Оновлено
2016-12-16
12:08

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Навчально-виховний процес на факультеті здійснюється на основі кваліфікаційних характеристик відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів ”бакалавр”, ”спеціаліст”, ”магістр” з усіх спеціальностей.

Кафедри факультету забезпечують викладання курсів “Педагогіка”, “Психологія”, “Основи педагогіки і психології”, “Основи педагогічної майстерності”, «Методика виховної роботи», “Педагогіка і психологія вищої школи» на всіх факультетах університету.

 

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців, що готуються за різними освітніми напрямами на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи значною мірою залежить від рівня навчально-методичної роботи.

Трансформація українського суспільства, його інформаційний прогрес, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, зміна освітньої парадигми вищої освіти, переосмислення ціннісних орієнтацій у психолого-педагогічній науці, пошук та впровадження інноваційних освітніх технологій визначають основні напрями навчально-методичної роботи на факультеті.

Навчально-методична робота організовується та здійснюється як цілісна система дій та заходів, які спрямовують на забезпечення якості професійної підготовки студентів, підвищення кваліфікації та професіоналізму кожного професорсько-викладацького складу, активізацію творчого потенціалу викладачів та студентів.

Система начально-методичної роботи на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи ґрунтується на досягненнях педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, кількісно-якісному аналізі навчально-виховного процесу і охоплює аналітичну, діагностичну, пошуково-дослідницьку, науково-практичну та інформаційну діяльність.

Навчально-методична робота реалізується як двокомпонентна та різнорівнева система, що передбачає одночасне функціонування методичних комісій кафедр за напрямами підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Музичне мистецтво», «Психологія», «Практична психологія» і методичної ради факультету.

У процесі навчально-методичної роботи систематично здійснюється моніторинг якості:

- навчальних досягнень студентів;

- рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;

- навчально-методичного забезпечення до дисциплін;

- роботи циклових комісій кафедр.

Навчально-методична робота на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи реалізується через традиційні колективні (масові та групові) та індивідуальні форми її організації, а саме:

колективні: засідання методичної ради факультету та методичних комісій кафедр, постійно діючі проблемні науково-методичні семінари, школа молодого викладача, творчі групи педагогів, лекції-консультації, педагогічні виставки, конференції на науково-методичну проблематику тощо;

індивідуальні: наставництво, стажування, консультування, відвідування навчальних занять та виховних заходів, самоосвіта викладачів тощо.

Відповідно до основних ідей Болонського процесу навчально-методична робота спрямовується на реалізацію європейської кредитно-трансферної системи, що, в свою чергу, забезпечує формування на факультеті конкурентоспроможних випускників психолого-педагогічних галузей освіти відповідно до напрямів професійної підготовки.

 

  Факультет з перших днів проведення експерименту з кредитно-модульної системи в ЧНУ активно включився в даний процес, відповідно дані питання досить часто є предметом обговорення на методичній раді та Вченій раді факультету. В результаті проведеної роботи розроблені робочі програми, видані навчально-методичні посібники до окремих навчальних дисциплін і для проведення різних практик в умовах кредитно-модульної системи.

  Про високий рівень підготовки студентів свідчать результати участі їх в Всеукраїнських олімпіадах зі спеціальностей ”Соціальна педагогіка”, ”Початкова освіта”, ”Музична педагогіка і виховання”, ”Психологія” та призові місця, що зайняли студенти спеціальностей ”Соціальна педагогіка” та ”Початкова освіта”.

  З метою підвищення професійної майстерності викладачів, зокрема молодих, на факультеті працює науково-методичний семінар, де розглядаються проблеми організації навчально-виховного процесу, підвищення якості контролю знань, умінь та навичок студентів, підготовки наукових видань тощо.

Навчальний процес відбувається в основному на навчальних площах факультету. У розпорядженні випускаючих кафедр 25 аудиторій і навчально-методичних кабінетів, комп’ютерний клас, кабінет педагогічної майстерності, методичний кабінет, психологічна лабораторія, кабінет музичного виховання.

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи).

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється у процесі викладання фахових і професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики в передових навчальних закладах, у т.ч. нового типу (гімназії, ліцеї, школи-комплекси), з якими укладено відповідні угоди.

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та виробничих практик практик: виховну практику, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterb`’@f/_chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.