Оновлено
2016-12-16
12:08

Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА

ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності університету та важливим чинником зростання його авторитету в Україні та за її межами. Науково-дослідна діяльність на факультеті провадиться за кількома взаємопов’язаними напрямками:

Науково-дослідна діяльність на факультеті провадиться за кількома взаємопов’язаними напрямками:

- кафедральна науково-дослідна робота, яка виконується викладачами за рахунок другої половини робочого дня;

-   підготовка наукових публікацій різних типів; 

-   підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

-   студентська науково-дослідна робота;

-   наукова діяльність комунікативного характеру - діяльність для освітлення наукових досягнень наших співробітників у національному та міжнародному масштабах (наукові конференції, семінари тощо).

 

КАФЕДРАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Колективи кафедр здійснюють наукові дослідження, пов’язані з актуальними проблемами науки і практики тієї галузі, до якої належить кафедра.

На даний момент триває робота над 7-ма кафедральними науково-дослідними темами:

-   кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти «Історичні, психолого-педагогічні проблеми виховання і навчання дітей дошкільного віку та інноваційні технології підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти»

-   кафедра педагогіки та методики початкової освіти – «Розвиток системи неперервної освіти в контексті суспільних  трансформацій ХХІ століття»,

-   кафедра загальної та соціальної педагогіки - «Історичний досвід, стан та перспективи підготовки соціально-педагогічних кадрів до роботи з різними соціальними групами»;

-   кафедра музики - «Музична культура та освіта Буковини в контексті процесів євроінтеграції»;

-   кафедра психології – «Особистісно-акмеологічні фактори впливу самореалізації індивідуальності у полікультурному світі»;

- кафедра практичної психології - «Трансформації особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін»;

- кафедра психофізіології та медичної психології - «Психологічні та фізіологічні чинники формування суб’єктивних оцінок якості життя пацієнтів у клініці внутрішніх хвороб».

 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

За останні п’ять років видрукувано 4 монографії, 98 навчальних посібників і підручників (з них 16 – з грифом «Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 8 з грифом ЧНУ), 29 методичних розробок та значну кількість публікацій у вітчизняних журналах, збірниках наукових праць, матеріалах міжнародних і українських конференцій.

 

До найвагомішого доробку викладачів факультету належать такі видання: “Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХVІІІ-початок ХХ століття)” (О.Пенішкевич), “Зміст і методичне забезпечення шкільної освіти на Буковині (ХVІІІ - початок ХХ століття (О.Пенішкевич), “Українське шкільництво в Канаді” (І.Руснак, С.Романюк); “Перші кроки у країну знань” (М.Іванчук, С.Романюк); “Педагогіка” (С.Романюк); “Модульна технологія курсу “Педагогіка” (Р.Мацьопа, Л.Платаш), “Методика викладання теорії виховання у ВНЗ” (Л.Мафтин); “Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал” (М.Іванчук); “Магістерська робота з педагогіки” (І.Руснак, С.Романюк), “НДРС і методологія науково-педагогічних досліджень” (Федірчик Т.Д., Предик А.А.), “Актуальні проблеми інтелектуалізації професійної діяльності педагога вищої школи” (В.Сушанко, Т.Алексєєнко), “Основи дефектології” (І.Петрюк), “Методика організації табірної зміни” (Д.Пенішкевич, Л.Платаш, Т.Шоліна); «Соціальна педагогіка» (О.Пенішкевич, Л.Тимчук), “Психологія сімейного виховання” (А.Дмитренко, П.Мармазинська, Л.Шевцова); “Девіантна поведінка підлітків і корекція” (О.Ніколенко); “Соціально-психологічні аспекти керівництва в державних установах” (С.Марков, В.Пасніченко, А.Янкова); “Основи експериментальної психології” (А.Пасніченко); “Основи гуманістичної психології” (А.Дмитренко, Г.Чуйко); “Дошкільна педагогіка” (Д.Струннікова); “Акмеологія з основами психології кар’єри” (О.Гавалешко, В.Пасніченко, Т.Кривко); “Соціальна психологія” (В.Радчук, О.Гавалешко); “Практикум із загальної психології” (Н.Рудюк, Г.Дубчак); “Основи юридичної психології” (Н.Давидюк, І.Гуляс), “Творча гра як засіб корекції розвитку дитини” (М.Тютюнник), “Методика викладання психології” (О.Двіжона) та ін.

На факультеті видається збірник наукових праць «Науковий вісник Чернівецького університету». Серія «Педагогіка та психологія», що є фаховим виданням з педагогіки та психології.

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ Й ДОКТОРАНТУРУ

 

На базі кафедр педагогіки та методики початкової освіти і загальної та соціальної педагогіки відкрита аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Наукове забезпечення спеціальності здійснюють 12 осіб, в тому числі: 1 доктор педагогічних наук, професор Руснак І. С., 1 доктор психологічних наук, професор Іванчук М. Г., 1 кандидат педагогічних наук, професор Пенішкевич Д. І. Керівництво підготовкою кандидатських дисертацій здійснюють також 6 кандидатів наук, які працюють над докторськими дисертаціями (Алексєєнко Т. А., Кобилянська Л. І., Петрюк І. М., Романюк С. З., Тимчук Л. І., Федірчик Т. Д.) Залучено також 3 зовнішніх сумісників – докторів педагогічних наук, професорів – Завгородню Т. К., Лисенко Н. В., Оржеховську В. М. 

