншу допомогу у межах можливостей  Товариства.

4.1.7. Вийти зі складу СНТ за власним бажанням шляхом надання відповідної заяви до Ради  Товариства.

4.2. Член СНТ зобов’язаний:

4.2.1. Дотримуватись положень чинного  Статуту.

4.2.2. Займатися  науковою  та науково-організаційною роботою.

4.2.3. Всебічно сприяти розвитку  студентської  науки на Факультеті.

4.2.4. Виконувати рішення керівних органів СНТ.

4.2.5. Приймати участь у Загальних зборах СНТ.

4.2.6. Гідно нести звання члена  Студентського   наукового   товариства  факультету педагогіки, психології та соціальної роботи  Чернівецького національного університету імені  Ю. Федьковича.

 

V. Організаційна структура СНТ

5.1. Керівними органами СНТ є:

5.1.1. Загальні збори членів  Товариства.

5.1.2. Рада  Товариства.

5.1.3. Голова  Товариства.                           

5.2. Вищим керівним органом СНТ  є Загальні збори членів  Товариства, які збираються один раз на навчальний рік у термін, обраний Радою СНТ.

5.3. Загальні Збори СНТ мають право:

5.3.1. Обирати Голову  Товариства  (який одночасно є і Головою Ради СНТ) та склад Ради  Товариства .

5.3.2. Вносити зміни та доповнення до чинного  Статуту, приймати інші документи, що регламентують діяльність  товариства.

5.3.3. Заслуховувати щорічний звіт Голови  Товариства  і приймати по факту звіту відповідні рішення.

5.3.4. Вирішувати питання, які винесені Радою  Товариства  на обговорення.

5.4. Прийняття рішень відбувається через голосування простою більшістю голосів.

5.5. Рада СНТ (далі – Рада) – керівний колегіальний виконавчий орган, який планує і забезпечує діяльність  Товариства.

5.6. Рада  Товариства:

5.6.1. Забезпечує виконання рішень Загальних Зборів.

5.6.2. Здійснює керівництво справами  Товариства,

5.6.3. Доручає членам  Товариства  виконання конкретних рішень.

5.6.4. Визначає конкретний час і процедуру проведення Загальних Зборів  Товариства.

5.7. Рада СНТ складається з усіх членів СНТ. Цей орган обирає зі складу членів СНТ голову СНТ та секретаря.

5.8. Засідання Ради збирається у плановому режимі один раз на місяць в учбовий період, з метою вирішення поточних питань

5.9. Рішення у рамках Ради  Товариства  приймається більшістю голосів.

5.10. Голова  Товариства:

5.10.1. Представляє  Товариство  у керівних органах  Студентського   наукового   товариства  Чернівецького національного університету імені  Ю. Федьковича, забезпечує реалізацію інтересів  Товариства, приймаючи участь у роботі різних установ, де розглядаються питання, пов'язані з організацією  наукової  роботи членів СНТ.

5.10.2. Головує на засіданнях Ради  Товариства.

5.10.3. Контролює проведення заходів, що проводить  Товариство.

5.10.4. Здійснює загальне керівництво у межах  Товариства.

5.10.5. Має право підпису на всіх документах Товариства.

5.11. Куратор СНТ

5.11.1. Обирається при власній згоді з числа професорсько-викладацького складу Факультету.

5.11.2. Здійснює науково-методичну та організаційну допомогу СНТ у проведенні запланованих заходів для реалізації поставлених цим  Статутом  завдань та втілення мети діяльності  Товариства.

5.12.Секретар СНТ

5.12.1. Секретар СНТ призначається Головою з числа членів СНТ строком на один рік.

5.12.2. Одна й та ж особа може бути призначена секретарем не більше ніж два строки підряд.

5.12.3. Секретар займається веденням документації СНТ, відповідає за її збереження.

5.12.4. Секретар на вимогу члена СНТ зобов’язаний видати копію протоколу засідання СНТ для ознайомлення.

5.12.5. У разі відсутності секретаря виконуючого обов’язки секретаря призначає Голова з числа членів СНТ, що зібралися.

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження.

6.2. Перший Голова СНТ починає виконувати свої обов’язки одразу після обрання.

6.3. Для організації формування СНТ створюється організаційний комітет.

6.4. Голова оргкомітету приймає заяви на вступ до Товариства і призначає дату проведення Загальних зборів Товариства.

6.5. Голова оргкомітету є головуючим на Загальних зборах до обрання Голови Товариства.

6.6. На прохання СНТ за ним може бути закріплене майно, необхідне для кращої організації його діяльності. Дане питання вирішує Ректор ЧНУ .

 

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства Факльтет закріплює за Товариством приміщення, виділяє оргтехніку і витратні матеріали до неї, створює необхідні умови для його ефективної діяльності.

8.2. Всі структурні підрозділи Факультету та Університету всебічно сприяють найповнішому інформаційному забезпеченню та статутній діяльності Товариства.

 

 

X. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО

10.1. Зміни та доповнення до Положення про Товариство вносяться:

- Вченою радою факультету;

- розпорядженням декана;

- наказом ректора Університету.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasteroШ^й1@¦)Ўchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.