На факультеті також діє докторантура зі спеціальності 13.00.01. На даний час в докторантурі перебувають 3 викладачів (Романюк С. З., Кобилянська Л. І., Тимчук Л. І.), науковий консультант – проф. Руснак І. С.; 2 викладачів затвердили теми докторських дисертацій (Федірчик Т. Д., науковий консультант – проф. Іванчук М. Г., Олійник М. І., науковий консультант – проф. Лисенко Н. В.).  3 викладачів є докторантами і здобувачами інших навчальних закладів – (доц. Мафтин Л. В.; Гуляс І. Р., м. Івано-Франківськ, Радчук В. М., м. Київ).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

За участю співробітників кафедр організовані міжнародні науково-практичні конференції

-  «Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви» (14 -15 травня 2009 року, м. Чернівці), в якій взяли участь 363 науковців (з них - 26   з інших країн): Федеративна Республіка Німеччини (14), Російська Федерація (3), Угорщина (1), Румунія (2), Польща (2), Республіка Молдова (2), Придністровсько-Молдавська Республіка (2).

За результатами конференції видано збірник матеріалів конференції, планується публікація окремих статей у Науковому віснику ЧНУ, серія «Педагогіка та психологія».

-   Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи» (2009, Польща, Білорусь).

-   Міжнародна конференція «Трансформації сімї у сучасному світі»травень 2010 р. (Україна, Росія Білорусь)

-   Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі європейських країн» (квітень, 2010 р., кафедра педагогіки та методики початкової освіти, кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти)

 

Також колективи кафедр факультету виступили у ролі співорганізаторів таких заходів:

-   Міжнародної конференції «Освіта дошкільна і початкова в контексті викликів ХХІ століття» (травень 2010 р., кафедра педагогіки та методики початкової освіти спільно з Гданською Вищою Школою Гуманістичною, Польща)

-   ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Етновиховний простір сучасних закладів освіти в умовах глобалізації: стан і перспективи», (2010 р. квітень, кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти, м.Чернівці, 120 учасників, 5 країн-учасниць),

-   4-го Міжнародного науково-практичного форуму «Народознавчі технології охорони і збереження здоровя дітей та молоді» (спільно кафедра дошкільної освіти з Прикарпатським національним університетом ім..Стефаника) (м.Івано-Франківськ, за участі 5 країн: Україна, Польща, Угорщина, Румунія, Канада Жовтень 2010 р. – співорганізатор)

-   Міжнародного науково-практичного семінару «Народні звичаї, традиції та обряди: етнорегіональний вимір у полікультурному просторі освіти» (квітень 2009 р., кафедра дошкільної спільно з АПН України, Прикарпатським національним університетом ім..В.Стефаника, Науково-методичним центром «Українська етнопедагогіка і народознавство», Головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА, Закарпатським угорським інститутом ім..Ференца Ракоці ІІ, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією).

 

МІЖВУЗІВСЬКА СПІВПРАЦЯ

 

Наукові зв’язки та обмін досвідом навчально-методичної роботи налагоджено з українськими вузами: Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Житомирським державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Тернопільським державним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Інститутом педагогіки, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти, Інститутом проблем виховання, Інститутом психології ім. Г. Костюка АПН України, Чернівецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

На базі   кафедри психології функціонує психологічна лабораторія Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи.

Факультет співпрацює також з громадськими організаціями й благодійними фондами м. Чернівці та Чернівецької області.

Науково-педагогічними працівниками факультету систематично здійснюється рецензування підручників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій, наукових статей. Фахівці вищої категорії опонують дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, беруть участь у експертних комісіях з акредитації спеціальностей у інших вузах та ін.

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

Налагоджена міжнародна наукова співпраця з Методичним кабінетом української мови Канадського інституту українських студій, Бельцким педагогічним університетом, Клагенфуртським університетом (Австрія), Вищою професійною школою міста Мерзебург (Німеччина), Католицьким університетом Фрайбурґа (Німеччина), Вільнюським педагогічним університетом (Литва), Жещувською Вищою педагогічною школою (Польща), Гданською Вищою Школою Гуманістичною (Польща), Вищою Школою Наук Соціальних і Технічних (м. Радом, Польща), Ягеллонським університетом (Польща), Сучавським педагогічним інститутом імені Штефана Чел Маре (Румунія), Гомельським державним університетом (Республіка Білорусь), Російським державним гуманітарним університетом (м. Москва, Росія), та Оломоуцьким університетом (м. Оломоуц, Чехія).

 

 

Участь у міжнародних семінарах

 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки, кафедра практичної психології

2010 р. - участь в українсько-німецькому бінаціональному семінарі  «Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи» (проект ДААД).

Учасники:

- викладачі кафедри загальної та соціальної педагогіки - Iрина Петрюк, Ярослав Мудрий, Вікторія Петренко;

- студенти напряму «Соціальна педагогіка» - Kaтерина Абрамова, Іван Горянін, Марія Ілащук, Євгеній Мензак, Мар’яна Осипчук, Oлександр Пентелейчук, Oлександр Попов, Ольга Шпачкова. 

Робота організована в два етапи:

1) з 29 травня по 4 червня 2010 року - Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м.Чернівці, Україна;

2) з 1 по 7 листопада 2010 року - Католицький університет Фрайбурґа, Карлштрасе 63, 79104 Фрайбург, Німеччина.

Результатом і підтвердженням роботи українських та німецьких викладачів і студентів стало видання документації до проекту з бінаціонального навчання студентів спеціальності «Соціальна робота і соціальна педагогіка» в Україні та Німеччині  «Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи».

Проект ДААД, в рамках якого була розроблена ця документація, сприяє спільному навчанню студентів та викладачів обох навчальних установ шляхом проведення тижневих бінаціональних семінарів в Україні та в Німеччині. Особлива програма ДААД «Посилення демократії в Україні» є винятково зручними рамками для цього. 

Ця документація пропонує огляд тем, що опрацьовувалися на бінаціональних семінарах в Україні та Німеччині, а також дозволяє скласти уявлення про навчальний процес семінару та запитання, які постали перед усіма учасниками.

 

Участь у міжнародних конференціях

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти

Спільно з Гданською Вищою Школою Гуманістичною (м.Гданськ, Польща) проведено Міжнародну наукову конференцію «Дошкільна і шкільна освіта в контексті вимог вимог ХХІ століття», 17 травня 2010 р., м. Гданськ, Польща.

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти

1. Спільно з кафедрою педагогіки факультету виховних наук Сучавського педагогічного інституту імені Штефана Чел Маре (Сучава, Румунія) проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми та молоддю в полікультурному середовищі європейських країн», 9-10 квітня 2010 р., м.Чернівці, Україна.

2. Участь у Міжнародній науковій конференції «Дошкільна і шкільна освіта в контексті вимог ХХІ століття» (17 травня 2010 р., м. Гданськ, Польща). Доповідь М.І.Олійник «Інноваційна діяльність як засіб формування соціально-педагогічної компетенції у вихователів закладів дошкільної освіти».

 

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

До наукових досліджень кафедр залучаються студенти, які виконують відповідно до кафедральної тематики курсові, дипломні й магістерські роботи. Відповідно до наукових напрямів випускаючими кафедрами розроблена тематика курсових, дипломних і магістерських робіт, які виконують  студенти денної та заочної форми навчання.

У навчальних планах усіх спеціальностей передбачений навчальний курс „Основи наукових досліджень” (чи інша назва). Викладачі практикують створення проблемних груп.

Щороку студенти факультету беруть участь у загальноуніверситетській студентській конференції, а також у всеукраїнських конференціях та семінарах для студентів та молодих учених, конкурсах наукових робіт, олімпіадах.  

Ігнатьєва Анастасія (2009 р.) стала стипендіаткою Третього конкурсного добору Стипендіальної програми «Завтра. UA», зайнявши 34 місце з роботою  «Системний аналіз відображення у свідомості студенток-психологів рольових позицій та стереотипів (психосемантика відображення позицій «відьма» та «стерво») – науковий керівник Пасніченко В.В. 

Призові місця й відзнаки в різних номінаціях отримали учасники ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади (2010 р.) психологи Ольга Мурин і Єва Кардаш; соціальні педагоги Катя Абрамова і Женя Мензак, студенки напряму «Початкова освіта» Альона Робуляк і Христина Микитейчук.

Студентка напряму «Практична психологія» Мак Ольга у березні 2011 р. посіла 3 місце у Весукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (науковий керівник – Віктор Віталійович Пасніченко, м.Переяслав-Хмельницький),

Під керівництвом В.В.Пасніченка студентки Мак О. та Крамарюк Т. взяли участь (з усною доповіддю і публікацією) у Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Ломоносов», яка відбулася 11-15 квітня 2011 р. у Москві в МДУ ім.Ломоносова,

 

У травні 2011 р. на факультеті організоване Студентське наукове товариство, метою діяльності якого є створення умов для розкриття творчих здібностей та виховання студентської молоді.

Працює студентський клуб «Волонтер», в роботі якого беруть участь 50 студентів різних курсів. Основні напрями діяльності клубу, окрім громадської і виховної роботи, дають можливість студентам займатися  вирішенням наукових проблем, що досліджуються в рамках написання курсових, дипломних і магістерських робіт.

На кафедрі мед.псих діє студентський науковий гурток «Актуальні дослідження у медичній психології» (залучено до роботи 13 студентів), проблемна група «Психологічний супровід дітей з органічними ураженнями нервової системи» (залучено до роботи 7 студентів), проблемна група «Психологічний супровід дітей з ендокринною патологією» (залучено до роботи 5 студентів).

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterYЁ«@ЯwуЮЉchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.